Ubuciko Bethu

USthembiso Khoza ushiye ku‘The Queen’ ngegiya eliphezulu

Izindaba zokushiya kukaSthembiso onguShaka Khoza emdlalweni

Izindaba zokushiya kukaSthembiso onguShaka Khoza emdlalweni wethelevishini i ‘The Queen’ eqoshwa ngaphansi kweFerguson Films zaqala ukuzwakala emithonjeni yabezindaba ngenyanga eyedlule. Kuningi okukhulunyiwe okumayelana nokungaziphathi ngendlela kukaKhoza okufaka phakathi ukuzikhukhumeza nokungahloniphi imithetho ebekwe ngabaphathi. Ukukhonjwa kwakhe indlela eza ngayo uKhoza ngokusho kwabaphathi besekuyisinyathelo sokugcina abengathathelwa sona emva kwemizamo eminingi yokumqondisa izigwegwe engazange iphumelele.

Noma lezi zindaba zokuqedwa kweqhaza likaKhoza kulo mdlalo zingehlanga kahle kubabukeli kwazise ungomunye wezinsika eseziyibambe isikhashana kuThe Queen nokho badinga ukushayelwa ihlombe abaphathi bomdlalo ngendlela abakwaze ukuytithunga bayihlanganise ngayo indlela yokuphuma ngesithunzi kukaKhoza emdlalweni. Kuvamisile ukuthi uma sekukhishwa umdlali aphume ngokubulawa isikhathi esiningi ngendlela ebonisa ukuthi besekuphuthunywa nje nobuhlobo bokusebenzisana bungasekho kahle. Kodwa hhayi kubaphathi be The Queen. Indaba bayithunge ngobunyoninco yawuthatha umdlalo yawubeka ezingeni ebelenza umuntu kungavumi asuke phambi kwethelevishini.

Badinga ukunconywa abadlali uKhoza abebambisene nabo eziqeshini zakhe zokugcina. Laba ngoLoyiso McDonald odlala indawo kaKagiso nongumfowabo kaShaka; uThemba Ndaba olingisa uBrutus onguyise omncane kaShaka noMotsoaledi Setumo onguMmabatho oyinkosikazi kaShaka noNokosinathi Maphalala owaziwa ngoNay Maps odlala indawo kaDingane ozalwa nguBrutus. Ukungena kukaDingane ezoxokiza kube nomphumela wokuxabanisa uShaka nomndeni wonke ikakhulukazi uyise omncane uBrutus akade engahlukani naye uDingane engakafiki.

Indlela uShaka azithole ebandlululeka ngayo emndenini kuhlanganisa nomama wakhe kwenze noma ubani ozinike ithuba lokubuka iziqephu zakhe zokugcina wazwelana naye. Akungabazeki ukuthi umuntu ongafunwa nalapho ehambe khona wuDingane osolwa ngokuhlwayela imbewu yengxabano emndenini kaShaka kuhlanganisa nenkosikazi yakhe uMmabatho amhlebele izindaba akade engazazi zokubulawa kukanina ngebhomu elalicushwe nguShaka.

AbakwaFerguson kuningi okungekuhle abasolwa ngakho kamuva nje selokhu uVathiswa Ndara ephumele obala ngezinsolo zokungawaphathi ngendlela amaciko. Nokho abangeke basolwa ngakho abakwaFerguson wukwehluleka ukukhethela abalingisi izindima abakwazi ukuzidlala kahle. UConnie noShona Ferguson bangochwepheshe uma kuziwa kulokhu. UKhoza utshengise ngokusobala ukuthi yini abe yintandokazi kubabukeli bomdlalo i ‘The Queen.

Indlela esegiyeni eliphezulu aphethe ngalo iqhaza abelibambile kulo mdlalo akungabazisi ukuthi sizoba sikhulu isikhalo sokuthi abuyiselwe emdlalweni. Ababhali nabaqondisi bomdlalo benze isiqiniseko sokuthi bashiya ababukeli nesilokozane senzondo, ukudabuka nokudideka ukuthi indaba ibheke kuphi. Konke lokhu kunikeza ababhali bomdlalo elinye ithuba lokudlala ngemizwa yababukeli bomdlalo. Indlela uShaka afe ngayo iyimfihlo phakathi kukaKagiso noDingane. Umbuzo uthi ngabe le mfihlo laba ababili bazoyigcina kuze kube nini. Enye inkinga enkulu ngeyokuthi labo abamkhathalele nabamthandayo uShaka bayoyithatha kanjani indaba yokubulawa kwakhe. Uyothini uMmabatho, uBrutus yena, uZodwa yena, uHarriet yena?

Indlela abenonhlonze ngayo emdlalweni uSthembiso Khoza ezinkundleni zokuxhumana sekunasebeqale umkhankaso wokuthi abaqondisi bomdlalo bambuyise ngandlela thile. Abadudula lo mkhankaso bakhala ngokungabi nasithunzi balungiswa ngendlela akhishwe ngayo. Besabisa nangokuwuduba umdlalo uma kungahambi ngezifiso zabo. Ngesikhathi sokuyoshicilela besebengaphezulu kwezi-5000 abantu abesebesayine iphethishini yokubuyiswa kukaKhoza emdlalweni.

Lokhu kubukeka kuyinto okungelula ukuthi yenzeke. Indlela uKhoza abamkhiphe ngayo ikhombisa ukuthi abaphathi bebengasazimisele ukuthi aphinde abonakale emdlalweni. Ngaphandle kokumbulala uphinde wasongwa ngocwazi olumnyama waqalangwa ngezintambo. Abagcinanga lapho kodwa baphinde bayomshisa nemoto. Kuzokhumbuleka ukuthi omunye umlingisi onguMike Mvelase owayelingisa indawo kaKhaphela kuGenerations naye bathi uma sebemkhipha bamqhumisela ngegesi maqede wangcwatshwa esongwe wonke umzimba. Akaphindange wabonakala kuGenerations.

Noma engasabuyanga uKhoza nokho lizwakele igalelo lakhe kulo mdlalo. Okuhlale obala wukuthi ungomunye wabalingisi bemidlalo yethelevishini abahamba phambili kuleli. Okumsalele wukuthi uma okungekuhle okushiwo ngaye kuyiqiniso, alungise isimilo sakhe enze lokho ababukeli abamkhonze ngakho. Lokho wubuciko obungangabazisi abukhombise emdlalweni iThe Queen.