Ezakobantu

Ungoti wongoti: uSolwazi uLincoln Sbusiso Nyembezi

Impilo yomuntu iyinkambo. Ngesinye isikhathi iyinkambo emfi shane. Ngesinye isikhathi iyinkambo ephakathi nendawo. Ngesinye isikhathi iyinkambo ende. Kukhona abayazi iqala. Abanye bayazi phakathi nendawo. Kanti abanye bayazi ngasekugcineni.

NYEMBEZI, NKWALI, SIVUMELE SIKULOKOTHE SIBHALE UMLANDO NGAWE

Kuyinhlanhla enkulu kakhulu ukuba sibe sisengapha kwelikaMthaniya kufi ka isikhathi sokugubha iminyaka eyikhulu uSolwazi CLS Nyembezi azalwa. Sifudumeza inkundla, sisikaza isigcawu esizokubhalela kuso impilo eyikizela imiyezane yaleli qhawe:

Impilo yomuntu iyinkambo. Ngesinye isikhathi iyinkambo emfi shane. Ngesinye isikhathi iyinkambo ephakathi nendawo. Ngesinye isikhathi iyinkambo ende. Kukhona abayazi iqala. Abanye bayazi phakathi nendawo. Kanti abanye bayazi ngasekugcineni. Imvamisa yilelo naleyo nkambo yempilo inovuthondaba lwayo. Abangayibonanga mpela inkambo leyo, befi sa, baphephela kulokho okwaqoshwa ngomhambi abamuzwa ngendaba. Impilo yomuntu ingamagabelo. Sisakhula sasizingela izinyoni. Oshaye inyoni azenge isilingi sakhe. Ubuningi bamagabelo babusho ubuningi bezinyoni asazishaya. Lokho kwakuyimiyezane yakhe. Impilo yomuntu injengovemvane olugcakagc’ emagcekeni imbuzikazi ithwele umqhele ayisabhekeki yi wome kle, kle, yi wome kle. Kusinwa kuphunywe. Abanye bayokhunjulelwa ukusakaza indlamu baze bashaye ungqimphothwe. Abanye bayokhunjulelwa ukuqhilika kwabo ebusweni lapho bephakamisa unyawo kube sengathi banikela ngalo emazulwini. Labo abamcija, labo abamkhuthaza, labo abamthaphuza wedlulela, nalabo ababebukela bewaklaza ihlombe, basala nesilokozane. Namhlanje lesi silokozane sisikhipha ngeMbali yaseTholeni, ongayikhethela okuthandayo kulezi zindlela esizibalulile. Sithi kasiyithi qaphuqaphu. Abanye sebeyonezezela. Singeze sayiqeda

USolwazi uNyembezi wayekuthanda ukufunda kwasekuqaleni. Ukwenza kwakhe konke kukhombisa ukuthi kawukho umzuzu lapho ake azicabanga khona engafundi noma engabhali. Lapha ekubhaleni simbona enaka nokuncane abe nekhono lokukubeka kuthi khaxa endabeni. Singalinganisa njengokuhleka komngani kaMaNtuli kuthi fukufuku

isisu. Omunye umngani wami wangibuza ukuthi: “Hhawu kodwa uNyembezi bakithi, lapho esinake nani isisu senkosikazi kukho konke okwenzekayo uma iqhilika ihleka?” Ngathi mina: “We wenziwa ngumhawu. Ubona ngoba nakhu esekuhambele phambili wakuqopha lokhu wakuthatha wakuthi khaxa endabeni yakhe ehlwabusayo.” Athi umngani wami: “Cha, uyisangoma. Ngicasulwa ukuthi mina kade kwase ngibabona omama laba behleka kungangifi keli ukuthi lokhu ungakuqopha kuthi nje khaxa kubantu bexoxelana ngensambatheka eyayinguNdebenkulu.”

Naye-ke uNkwali wayengumenzi wezinto ezinkulu. Kwakuqala unyaka. Wayekade efunda ngasese umetriki. Yasho yaphuma imiphumela. Wathi uma evula imvilophi, ebona ukuthi uphumelele, wagxuma waya phezulu. Waye wathi dekle kusofa. Sofa ndini hhovo! Bathi abanye bembongela wayesehlahle amehlo ukuthi uzothethiswa kuthiweni ngalo sofa asewubhodlozile. Unina akamthethisanga. Wambongela. Wayesethi usofa kawembozwe nje ubekwe eceleni, ungakhandwa uyoba yisikhumbuzo salolu suku.

Ziningi izimpi ezaliwa nezisaliwa ngabantu abasebenza emazingeni amaningi ehlukene. Ake siqondise kubantu abasebenza besondelene nabelungu namaNdiya. Manje-ke sekukhona nokusebenza nisondelane nabaphuma emazweni amanye ase-Afrika. Ngenxa yomlando wokubukela phansi umuntu woHlanga ziningi izimpi ezaziliwa kuze kucishe kubanjwane ngezandla. Ziningi futhi izimpi ezaziliwa bese abelungu bebeka umuntu ozisheni sebede bemthumela amaphoyisa ezomoya. Noma bethi kasicijise amakhala ngoba kusho ukuthi uyiphekulazikhuni.

Kwenzeka ukuthi adingeke njengofakazi owabona kwenzeka ingozi noma udaba oluthile olwaya enkantolo. Yase imdinga inkantolo njengomuntu owabona okwenzeka. Nakho-ke esethunyelwa ithikithi likaThird Class ukuba aye eGoli uma ngikhumbula kahle. Waliphindisela emuva wabatshela ababemthumelele ukuthi: “Ngiyabonga. Mina kangihambi ngoThird Class uma ngigibela isitimela.” Sengathi bathamba bamthumelela elikaSecond Class. Ngangixoxelwa nguye le ndaba.

Kwenzeka konke lokhu nje vele abezomoya noma abaseshi ababethungatha abantu ababenomoya wezombusazwe, bona bethi ngowamakhomanisi, babe lokhu bebabheke ngamehlo okhozi. Lokho kwakusukela ekushiyeni kwabo eFort Hare. Bashiya kulesi sikhungo esiphakeme ngoba bengahambisani nokuthi amanyuvesi ahlelwe ngokobuhlanga ngokomthetho weBantu Education Extension Bill owawuthi amaZulu, amaXhosa, abeSuthu, amaVenda, amaNdiya nabelungu ababe namanyuvesi ehlukene. Ukushiya koSolwazi uNyembezi benoMnu uCN Ntloko, uMnu uC Ndamase, uSolwazi uSelby Ngcobo nabanye.

Kulabo ashiya nabo eFort Hare uSolwazi Nyembezi kwaba nguSolwazi uSelby Ngcobo, waseMgungundlovu ngokuzalwa. Wayesakha eNhlazatshe, eduze kwase-Edendale. Emva kwesikhathi wayoba ngumeluleki kwezomnotho kuSishayamthetho saKwaZulu. Bendawonye uSolwazi Nyembezi nabahlobo bakhe bangena ezinhleni eziningi zokusiza umphakathi e-Edendale. Enye yazo kwaba yikuba ngamalungu e-Edendale Lay Ecumenical Centre eyaqanjwa nguMfu uDkt EZ Sikhakhane. Inhloso yayo kwakuyikuba yinkundla yokuthuthukisa amakhono obuholi, okuzimela kwezolimo, ezentuthuko, zokucija abesifazane ukuba babambe iqhaza ekuthuthukiseni umphakathi bebambisene naneYWCA, ukuxhumanisa indlunkulu nezinhlaka zasemadolobheni, ukukhuthaza ubudlelwano emabandleni, ukukhombisa ukuthi umuntu woHlanga angakwazi ukuqamba nokuqhuba izinjongo zokuqamathekisa ubuntu ezikhungwini ezilawulwa yindlu eNsundu, endaweni okwakusengeyaboHlanga

Ukushiya koSolwazi eFort Hare kwakungesikho ukuthathela izinto phezulu nokucabanga ukuthi indlela yokusombulula izinkinga yayiyodwa. Behleli phakathi kwabantu kabazange basonge izandla bafune ukudunyiswa ngokuthi bamkhombisile uhulumeni ukuthi bona kabahambisani nobandlululo. Kulokho okwakunokwenzeka bazinika bona amandla okuthi bazozibandakanya kanjani nakho, balibamba iqhaza.

Ekhona eMgungundlovu uSolwazi wabamba elikhulu iqhaza elilungu le-Institute of Race Relations. Yayiba nemihlangano yokucwaninga isimo nokwenza iziphakamiso kuhulumeni nasemphakathini. Yayichaza ngobungozi bobandlululo, bokucabanga ukuthi aboHlanga bayogcina beneliswe imithetho ebeka umlungu phezulu umuntu abe phansi. Iyona eyayikhombisa nokuthi isabelozimali sasivuna kanjani uhlelo lokuhlehlisela aboHlanga emuva.

UMnu uSandile Gumede ethula inkulumo ngaye eGoli enyangeni nesigamu eyedlule, uthi uSolwazi uNyembezi wayezibophezele ekuqhakambiseni ubugugu nenkazimulo yolimi nosikompilo lwesiZulu. Uthi lokhu kwaphumelela phezu kwamagalelo osomakoloni ababezimisele ukuchitha kwasani engeyomdabu yase-Afrika.

Ngokuzinikela kwakhe olimini lwesiZulu nasekukhuthalaleni ukuba nezinye izizwe eziNsundu zisukume ziqophe, zivunule ngamagugu azo, simkhulekela, nathi sizikhulekela ngokulokotha lawa magugu aseNdlunkulu, koNgangezwe lakhe:

Indlondl’ enophaphe ekhanda kaMenzi Ndaba kawulalel’ lo munt’ omemezayo Umemeza sengathi uyakhala Ukakhal’ isililo Uth’ igula likaJama lichithekile Lichithwa yiNgqwel’ endala Ngeyakithi kwaMalandela Ube nesibindi uButhelezi Ngokukhuthazel’ umntakaNdaba Bemthuka bemcokofula Bethi uZwelithini kayikubusa Kayikuba Nkosi Kanti bamgcoba ngamafuth’ empepho.

Kuyiwo amafutho empepho isibili ukuthi esizweni seSilo kuzalwe izinjulalulwazi ezaziphiwe ngisho nasezilimini zesiNgisi, ziphumelela ngamalengiso, kodwa zikhethe ukuyokhipha izaqheqhe, emaguleni aklele emsamo. USolwazi Nyembezi waphumelela ngamalengiso esiNgisini kumetriki ayewufunda ngasese ebhalise eFort Hare (eyayinamakilasi kametriki ngaleso sikhathi), wazo waklonyeliswa ngomfundaze wayofundela khona iziqu. Namhlanje silungiselela ukugubha ikhuluminyaka lempilo kaNkwali owazalwa ziyisi-6 kuLwezi we-1919. Izigi zakhe zisezwakala. Amagalelo akhe asagqame njengeqhwa. Uma izintombi nezinsizwa, amakhehla nezalukazi, zibuka emuva, ezikhathini eziningi zitusa ubumtoti bemibhalo yakhe. Ezinye zisuke zikolonyeliswa ngokucwaninga imibhalo yakhe. Kwabaningi namanje amapeni kawomile okumthaphuza, amebe, amthunuke. Engani nangu umfo kaFalakhe Ngobese noThembinkosi Biyela, encwadini yabo ethi: “Sithunga Izicoco” bekhala bemuka naye bethi:

Ulanga liphume lisemtshana Izibankwa zalichizela Zalitshakel’ amath’ azindenda Zathi ziyakulithamela Selimisebe iyansonsotha; Okuthe lihloba ngaphesheya kweNciba Izimfamona zankem’ imilomo Ugqwabaz’ ongamlomo wenqomfi . Ongqomf’ ulimi lukaJoji wamanuphunuphu, Waqwal imiqansa kaZulu wayidundubala, Wayidundubala engenaphika engenasinxe, Wayigolel’ amadiye phakathi kwabaMhlophe Umvemve ontuluntulu ngokweswel’ iphango, Owenyis’ imibele ebeyinxofuzwa ngamaguqa, Unselwan’ onyathelw’ izithende zomkhongi

Ukutusa iqhaza likaNkwali kakugcini ezibongweni nasezinkondlweni. Emisebenzini eminingi kungaba yizindaba ezimfi shane, yizindabakuchaza, ngezohlelo lolimi, ucwaningo olunhlobonhlobo ngabafunda emabangeni ehlukene kusuke koHonours kuya koMA noPhD uyabongwa uSolwazi. Baningi abalulekwa nguye enguMhleli noMshicileli kwaShuter and Shooter. Baningi futhi abakhuthazwa nguye babhale ngisho babengakacabangi nokubhala.

Asimshiye lapho uNkwali okwanamuhla. Vele izibongo zeqhawe kaziqedwa. Njengoba sishilo esingenisweni sethu ngalokhu besifudumeza inkundla, sisikaza isigcawu esizokubhalela kuso impilo eyikizela imiyezane yaleli qhawe.

Leave a Reply