iBayede Kuleli Sonto

URamaphosa uvuselela ubuhlobo neTanzania

nguNGQESHE BUTHELEZI

 

UHAMBO lwangeledlule lukaMengameli uCyril Ramaphosa eTanzania lungacishe lubuyise ubudlelwano obuqinile obabukhona phakathi kwala mazwe eminyakeni eminingi edlule ngesikhathi elakuleli lisalwela inkululeko. Ngaleso sikhathi iTanzania yayisabuswa uMengameli uJulius Nyerere.

Uhambo lukaRamaphosa uluhlanganise nokwethamela umhlangano i-39th Ordinary Summit of Southern African Development Community (SADC) obuhlanganisa iziNhloko Zamazwe noHulumeni. Umhlangano olandelayo weSADC uzobanjelwa kuleli nakuba usuku lwawo belungakamenyezelwa.URamaphosa usebenzise lolu hambo ukubuyekeza ubudlelwano beNingizimu Afrika neTanzani ngaphansi kobuholi bukaMengameli uJohn Pombe Magafuli. Laba baholi bazibophezele ekusebenzisaneni ukuqinisekisa ukuthi kuba nokukhula komnotho phakathi kwamazwe womabili  kubuyiswe uzinzo nokuthula.

Isiqubulo salo mhlangano besithi “A Conducive Business Environment for Inclusive and Sustainable Industrial Development”, kanti besihambisana nomhlangano odlule weSADC owathatha isinqumo sokuthi ukuthuthukiswa kwengqalasizinda kumele kubekwe phambili ngokulandela iSADC Industrialisation Stategy and Roadmap (2015-2063).

Inhloso yalo mhlangano ukunika iziNhloko Zamazwe noHulumeni ithuba lokuqonda ngezinhlelo zaSADC okuhlanganisa iRevised Regional Indicative Stategic Development Plan (2015-2020). Kuvulwa umhlangano udaba oludingidwe kabanzi ngolwempi ewumshoshaphansi eke yahlasela eLesotho lapho kubulawe khopna izikhulu embuthweni wezokuvikela. UMengameli uRamaphosa ubonge ukubambisana okube khona nezinhlaka zezokuvikela wabe esethulela umhlangano umbiko ophelele ngesimo saseMountain Kingdom

Ubuhlobo phakathi kwala mazwe buke behla emuva kokuphuma ezintanjeni koMengameli abathathwa njengoBaba benkululeko okwabe kunguMnu uNelson Mandela noMnu uNyerere. URamaphosa obekuwuhambo lwakhe lokuqala olusemthethweni eTanzani selokhu athatha izintambo kubonakala ezimisele ngokubuyela ezimpandeni zobuhlobo. Ephawula uRamaphosa emuva komhlangano noMagafuli uthe:”Ngiyakholwa ukuthi kusekuningi okusengenzeka futhi kuzuzwe ngokuqinisa ubudlelwano bethu, ikakhulukazi emikhakheni onjengowezamandla, izimayini nokuthuthukiswa kwazo, ingqalasizinda yezomnotho, ezokuvakasha ezolimo, ezemfundo nezempilo”.

URamaphosa ubuye wagqugquzela ukuba kube nokuxhumana okukhulu nakwezamasiko ukuze kugwenywe ukungqubuzana okuvamisile phakathi kwezizwe. Okunye okubonakala kuzophuthumisa uhlelo lokusebenzisana phakathi kwala mazwe umhlangano ozobanjwa kungekudala i-Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA) ohlanganisa wonke amazwe ezwenikazi.

Bobabili laba baholi kucacile ukuthi kuningi abavumelana ngakho ngesikhathi bethula ngokwehlukana izinkulumo emhlanganiweni iSouth Africa-Tanzania Business Forum. Emizamweni yokugqugquzela intuthuko yengqalasizinda abaholi bavumelene ngokuthi kunesidingo sokuphucula indlela amazwe aqhuba ngalo ibhizinisi phakathi kwamazwe womabili.

URamaphosa uthe: “INingizimu Afrika isikulungele futhi isimi ngomumo ukulungisa ubudlelwano neTanzania, lapho kuzosebenzisana khona uhulumeni nabamabhizinisi ngenloso yokunxenxa abatshalizimali. Ngesikhathi eseTanzania uramaphosa ubuye wavakashela eMorogoro lapho ehambele khona iSoikone University of Agriculture uphiko lwayo oluqanjwe ngoSolomon Mahlangu. Lesi sikhungo phambilini sasaziwa ngeSolomon Mahlangu Freedom College – SOMAFCO).

Ngesikhathi somzabalazo uphiko lwezempi lwe-ANC uMkhonto Wesizwe (MK) lwalunezinkambu eMorogoro. Leli kolishi eliseMazimbu lasungulwa ngamalungu e-ANC ayesekudingisweni ngowe-1978 lapho ayesiza ngokucija ezifundweni zamakhono intsha yakuleli eyayisifulathele izwe emuva kwezidubedube zowe-1976. Ukuhambela kukaMEngameli uRamaphosa kule nyuvesi kungokokuqala ukwenziwa uMengameli osesihlalweni eNingizimu Afrika futhi kuqondane nokugubha iminyaka engama-50 kwabanjwa ingqungquthela eyaziwa nge-African National Congress Morogoro Consultative Conference eyayihlelwe uMengameli we-ANC uMnu u-Oliver Tambo.

Kwaba yiwo lo mhlangano okwaphunywa kuwo Namasu Namaqhinga ayekusomqulu owawuzolandelwa endleleni ye-ANC yomzabalazo wezikhali nokulwa nohulumeni wobandlululo eminuyakeni eminingi ezayo.

“Sibuyela kule ndawo ngoba sinentshisekelo, njengabantu bakuyo le ndawo nabantu bonke baseTanzania ngoba sibona lena njengendawo yentuthuko, yomnotho, yokufunda. Sifuna ukuthi le ndawo ibe nekusasa eliqhakazile njengaphambilini. Kungalesi sizathu sigqugquzelekile ngemikhankaso efana neSOMAFCO Future Africa Precinct, okuhloswe ngayo ukukhumbula nokubungaza isikhathi sethu esedlule siphinde sitshale ingqalasizinda kudaleke amathuba emisebenzi azokwenza umehluko ezimpilweni zabantu bendawo,” kusho uRamaphosa.

Ubuye wakhalisana nabantu baseTanzania ngesibhicongo sokuqhuma kwethangi likaphethroli elibulale abantu abangaphezulu kwama-70 iningi labo okungabashayeli bezithuthuthu abebezama ukukha uphethroli.

Show More

Ezinye izindaba

Leave a Reply

Olunye udaba

Close