Imbiza

Umqhudelwano wengomabusuku

Eyalo nyaka iThe Playhouse Company National

Isithombe: The Playhouse Company

Eyalo nyaka iThe Playhouse Company National Isicathamiya Competition izoba sebusuku bangoMgqibelo zingama-21 kuMandulo. Umncintiswano uyoqala ngelesi-18h00 ePlayhouse Opera Theatre.

Umncintiswano uheha amaqembu eSicathamiya acishe abe ngama-90 abaqhamuka eMpumalanga yeSouth Africa kusuka eTranskei, kunqamule yonke iKwazulu-Natal kuze kungquzuke neGoli imbala. Wonke amaqembu ngobuningi bawo asuke ezobanga ubhedu oluyimali engumklomelo ofinyelela ezinkulungwaneni ezingama-R200 kulezi zigaba: iTop 20, iStandard ne-Open Section.

Umgubho  walo munxa womculo wendabuko owadunyiswa yiqembu eselihlabane liphindelela kumaGrammy Awards okuyiLadysmith Black Mambazo uselokhu usendaweni esemqoka ekhalendeni lezobuciko laseKZN, udonsa amaqembu amaningi kanjalo namalunga omphakathi abazijabulisa ngomculo nangokuziphatha okuyisibonelo kwamaciko alolu hlobo lomculo.

Leli dili lomculo libuye lidlise ngomncintiswano wemfashini kwabesilisa nabesifazane ababalelwa kuma-55 abangena ngezikhathi ezithile zekhefu emncintiswaneni. Abesifazane bancintisana kumunxa wabo owaziwa ngowoNobuhle kanti abesilisa bona badlisela ngowabo umunxa woswenka. Abasuke behambele idili lomculo abawuvali umlomo ngalobu bukhazikhazi obuyingxenye yesikompilo lwesicathamiya.

Umncintiswano iScathamiya Competition usuphenduke undabamlonyeni ekhalendeni lezamasiko eNingizimu Afrika. IThe Playhouse iyaqhubeka nokuqhakambisa igcine ubuciko bendabuko igqamise nomnikelo wamaciko aqhamuka magumbi omane aseNingizimu Afrika.

Amathikithi ayatholakala kuWebtickets online (ngecredit-cards, iZapper noma iSnapScan). Kungenjalo ungangena ngaphakathi esitolo kwaPick n Pay. Abiza kuphela ama-R85 umuntu ngamunye noma i-R150 emabili.              Kuthola ulwazi ngamathikithi, shayela iPlayhouse Box Office kule nombolo: 031 369 9540 noma 031 369 9596. Ngolwazi olwengeziwe ngezipesheli ungashayela inombolo (031) 36699407 ngezikhathi zomsebenzi.

Indawo yokupaka enesaphulelo esiyispesheli ikhona kubo bonke abazohambela iPlayhouse e- Albany noma eRoyal Hotel parking.