Umlando Wethu

USigananda, iChube elalwela uMbuso kaZulu

Ungayithathi kancane iNkosi uS’gananda kaZokufa kaMvakela,

Ungayithathi kancane iNkosi uS’gananda kaZokufa kaMvakela, kaDlaba, yesizwe sakwaShezi, abaseMaChubeni. Kwakungumnyombo woBukhosi buKaZulu lowaya. INkosi uS’gananda kaZokufa, nguyena umuntu owabona uMbuso kaZulu ubunjwa yiLembe, uShaka kaSenzangakhona, yaphila iNkosi yamaChube yaze yabona uMbuso wamaNgisi usuzama ngazo zonke izindlela ukuwubhidliza uMbuso kaZulu. Yayikhona futhi ibambe iqhaza iNkosi uS’gananda kuzo zonke izimpi nezigameko ezimqoka ezazenzeka eBukhosini naseMbusweni kaZulu. INkosi uS’gananda yayizalwe ngonyaka we-1810, inguMkhulushane (ibutho layo). Leli butho labuthwa yiSilo saseMgungundlovu, iNkosi uDingane kaSenzangakhona.

Uyise weNkosi uS’gananda, iNkosi uZokufa kaMvakela kaDlaba, wayengukanina weSilo uShaka. INdlovukazi uNandi nonina kaZokufa babezalwa yindoda eyodwa, iNkosi uMbengi Mhlongo, wasemzini waseNguga eLangeni, eMthonjaneni. INkosi uMvakela uyise kaZokufa, yayingumkhwenyana eLangeni. US’gananda ekukhuleni kwakhe waye udibi, ephatha imikhonto nokudla, egqogqoshwa uma kuyoliwa izimpi zeLembe. ILembe alikaze lisihlasele isizwe sakwaShezi (amaChube) namaQamu (abakwaMajozi, abaphuma kwaShezi) ngoba lezi zizwe zizala umntakanina, iNkosi uZokufa. Isizwe sakwaShezi, sakhonza eNgonyameni uShaka, yikho ezibongweni zeLembe kunebinza elithi: “Uze noMvakela, ezalwa uDlaba emaChubeni.” Ukukhombisa ukuqina kobuhlobo phakathi kweLembe nesizwe samaChube, iSilo saKwaDukuza, uShaka, sasebenzisa ihlathi laseNkandla, esizindeni zamaChube njengendawo lapho lalifi hla khona izinkomo, abesifazane nezingane, ngesikhathi lilwa neNkosi uZwide kaLanga Ndwandwe.

Isizwe sakwaShezi kusukela emandulo sasakha insimbi, sikhiqiza amageja, imikhonto, amabhodwe nayo yonke into eyakhiwa ngensimbi. Kunentaba, uNomangci, enamadwala, okuthi uma amaChube ewaphala ewancibilikisa kuphume insimbi. Ekukhothameni kweLembe mhla zingama-28 kuMandulo ngowe-1828, uS’gananda nesizwe sonke samaChube bakhonza eNkosini uDingane. Igama lomuzi kaS’gananda kwakuseNhlweni, omunye kuseNdlamadoda, yomibili iseNkandla. Naso iSilo saseMgungundlovu, iNkosi uDingane, asikaze siwaxwaye amaChube, esikhundleni salokho sakujabulela ukuqhubeka nokuba khona kwawo eBukhosini buKaZulu. US’gananda wabuthwa yiSilo uDingane, wayeba khona eMgungundlovu, iSigodlo sikaDingane, uma kunemikhosi.

Wayekhona uS’gananda eMgungundlovu ngesikhathi amabutho kaDingane ebulala amaBhunu angama-70, ayeholwa nguPiet Retief noGerrit Maritz. Lawo maBhunu abulawela KwaMatiwane, ngasemfuleni iNzololo, ngaphandle kweSigodlo uMgungundlovu. Abulawa mhla zizi-4 kuNhlolanja, ngowe-1838 emini bebade. Lokhu kwaholela ekutheni amaBhunu aqoqane izwe lonke, aziphindeselele kuZulu, nanso ibambana phela eNcome, mhla zili-16 kuZibandlela ngawo owezi-1838. INkosi uS’gananda yayikhona nayo kuleyo mpi kodwa ayisalanga enkundleni. INkosi uS’gananda yayiyisikhulu sezwe kubusa iSilo saKwaNondwengu, iNkosi uMpande kaSenzangakhona. Kuthe sekuqubuka iMpi YaseNdondakusuka yangomhla ziyisi-2 kuZibandlela ngowe-1856, isizwe samaChube seseka uMntwana uCetshwayo, njengoba amabutho ayemthwele ngeqoma ayelwa neziGqoza zikaMtwana uMbuyazwe. ISilo uMpande sasifuna iziGqoza zinqobe kuleyo mpi kodwa zehlulwa. INkosi uS’gananda wazibona eseyisitha seSilo uMpande ngokweseka uMntwana uCetshwayo, ehlamuka uMntwana uMbuyazwe. Ngakho wathutha, wayoquba esizweni saKwaZondi phesheya komfula uThukela, eNkosini uJangeni Zondi owayezala uMancinza uyise kaBhambatha.

Ekubuseni kwaso iSilo uCetshwayo, sayikhumbula iNkosi uS’gananda, yalandwa kwaZondi yabuyiselwa eNkandla, esizweni sayo. INkosi uS’gananda yayingumhlalandlini kubusa iSilo sasoNdini, uCetshwayo, yayibizwa uma kuzothathwa izinqumo ezimqoka ezithinta isizwe. INkosi uS’gananda, ingomunye wabanumzane abasihlangabeza eMthonjaneni ngomhlambi wezinkomo, kwayiwa oNdini “olumahlikihlikana” kwayobuswa. ISilo uCetshwayo sasikade siyobonana noQueen Victoria, eNgilandi. ISilo satshalwa esizweni saKwaShezi, idlinza laso lisekhona, emaChubeni, eNkandla. Ngesikhathi kunezimpi zikaZibhebhu neSilo uDinuzulu, iNkosi uS’gananda yeseka uMamonga ngemikhonto nangamabutho. Wayesemdala uS’gananda engasayi ezimpini kodwa inkosana yakhe uNdabaningi yayihola isizwe, ibasekhaleni lempi. Ngesikhathi iNkosi uBhambatha kaMancinza kaJangeni Zondi, eqoqa abaShokobezi (abalandeli bakhe) elwa nabelungu, yayisaphila iNkosi uS’gananda. Yayisihlala emzini wayo eNdlamadoda, isindala. INkosi uBhambatha yamkhumbula uS’gananda ngoba wake wacashiswa nguyisemkhulu wayo uJangeni kuxatshenwe KwaZulu. UBhambatha waya kuS’gananda wayocela izeluleko namaqhinga okulwa namaNgisi. INkosi yamaChube, yamnika ithala lemikhonto, amabutho yakhombisa nokumeseka uBhambatha.

AmaNgisi ayeseyile eNkosini uS’gananda athi uma nje embona uBhambatha awalume indlebe ukuze ambophe. INkosi uS’gananda ayikwenzanga lokho, esikhundleni sakho yeseka uBhambatha. Ngelanga leMpi YaseMome mhla zili-10 kuNhlangulana ngowe-1906, abaShokobezi, okwakukhona kubo uMehlokazulu kaSihayo kaXongo Ngobese (iqhawe laseSandlwana), uMangati kaGodide kaNdlela Ntuli, uMphumela kaJikajika Ntuli, uNjombolwane kaHluma Mathonsi nabanye, bedlula emzini weNkosi uS’gananda. Sebedlula eNdlamadoda, babememeza abaShokobezi. Babememeza bethi “ We…S’gananda! We.. S’gananda! Phuma eNkandla!” Baze bayofi ka eweni eMome lapho basocongwa khona ezinzulwini zobusuku. INkosi uS’gananda yaboshwa yagqunywa ejele, amaNgisi ayelwa nabaShokobezi eza ngobuningi bawo ezobona “isimanga sexhegu” elaliphaka impi yize selineminyaka engama-96. Ixhegu elalazi uShaka ngamehlo, lazi nazo zonke izigameko ezimqoka eMbusweni kaZulu, lazi nokuthi uPiet Retief, wabulawa kanjani. Ejele wayehlala engungiwe nje uS’gananda, ekhininda imilando. INkosi uS’gananda yabulawa ngamakhaza, yayilaliswe esimendeni ejele inganikwanga izingubo zokwembatha, kusebusika. Bathi bayoyibheka ekuseni ejele eyayivalelwe kulo iNkosi yamaChube, bayithola isithule, isilele umlalela wafuthi. Chube!!!!

Leave a Reply