Inkundla Yabantu

Umzabalazo wemfundo kuleli uyaqhubeka

Kwaku ngowezi-2015 mhlazane, njengabafundi emanyuvesi, sihlangana sithatha isinqumo sokumisa ukufunda sikhalela imfundo yamahhala.

Isiwombe lapho abafundi bedela konke befuna imfundo yamahhala Isithombe: Wikipedia

Amagama kamufi uSteve Biko athI: “Isikhali esikhulu esiphethwe wumcindezeli wumqondo woncindezelwe,” asankenenza namanje. Ngisho nanamuhla aseliqiniso la magama uma sibuka isimo esimapeketwane esiqhubeka kuleli.

Sekuphele iminyaka engaphezulu kwengamashumi amabili nanhlanu sathola inkululeko. Kodwa owoHlanga eNingizimu Afrika usacindezelekile ikakhulukazi ngokomnotho. Abantu okuyibona abakhululeke ngokuphelele abelungu, kanye nosopolitiki abaphezulu. Sengisho osopolitiki laba abalala embhedeni owodwa nongxiwankulu. Kunokuba isimo kithina boHlanga sibe ngcono siya ngokuba sibi.

Ngikhuluma kumanje imisebenzi ayikho, ukudla ezitolo kuyabiza, iningi labantu abasebenzayo bahola kancane, intsha iqedwa uphuzo olidakayo kanye   nezidakwamizwa, nezinye iziqedampilo.

Kwaku ngowezi-2015 mhlazane, njengabafundi emanyuvesi, sihlangana sithatha isinqumo sokumisa ukufunda sikhalela imfundo yamahhala. Lo mbhikisho owawusabalele emanyuvesi wonke eNingizimu Afrika sawubiza nge#FeesMustFall. Esasikufuna kakhulu kwakuyimfundo yamahhala, ukufunda imfundo yobu-Afrika nokubuyisa izimfundiso ikakhulukazi entsheni zoBuzwe Ngobu-Afrika, nePan-Africanism kanye noKuzigqaja Ngobumnyama.

Lo mbhikisho i#FeesMustFall wathatha iminyaka emithathu ngaphambi kokuthi uHulumeni awuqede ngendlela eyaba nesihluku kwabaningi. Kwaboshwa abafundi abangaphezulu kwama-800 ezweli lonke. Abanye baxoshwa nasemanyuvesi abanye bagcina sebenamarekhodi obugebengu abanye ngokuhlukemezeka bagcina sebegxile ezidakamizweni nasetshwaleni, abanye baze bathola nezifo ezinjengokhwantalala nengcindezi.

Nami ngazithola sengiboshiwe ngagqunywa ejele elikhulu laseThekwini eWestville. Ngahlala izinyanga ezintathu neziboshwa ezingenabungozi, ngahlala ezinye ezintanthu ngigqunywe ngedwa. Kwathi ngonyaka wezi-2019 ngoMasingana zingama-28 ngagwetshwa iminyaka emithathu ngingaphumi endlini.

‘Lapho ake ema khona amanzi aphinde ame, okokuqala njenhlekelele okwesibili kube yigidigidi’ ngokubeka kukasonjulalwazi nesishoshovu  uKarl Marx. Kuyinto esiyifundile kuHulumeni osiphethe. Labo sibone benza izinto kithina esasifunda ngazo emlandweni wobandlululo. Sibone abantu abalwela inkululeko bephenduka abagcindezeli bethu. Kuyilapho esibone uHulumeni ebesithi uyanakekela wenza izinto ezifana ncamashi nezazenziwa uHulumeni wobandlululo.

Sekuyisikhathi sokuthi aboHlanga bacabange ngendlela ehlukile. Benze nangendlela ehlukile. Ukuze bezothola imiphumela ehlukile.  Osopolitiki abasiphethe sebentshengisile ukuthi abazimisele ngokusinika inkululeko ephelele. Kunalakho basabenzisa thina bantu ukuthi bangene zikhundleni eziphezulu khona bezonotha. Emini bahlala nathi benze sengathi bayazwelana nathi, ebusuku badla isidlo sakusihlwa namaphumalimi. Banikane oplastiki abamnyama abagcwele imali yenkohlakalo.

Isikhathi sokuthi umzabalazo uqhubeke sesifikile. Sekuyisikhathi sokuthi sihlangane njengabantu silwele ukhululeka ngokuphelele. Ikakhulukazi ngokomnotho. Inkululeko yethu ngeke siyinikezwe abacindezeli bethu kepha ithina okumele sizithathele yona.

Yisona kanye isikhathi sokuzabalazela iNingizimu Afrika lapho sonke silingana ngokomnotho. Abantu abasha yibona kanye okumele bahambe phambili kulo mzabalazo. Abantuas abasha kumele bancele emlandweni wentsha yowe-1944 eyakwazi ukuguqula izindlela zokuzabala. Okwathi uma isibona ukuthi abaholi bangalesiya sikhathi sebecheme nabacindezeli. Yaphuma nohlelo olunzulo lokulwela inkululeko eyabizwa ‘ngohlelo lokwenza lowe-1949’.

Nasentsheni yowe-1976 singafunda lukhulu kuyona lapho okwathi abaningi sebelahle ithemba emzabalazweni wenkululeko yakwazi ukulibuyisa lelo themba.

Nathi siyintsha yamanje sinomsebenzi wokuthi sihambe phambili ekubuyiseni ithemba ezweni lethu. Kuzomele sizinikele ngakho konke emzabalazweni.

Wonke umuntu omusha ozimisele ngokubamba iqhaza emzabalwaneni kumele abuswe yila mazwi ka-Anton Muziwakhe Lembede uma ethi:

“Asibizelwe oxolweni, ebuntofontoweni nasekujabuleni kodwa ekusebenzeni kanzima, ekuzabalazeni nasekujulukeni, siding izinsizwa nezintombi ezinamandla ngokuziphatha nobuqotho okuphezulu, ezinesibindi nezinombono. Ngamafuphi sidinga amabutho. Lokhu kusho ukuthi kufanele sakhe uhlobo olusha lwentsha oluqonde njengothi lomkhonto, oluqeqeshekele ukubekezelela ubhlungu nobunzima. Yilolu hlobo lwentsha kuphela elizokwazi ukuzuza inkululelko yaboHlanga ezweni.”

Uma sizimisele, sizabalaza ngokuzinikela nangobuqotho inkululeko ephelele sizoyithola abaningi bengakalindeli. Amandla alele kithi.

  UKhanyile yisishabasheki sezombusazwe esahlala iminyaka emithathu siboshelwe endlini