Ukufundisa zonke izifundo ngolimi lwesiZulu

ulimi lwesiZulu luyingxenye yolimi lokuqala e-Afrika, iMedu Netcher, amaGriki athi yiHieroglyphics (umbhalozithombe). Lolu ulimi lokuqala emhlabeni jikelele. Ngakho-ke ulimi lwesiZulu lwaselukhona ngokusungulwa koBukhosi bokuqala e-Afrika ngowezi-3300 Singakafiki Isikhathi SikaKhrestu. Yingakho iNhlangano yeSADCC yenze into esiyishayela elikhulu ihlombe ngokuqoka ulimi lwesiZulu ukuthi lube ngolunye lwezilimi zayo ezisemthethweni. Kuyaziwa ukuthi ulimi lwesiZulu yilona ngokweStatistics South Africa olukhulunywa yiningi labantu eNingizimu Afrika ukuzedlula zonke ezisemthethweni kuze kube manje.

AmaZulu maningi KwaZulu-Natal, eGauteng naseMpumalanga. Sonke siyazi ukuthi uMthethosisekelo wezwe ugcizelela ukuthi isiZulu singolunye lwezilimi ezili- 11 ezisemthethweni kuleli futhi uthi ziyalingana. Kusetshenziswa izilimi zezingane zamaBhunu nezamaNgisi ukufundisa izingane kuzo zonke izifundo ezikoleni. IsiZulu sifundiswa njengesifundo nje kuphela ezikoleni zamaZulu. Uma ulimi lwesiZulu lubhubha, luphela nya kuyophela ngamaZulu ngoba phela akhona ngolimi lwawo. Bonke esebaphelelwa ubuZulu basemdibini okuthiwa yiPan-Africanism enganalulimi lomdabu, neyisimungulu, esiyisinxibi solimi lwesiNgisi kuphela.

Bayanda abanjalo ngokuzigawula izinyawo baphelelwe umnotho abawushiyelwa ngokhokho babo bamaZulu kusukela ngowezi-3300 Singakafiki Isikhathi SikaKhrestu. Ngakho-ke ulimi lwesiZulu luwukufa nokuphila kithi maZulu. Izizwe ezihlakaniphile emhlabeni jikelele zithatha izikhali zife uma nje kukhona obulala izilimi zazo. NamaBhunu akwenza lokho phambi kwethu sibhekile. Izingane zamaBhunu, zamaNgisi nezamaPan-Africanist zifundiswa ngezilimi zasemakubo zonke izifundo kusuka eBangeni 1 (Grade A) kuze kuyofika emanyuvesi kuleli zliwe ngoba yiwona ayesicindezele.

Ngenxa yakho konke lokhu kusungulwe inhlangano yizifundiswa  zamaZulu: elwela ukusetshenziswa kolimi lwesizulu ekufundiseni ngalo zonke izifundo kuwo wonke amazinga emfundo yamabanga aphansi. Lokhu kuzonothisa kakhulu ulimi lwethu ngenkathi izingane zamaZulu zinikeza izimpendulo zazo ezahlukene kwakheke amagama amaningi esiZulu njengoba zonke izizwe zomhlaba zenza.

Akusiniswa mahleza manje kukhulunywa ngokufa nokuphila.  Ngimema bonke abathanda ubuZulu babo bazibandakanye nale nhlabamkhosi. AmaZulu mawafundise izingane zawo ngokukhululeka kugcineke amagugu asolimini njengezithakazelo, ukwenanelana hhayi umashonisa, ubuntu, ubungoma, ubunyanga, umgcagco hhayi umshado, ubuntombi, ubunsizwa, amahubo, izaga, izinganekwane, wonke amasiko amaZulu esawashiyelwa ngokhokho kusuikela endula eMachibi Amakhulu.

USolwazi uJabulani Maphalala uqokwe njengoSihlalo bangamthinta noma nini abanogqozi nabazigqaja ngobuZulu babo. Intimbothi yokuhlukaniswa ngobuhlanga iwuukwesabisa abantu abamnyama nje. Lokhu kuzokuba yisiqalo ukufundisa zonke izifundo ngolimi lwesiZulu emazingeni emfundo aphansi. Ngemuva kwalokho inhlangano izolwela ukuthi isiZulu kufundiswe ngaso zonke izifundo kuze kufike ebangeni leshumi nambili kuya phambili. Izifundiswa zakwezinye izinhlanga eNingizimu Afrika kudala zakweseka ukufundisa izingane ngolimi lwazo emabangeni aphansi. Zasayina emhlanganweni owawuseThekwini ngoNdasa wezi-2000.

Izifundiswa zakwamanye amazwe e-Afrika nazo ziyaweseka umbono singabala oNgugi waThiongo eKenya [Decolonization of the Mind], uTheophile Obenga eCongo Brazzaville [Who Am I?], uCheik Anta Diop eSenegal [Black Africa], uChinweizu eNigeria [Invocations and Admonitions], nezinye eziningi. Masikhumbule ukuthi njalo izingane zamaNgisi namaBhunu ziphumelela ngamalengisi ezifundweni ezikoleni ngenxa yokufundiswa ngezilimi zasemakubo kuze kuyofika enyuvesi. AmaBhunu akhiqiza ngolimi lwawo odokotela bokwelapha, onjiniyela, ongoti emikhakheni eminingi. Akekho othi isiBhunu sehlisa izinga lemfundo. Nenhlangano yethu imile ekutheni ukufundisa izingane zamaZulu ngokuqala emabangeni aphansi emfundo kuzoletha ukufundisa ngokukhululeka izingane zingaklinywa ulimi zifunde ngokukhululeka nabafundisi bafundise ngokukhululeka njengasemhlabeni jikelele.

IsiNgisi masifundwe njengesifundo nje kuphela. Inhlangano yethu ithi ukufundisa izingane ngesiNgisi emabangeni aphansi emfundo kuyinsambatheka yentimbothi engenziwa emhlabeni jikelele kwazise izingane zomhlaba ungaka nje zifundiswa ngezilimi zasemakubo ezazincela konina: eRussia, eGermany, e-England, eJapan, kwa-Israel, eWales, eScotland, eChina, eSweden, eNorway, eSpain, e-Italy, ukuphawula amazwe ambalwa.

USolwazi uCheik Anta Diop encwadini yakhe iToward the African Renaissance uthi ukufundisa izingane ngolimi lwamakoloni kwenza zicabange kuqala ngokushiwo ngamagama ezingawazi kandukuba zibhekane nokuphendula imibuzo. Ngakho-ke lokhu ngokukaSolwazi uDiop kwenza izingane ezifundiswa ngolimi lwabokufika zisalele emuva ngeminyaka eyisithupha ekuzuzeni ulwazi olugcwele. Yingakho-ke wonke amazwe omhlaba eyimbumba ekutheni kuphoqelekile ukuthi izingane ezikoleni zifundiswe ngezilimi zasemakubo.

Amazwe angakwenzi lokhu awase-Afrika okubandakanya neNingizimu Afrika yize yaqopha umlando othi zonke izilimi ziyalingana emthethweni, okusenzeka ngegama nje kuphela. Yingakho-ke i-Afrika isemuva kunawo wonke amazwekazi omhlaba ngoba izingane zama-Afrika zifundiswe ngezilimi zamazwe ayeyicindezele njenge-Arabic, isiNgisi, isiPhuthukezi, isiPenishi, isiFrentshi nesiBhunu. Ngenxa yalokhu iNyuvesi yase-Afrika kwagcina ngeTimbuktu eMali.

Ngemuva kwalokho wonke amanyuvesi aphenduka amanyuvesi ase-Europe nawama-Arabhu e-Afrika. Lokhu kuliqiniso ngoba ayikho neyodwa enolimi lwesiNtu okufundiswa ngalo zonke izifundo.  Ngokunjalo nawo wonke amasekhondari ayinto efanayo. Yingakho-ke eNingizimu Afrika sekuthiwe iMandarin nesiSwahili kufanele kufundiswe okuyimbudane yokuqala neyokugcina.

Impicabadala ngeyokuthi kukhona amaZulu ayizifundiswa eziphambili nangafunde kuyaphi: azigenca izinyawo ngokushesha ngokusheba ulimi lwesiZulu nolwesiNgisi: emisakazweni, komakhalekhukhwini ngoba nje ephokophelele ukubukisa ngokuthi ayasazi isiNgisi nokuthi isiZulu sisodwa siyabambezela. La maZulu asakaza ngesiNgisi nesiZulu kanye kanye. Athi awasakwazi ukubala ngolimi lwesiZulu: awasakwazi ukusho isikhathi sewashi ngesiZulu. Awasakwazi ukusho izinombolo zomakhalekhukhwini bawo ngesiZulu. Awasakwazi ukukhuluma namanye amaZulu engashebanga ngesiNgisi. Azama ukubuyisa isiFanakalo. Athi azama ukubukwa ngamaNgisi kodwa kungawa ilanga licoshwe zinkukhu. Wona awagqize qakala ngabantu abazifanisa namalulwane. Kufanele umZulu ekubuza inombolo yamakhalekhukhwini wakho umbizele ngesiZulu, uyobe utshengisa ukuvuthwa komqondo ukhohlwe ubululwane. Ngakho-ke inhlangano yethu ithi: Izifundiswa zamaZulu maziphumele obala. Sesaphela isikhathi sobuzemtiti.

 

Comments are closed.