Umlando Wethu

Ukuganiselana kwaMakhosi ezweni kunomlando

Ukuganiselana kwamakhosi kwakuyinto eyayisemqoka. Inhloso yakho

Ukuganiselana kwamakhosi kwakuyinto eyayisemqoka. Inhloso yakho kwakuwukwakha ubudlelwana nobuhlobophakathi kwezizwe ezahlukeneyo. Lokhu kwakwenzelwa ukuba izizwe zihlalisane ngokuthula, zingahlaselani. INkosi uDingiswayo yona yayinodadewabo uNomathuli owayeganiselwe iNkosi uMayusi kaMkhatshwa Nxumalo. INkosi uZwide yona yathi kudadewabo uNtombazana akayogana iNkosi uDingiswayo, kanti yakha ubuhlobo obunozungu phakathi lokuba imbulale kalula ingasalwanga naye. Uma iNkosi uZwide isiyibulele iNkosi uDingiswayo, yasusa uchuku lokuhlasela iNgonyana uShaka ngokuthi iyikhumbuze ukuthi uyise, iSilo uSenzangakhona sasiyethembise ukuthi siyoyiganisela amakhosazana amathathu eNdlunkulu yoBukhosi bukaZulu.

INkosi uZwide yasithi eNgonyameni uShaka ukukhothama kweSilo uSenzangakhona akusesulanga leso sethembiso sayo. Yaphoqa ukuba iNgonyama uShaka ifeze leso sethembiso njengoba kwakuyiyona inkosana eyayihlezi esihlalweni soBukhosi sikayise iSilo uSenzangakhona. INgonyama uShaka yashaya phansi ngonyawo, yathi akasoze akubona lokho uZwide. Yathi kayisoze yathatha odadewabo abathathu ibanikeze, “Lolo lugagada oludala oselwaqeda amakhosi omhlaba”. Impi yakwaGqokli phakathi kwesizwe sakwaNdwandwe nesakwaZulu yasuka kanjalo. ISilo uShaka sasho la magama siwabhekise eNkosini uZwide ngenhloso yokuba siyithukuthelise ukuze isheshe ihlomise impi yayo, izohlasela kwaZulu. ISilo uShaka sasingalwi nje neNkosi uZwide ngoba sivikela odadewabo kuphela, kepha okukhulu sasifuna ukuziphindisela ukubulawa kukayise, iNkosi uDingiswayo kaJobe.

UBukhosi bukaZulu baqinisa amagoda okuxhumana nesizwe saBathethwa ngisho nangemuva kokukhothama kweNgonyama uShaka, iNgonyama uDingana yathatha odadewabo ababili yabaganisela iNkosi uMyandeya kaMmbiya kwaMthethwa. Labo kwakungamakhosazana eNgonyama uSenzangakhona, uMntwana uMzinhlanga Ndikidi ozalwa yiNdlovukazi uMkabi kanye noMntwana uNomcoba, yena ozalwa yiNdlovukazi uNandi. INgonyama uMpande yabuye yalandelisa ngabanye odadewabo abathathu, yabaganisela yona iNkosi uMyandeya. Yakhipha uMntwana uNomqotho, uMntwana uGijima kanye noMntwana uNomaklwa. UMntwana uNomqotho wayezalwa yiNdlovukazi uLangazana, okwathi ekuganeni kwakhe kwaMthethwa

wafi ke wazala iNkosi uSokwetshatha kaMyandeya. Odadewabo ababegane kugala kunaye babengabatholanga abantwana, kwathi abanye babo bashonelwa yizingane zabo zabafana. Nanamuhla ukuganiselana kwamakhosi kuseyinto encomekayo kakhulu. Ubukhosikazi lobu buyakhonzelwa. Inkosikazi eyehluleka ukukhonzela ingane yayo ubukhosana, buyayilahlekela, buwele kwenye indlu. Kanti nayo ingane ephumelelayo ukuthatha isihlalo sobukhosi, kuba yileyo enenhlonipho nentobceko ekuzikhonzeleni kuyise. Lokhu kukhona kuzo zonke Sakuhona ekukhonjweni koMutwana uSolomon nguyise iSilo uDinuzulu esathi lona uneso, ngakho-ke uyokwazi ukubheka onina kanye nezingane zayo uma isihambile omhlabeni. Ngelinye ilanga sithola iNdlovukazi uBayeni ihlabelela umlolozelo, ithulisa ingane yayo uMntwana uNdaba uma imuzwa ekhala. Yayimhlonipha ezelwe ebomvana, ithi uyiNkosi, uyabusa.

Ikusho lokho ibhekise ekutheni uzalwa yiZilo ezimbili zoHlanga zikazulu, iSilo uPhunga esigodlweni saseBulawini kanye neSilo uMageba esigodlweni saseMakheni. Kwakuthi uma leli Wundlu lobukhosi likhala, iNdlovukazi ihlabelele ngalo ithi: “UNda— ba u—yiNkosi Uyabu— sa wo—yaye Aji! Aji! Aji!
Ukukhala kwale ngane kwakungayiletheli iNdlovukazi uBayeni izinyembezi, kepha yayimthatha ngokuthi uyajabula, “UNda— ba u—yiNkosi Uyabu— sa wo—yaye Aji! Aji! Aji!
Ukukhala kwale ngane kwakungayiletheli iNdlovukazi uBayeni izinyembezi, kepha yayimthatha ngokuthi uyajabula,

ukhombisa izimpawu zokubusa ngokukhala kwayo. Ukukhonza kwenkosikazi emndenini egane kuwo kuyibeka esigabeni sokuhlonishwa ngumndeni wonke. Ngelinye ilanga sithola iNdlovukazi yakwaZombodze uLaBotsibeni Gwamile, owayegane iNgwenyama yaMaswazi uMbandzeni, ehlabelela umlolozelo wokukhonzela umtanakhe. Lo mlolozelo kuthiwa wayewuhlabelela ethulisa ingane yakhe. Kwesinye isikhathi awuhlabelele izinyembezi zigcwele amehlo,

ekhathazekile ngempilo yobunzima abuthola emzini. INdlovukazi uLaBotsibeni lona ungugogo weNgwenyama uSobhuza II. Uyinkosikazi eyayinesibindi esesabekayo, esayenza yabakha baqina ubukhosi besizwe saMaSwazi. Yawa ivuka nomtanenkosi uBhuza (uSobhuza II) kaMahlokohla, imusa esikoleni ukuba ayofunda. Lo mlolozelo wayo yiwona isizwe saMaSwazi esawenza ihubo elikhulu lomkhosi wencwala, elaliqalwa nguNdunankulu weSilo uSobhuza II, uNomandanda Mthethwa. Nanamuhla leli hubo lisacialwa yinkosana yendlu kallomandanda uma kuvulwa umkhosi wencwala. Leli hubo lokukhonza lithi: “Ngabe nge—muka mina MMHI—OH—YA Ngabe nge—sab’ukula—ndwa mina MMHI—OH—YA— Ngabe nga—hlalela Wena Mtanami MMHI—uyiNkosi.”
Lapha eNdlunkulu kaZulu sithola iNdlovukazi okaMsweli ebhekana nesimo esabalekelwa ngamadoda, kepha yabuvikela ubukhosi bendlu yeSilo uSenzangakhona. Yazibuza ukuthi kanti ngabe yayiganelani uma ingasekufela umtanayo uDinuzulu. Leso sibindi sayo yisona esenza ukuba iNgonyama uDinuzulu ikwazi ukubekwa esihlalweni sobukhosi bendlu yiSilo uMalandela.

Leave a Reply