iBayede Kuleli Sonto

Uzophila iminyaka uDokotela uMaponya

Igama elithi ‘Maponya’ alisoze lacisha emlandweni, noma yena esehlezi noyisemkhulu. Ukusebenzele lokho kuphila wabeka induku ebandla ngokwenza izinto ezazingakaze zenziwe muntu ezweni lonkana, kwase kulandela nabanye.

Uma kuthiwa ‘Ziyofa izinsizwa kusale izibongo’ kusuke kungakhulunywa ngevaka eliphile impilo efana namaningi. Kusuke kungakhulunywa ngomuntu nje ovuka ekuseni adle enze nokunye okusondelene nalokho bese eya kolala. Kusuke kukhulunywa ngengqalabutho yoqobo, isiphikeleli esiphikelela amanye amadoda esedelile, uxamu kavinjelwa woqobo, okuthi sekuvalwe zonke izintuba aphumele obala athi qekelele, agengqeze nabanye baze bathole isibindi. Phela abaningi basukuma ngoba sebebone kwabanye abanesibindi ukuthi kuyasukumeka kwenzeke. Ube njalo uDokotela uRichard John Pelwana Maponya kusukela ebuncaneni bakhe waze wayoyiphetha impilo yakhe eyincwadi efundekayo kumuntu ozimisele ukukhuphukela ezingeni elilandelayo.

Igama elithi ‘Maponya’ alisoze lacisha emlandweni, noma yena esehlezi noyisemkhulu. Ukusebenzele lokho kuphila wabeka induku ebandla ngokwenza izinto ezazingakaze zenziwe muntu ezweni lonkana, kwase kulandela nabanye. Kungabadida abaningi ukuthi uzophila, kanti phela umuntu uphila ngemisebenzi yakhe akhunjulwa ngayo, angapheli olimini lwabantu.

UDokotela uMaponya kucacile ukuthi ubeyindoda engathandi ukubekwa nokubukelwa phansi ngenxa yokuthi wehlulekile. Ulimelile igama laboHlanga kwaze kwaba sekugcineni. Phela ukuhlonipheka kwesizwe kwencike endleleni abantu balesosizwe abenza ngayo. Noma bangabalwa abantu abahlulekile empilweni igama likaDokotela uMaponya ngeke libe kulololu luhla. Siphila ezweni lapho umuntu ehlonishwa ngalokho anakho nalokho okuhle akwenzile.

Kuningi esingakufunda empilweni kaDokotela uMaponya. Uzalwe ngonyaka we-1926. Waqeqeshwa waba nguthisha, kwathi lapho esezohlanganisa iminyaka engamashumi amathathu, eminyakeni ye- 1950, wangena emsebenzini wokudayisa izingubo zokugqoka. Kwakungelula ngoba imithetho eyayibandlulula yayidla lubi ngaleyo minyaka. Ngenkathi edayisa izingubo wayesebenzela inkampani yomlungu othile owathi noma elibona ikhono lakhe wangamkhuphulela esikhundleni sobumeneja ngoba imithetho yezwe ayikuvumeli ukuba owoHlanga aphathe abelungu. Wawenza lo msebenzi kwathi onyakeni we-1956 wabe eseqala elakhe ibhizinisi. Wafuna imvume yokuvula isitolo sezingubo eSOWETO okwakuzokuba ngesokuqala sowoHlanga kodwa wavinjwa yimithetho eyayingamvumeli owoHlanga ukuba avule isitolo salolo hlobo. Noma eselusebenza lolu daba ngabameli benkampani kaMnu u-Oliver Tambo akulunganga. Emva kwesikhashana wayithola imvume yokudayisa okudliwayo.

Kuyo leyo minyaka waba yilungu leJohannesburg African Chamber of Commerce wabe esekhethwa eba nguMengameli wale nhlangano yosomabhizinisi. Ngenkathi engumholi wale nhlangano wayelwela ukuhlanganisa osomabhizinisi boHlanga kwaze kwasungulwa inhlangano eyabizwa ngeNational African Chamber of Commerce, iNACOC. UDokotela uMaponya waba nguMengameli wokuqala weNACOC kusukela onyakeni eyasungulwa ngawo we-1964 kuya kunyaka we-1966. Akwehlanga kahle kubanikazi bobandlululo ukubona aboHlanga behlangana benza inhlangano ezobenza basebenze ngokubumbana. Kuze kube namuhla isekhona inhlese yalokhu. Kuselukhuni ukuhlangana kwaboHlanga benze into ezobayisa phambili bemunye ngaphandle kokubhekisiswa. Lolu hlelo lokwehlukanisa abantu bese ubaphatha, kade lwaqala ukusebenza, kodwa lubonakala lusebenza kakhulu kwaboHlanga.

Ngonyaka we-1979 umbuso wobandlululo wanquma ukwehlukanisa izinhlangano zosomabhizinisi abamnyama ngobuhlanga ngokolimi. UHulumeni wangaleso sikhathi wayengasho lutho ngokwehlukaniswa kwabamhlophe ngokolimi abalukhulumayo. Abamhlophe babengazihlanganela ngokuthanda, kodwa aboHlanga behlukane ngokolimi abalukhulumayo. Abenhlangano iNACOC abakuvumanga lokho okwakuzobehlukanisa, kodwa baguqula inhlangano yabo yaba yiNational African Federated Chamber of Commerce, esekhona nanamuhla. Ukuthuthuka nokukhula ngawedwa kuyinkinga ngoba ungagcina uyisisulu salabo abakuthola ihlane. UDokotela uMaponya wayekhona kuzo zonke lezi zinhlelo esebenza ngokuzimisela nokuzikhandla.

Akagcinanga ngebhizinisi lokudayisa ukudla, kodwa usungule amabhizinisi amaningi emikhakheni eyehlukene empilweni yakhe, kwagcina sekunenkampani eqoqa wonke amabhizinisi ebizwa ngeMaponya Group. Kusukela eminyakeni ye-1950 waqala ibhizinisi lokudayisa ubisi. Waqasha abantu abamsebenzela, behambisa ubisi ngamabhayisikili emalokishini aseSOWETO. Wavula amanye amabhizinisi okuhlanganisa kuwo ibhusha, izitolo ezidayisa impahla ehlukahlukene okwakusezingeni elalivunyelwa yimithetho yobandlululo yalesosikhathi.

Wavula igalaji elidayisa uphethiloli lasebenza kahle wabe esevula ibhizinisi lokudayisa izimoto zohlobo lweBMW, okwaba ngelokuqala lowoHlanga elidayisa izimoto eSOWETO. Wadonsa kanzima kuleli lokudayisa izimoto ngoba wayenqunyelwe isibalo sezimoto ayengazidayisa ngesonto elilodwa. Kuyalikhubaza ibhizinisi ukunqunyelwa isibalo semikhiqizo ongayidayisa ngoba kuthuntubeza umgomo wokuba sebhizinisini. Abasebhizinisini bangofakazi ukuthi nanamuhla zisekhona izinhlobo zamabhizinisi, noma izimboni okuthi uma kungena owoHlanga anqunyelwe isibalo somkhiqizo azowudayisa ngesikhathi esithile esinqunyiwe. Uma owoHlanga ebonakala ekhula edlondlobala kuba namasu asetshenziswayo angamkhubaza angedluli abathile abangabakhethiwe.

Esinye isifi so sakhe esikhulu kwaba wukuvula inxanxathela yezitolo ebizwa ngeMaponya Mall eseSOWETO okungangabazeki ukuthi ngeyokuqala kwaboHlanga. Kunenxanxathela yezitolo ezili-170 ezehlukahlukene, okwaba yigqayizivele kusukela onyakeni wezi- 2007 eyavulwa ngawo.

UDokotela Maponya ube yisibonelo esihle ngoba ubehlelekile ekusebenzeni kwakhe. Ezinganeni zakhe kwakumthokozisa ukuthi ezintathu bezisebenza emabhizinisini asekhaya, okungoSolly, uGodfrey noCharlotte. UCharlotte Maponya, odume ngegama likaChichi, oyindodakazi endala kaDokotela uMaponya, nguye oyiMeneja Jikelele weMaponya Group, okungumsebenzi asewenze ithutshana esaphila uyise. Emabhizinisini akwaMaponya sekukhona nabazukulu abasebenza kwamanye amabhizinisi, okuletha ithemba lokuqhubeka kwempilo yamabhizinisi asungulwa nguDokotela uMaponya.

Thina boHlanga siyamhlonipha futhi simethulela isigqoko okaMaponya, sifunda okuningi ngempilo yakhe yokuphikelela noma isimo simphikisa nokungesabi ukuqhamuka nento engakaze yenziwe ngumuntu ayenze iphumelele.

Leave a Reply