iBayede Kuleli Sonto

Umlando kuqokwa owokuqala wesifazane ukuphatha i-EU

nguNGQESHE BUTHELEZI

 

NGAPHAMBI kokhetho lwamalungu ePhalamende le-European Union (EU) ngoNtulikazi bambalwa abantu abebazi igama likaNkk u-Ursula von der Leyen osanda kuqokwa esikhundleni sikaMengameli we-European Union Commission.

UNkk uVon der Leyen ubaziwa kakhulu eGermany lapho enguNgqongqoshe Wezokuvikela. Ngesikhathi kuyiwa engqungqutheleni yokukhetha ubuholi igama lakhe belingekho ohlwini lwabasembangweni wesikhundla futhi naye ubengayizwa eyokulifaka. Ozakwabo yibo abamfake ingcindezi bamphakamisa ngomzuzu wokugcina ukuba aphathe lolu hlaka olukhulu emhlabeni olwengamele amazwe ase-Europe.

Kukhona amanye amagama aqhamuka emaceleni kodwa kwagcina kungelakhe elivotelwa kakhulu emuva kokuba kuyiwe evotini eliyimfihlo. Lo sopolitiki uyilungu leqembu iChristian democratic. Ukuphatha kwakhe lesi sikhundla kufana nokubuyela ekhaya njengoba ikomkhulu le-European Union liseBrussels okuyizwe akhulela kulo.

Igama lakhe laphakanyiswa emuva kwezingxoxo ezadonsa izinsuku zabaholi be-Europen Union, kodwa ukwesekwa kwakhe okukhulu kuqhamuka ohlangothini olubizwa ngeVisegrad okungamazwe asempumalanga  namaphakathi e-Europe. Umsebenzi wakhe usewuqalile njengoba esengenelele odabeni lwaseHungary lapho  bebefuna ukukhipha khona ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhona.

Kusuka engenile usebambe izingxoxo noMengameli wakhona uMnu uViktor Orban ngenhloso yokubuyisa uzinzo ezweni. Ezinye zezinto aseziphakamisile ukuqinisa umthetho emazweni angaphansi kwe-European Union nokuqwashisa abantu ngokubaluleka kokongiwa kwemvelo.

Nakuba kukuningi okuhle okushiwoyo ngaye nobuholi bakhe kuze kube yimanje, kodwa eGermany usolwa ngokuba nesandla ekuqasheni ngobuhlobo esikhundleni abesiphethe kwezokuvikela. Usolwa nangokuthatha umsebenzi wabanye abantu awenze owakhe ngesikhathi enza izifundo zobudokotela kwezepolitiki.

Konke okubikwa ngaye kubonakala kungazwelanga kulabo abebemthwele ngeqoma futhi abamhloniphayo njengoba engumhlobo omkhulu kaShansela waseGermany u-Angela Merkel. Kwabayizimbangi zakhe lezi ngezinye izinto abazoziveza uma sebelwisana naye ePhalamende le-European Union. Ephawula ngodaba lweBrexit olusematheni eBritain, nakwamanye amazwe uthe uma kungabhekwa akekho ozogcina ezuzile noma ngabe yingasiphi isinqumo esizothathwa.

Show More

Ezinye izindaba

Leave a Reply

Olunye udaba

Close