Ezasemqubeni

Umbhali uthi akuqashelwe izilwane ezingamabika

Ngiyafisa ukuba ngelinye ilanga ngibone noma

Ngiyafisa ukuba ngelinye ilanga ngibone noma ngizwe sekuthiwa aboHlanga base-Afrika sebebuyelwa ulwazi lwendabuko ababenalo phambilini ingakafiki futhi ingakasabalaliswa impucuzeko, imfundo, inkolo nemali kwamaKoloni ngamaKoloni kubona. AboHlanga babenolwazi lwendabuko ngemvelo yezihlahla, yezimila, yolwandle, yamanzi nezimpophoma, neyezilwane nokunye okuningi kukaMvelinqangi. Babengayicekeli phansi imvelo aboHlanga ngoba babekwazi konke ngakunye ukuthi kwakumeleni futhi kwakuchazani uma kubonakele futhi kuboniwe ngabathize. Njengamanje lolu lwazi abanalo seluyashabalala ngenxa yokuvumela ukudidwa nokugubuzelwa kakhulu izimfundiso kwaze kweva ezifike kamuva.

Izinkolelo ezazingekho nangesikhathi sokhokho bethu basemandulo. Esikhathini esiningi aboHlanga bagcina sebenokuzingabaza nokungabaza, okuholela ekutheni kugcine sekungabamhlophe nezinye izinhlanga esezinalolo lwazi lwethu. Pho kufundelwani kangaka uma sisakungabaza okwethu thina boHlanga? Sekwaba nesijwayezi sokuzwa abantu bethi okwaboHlanga kulukhuni bebe bengazamanga. Kwenye inkathi bazothi okwabelungu ave kulula. Awubazi kahle abelungu ngoba nokwabo kunzima ngeke bakutshele ngqo. Phambilini ngiqala ukuphumela obala ekulobeni ngoMvelinqangi, ngabadala, ngedlozi kanye nethongo, ngangixwayisile ukuthi abelungu banezinkolelo zabo ngokwabelungu hhayi ngokwaboHlanga.

Ake sithi jeqe ngolwazi ngezilwane ababenalo ukuthi lwalungeyiwa. Kunezilwane ababengazibulali kodwa manje seziyabulawa emagcekeni nasezindlini uma zelanyelwe noma zibonwe ngabangenalwazi ngalezo zilwane. Kuba nezigameko ezinganambithisiseki ezenzeka kulowo muzi noma ezenzeka komunye walowo muzi. Izilwane okungezabadala, idlozi nethongo lalowo mndeni abaziveza kanjalo ukuzosindisa nokuvikela bese kuba ukuwuthuthukisa ngezindlela ezahlukeneyo. Kuyenzeka lezi zilwane ziziveze ngisho nasemafemini, ezikoleni, emasontweni, ePhalamende, komasipala, emajele, ezindaweni zenjabulo nakwezinye izindawo. Kwenye inkathi lezi zilwane zivela kungazange kwenzeke lutho. Ziyavela emva komsebenzi othile, komthandazo, komthemelezo kanye nokunxusa obukade wenziwa ilowo mndeni.

Emlandweni kuyaziwa ukuthi izinkukhu siyasetshenziwa ukunxusa nokucela impilo nenhlanhla kwabadala. Kanti olunye uhlangothi olungaziwa ngezinkukhu ikakhulukazi uma zikikiliga njalo phezu kothango lwalowo muzi noma emzini wakwamakhelwane, kusuke kuzoba nengxabano eshubile phakathi kulowo muzi. Kube nokungezwani okusuke kuzokwenzeka phakathi kowalowo muzi kanye nomunye noma abanye bangaphandle. Kusuke kukhona omunye ozoba nobudlelwano obunye kwezothando. Kusuke kunomunye onabadala kulawo magceke. Izinkalankala, amahobhe amajuba amancane ngemizimba, izinyosi, izithwalambiza, izigcilikisha, amashongololo, uhlobo lwezinyoka. kuyaziwa ukuthi kusuke kungabadala balowo mndeni abaziveza ngayo ezinganeni zabo ezikulowo muzi uma kubonakala sekungaphakathi endlini nasegcekeni. Kuyenzeka kube nothize ezibonakala noma ezibonwa kuqala nguyena zingakabonwa ngabanye. Akobhekisisa lowo ukwenzeka kwezinto noma abuze acele izibonakaliso kwabadala.

Inyosi iyibika lenhlanhla ngoba ijatshulelwa kabi yiziboshwa uma ibonakale isingaphakathi ejele. Iziboshwa ziyazi ukuthi kusuke kuzoba nomunye wazo ozovakashelwa.Ngempela kuba kanjalo; kwananela uBonginkosi ‘Magaye’ Vincent Ndlovu waseMbumbulu, eNtabankulu ngoNhlaba wangowezi-2019 ukuthi wayekhumbula kahle ivela esesejele ezobonwa nguMnu uNgidi waso- Odidini, udidi olumashoba. Ngaxoxa ngobumqoka bezinkalankala ukuthi zichazani mhla ziyisi-5 enyangeni ephezulu ngowezi-2020 ngoLwesithathu.Wabe eseyizeka indaba uMnu.uSbu Mzobe oshayela amatekisi aseMlaza kwaMNR, erenke iCathedral okungakaMnu uGeneral Thembinkosi Mthembu. Wathi kwabonakala inkalankala phakathi endlini, ngokungabi nalwazi bayibulala. Wababuhlungu ngaphakathi ngoba wayazi ukuthi kwakuzoba nesishozi. Wasebachazela ukuthi ngokuzayo uma kwenzeka iqhamuka futhi inkalankala bangayibulali, aboyichiliza kancane izobe isiphuma endlini. Ngoba isuke izosindisa, ivikele futhi izothuthukisa ekhaya.

Emva kwamasonto ibulewe inkalankala kwagqekezwa endlini kwantshontshwa izinto eziningi ezimqoka kakhulu. Ekuqaleni kwenyanga ephezulu uMnu.uGobi Mdletshe ngathi izibuko zamehlo wayezifake ngenxa yabadala. Wenaba wathi wayesanda kutshelwa ngomunye kanjalo ukuthi ngabadala kwaba ukuphela. Ngathi lokho wayezokubona ngesibonakaliso. Wangibikela zizine kwephezulu ngoLwesibili uGobi, ukuthi babona inkalankala ethoyilethi. Kanti ngenyanga uZibandlela ngowezi-2019, wangitshela ukuthi izinkukhu ezazisothangweni kubo ngezakhe azifuni ukulala egcekeni. Ngathi zazichaza ukuthi kunokuxabana nokuhilizisana okukhona endlini. Wabamba ongezansi wakhexa umlomo wathi useyangiyeka. Emva kwalokho kwaba nokuthula endlini.

UBhabsie ngamchazela ngamahobhe ayebonakale eseziko engaxwaye msindo wabantu sathatha nesithombe sawo. Kwakuchaza umsebenzi ayewenzile wawemukeliwe ngabadala enyangeni uNhlangulana ngowezi-2013. Kwakuzofika ayengabamemile bezobungaza naye emcimbini. Makhathaleni wabuya uBhabsie ezongitshela ukuthi kwase kufike emcimbini abaphathi abakhulu ayesabile ukubamema. Ngathi kwakunenhlanhla nentuthuko abadala ababezoyiletha kuleli khaya. Wenyuselwa esikhundleni ngoMandulo wangowezi-2013 umnawami uRichard ‘Bhabsie’ Ndlovu .sokuba ngumbheki nokuhlela amabhasi kaMasipala aseNtuzuma. Ngabonela uMnu.uBongani ‘Waterloo’ Sibiya ngowezi-2016 ukuthi wasezowuthola umsebenzi ayewubhalisele. Waba umabhalane kwaMthembu Tissue Converting, MTC ngowezi-2017.

Leave a Reply