Ezasemqubeni

Ubumqoka bukaNhlangulana abuyiwa

  Baningi ababengayilindele inkulumo ngenkathi eyihlaba

UMnu uSol Plaatje washo amazwi anqala ngaboHlanga ngoNhlangulana we-1913

 

Baningi ababengayilindele inkulumo ngenkathi eyihlaba esikhonkosini uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa mhlazane evula iPhalamende  zingama-20kuNhlangulana ngowezi-2019 ngenkathi eqala inkulumo yakhe yokuqala ngqa emva kokunqoba ukhetho lobumengameli bezwe. Inkulumo yokuqala  wacaphuna amazwi ayebhalwe nguMnu uSol Plaatje mhla zili-19 kuNhlangulana ngowe-1913. UMnu uSol Plaatje wayekhalela umhlaba waboHlanga kanye nokuqhwanga kombuso waMakhosi aboHlanga mhlazane amaKoloni ewaphuca umhlaba. Kusobala ukuthi uMengameli kuningi akubhekisisa mayelana nenyanga uNhlangulana ukuthi inobumqoka nayo njengezinye izinyanga onyakeni.

Phambilini iBAYEDE  yawushicilela umbhalo kaMnu uNhlanhla Mtaka ngenyanga efanayo ngonyaka wezi-2018 lapho ayesincindisa umlando mayelana nenkulumo kaSol Plaatje yangonyaka we-1913 ngesibibithwane ayenaso ngokuntshontshwa komhlaba waboHlanga iNingizimu Afrika isaphethwe ngamaNgisi hhayi amaBhunu. Kanti nami ngawubalula umlando ngenyanga efanayo.

Asethembe ukuthi udaba lomhlaba luzosingathwa ngendlela enenhlakanipho kanye nobunono phakathi. Kuyekwe ubuhubhu bukabhejane. Kuyekwe amanga anenkonhliso kanye nobuqili phakathi. Uma lusingathwe ngobudlabha ngenxa yokufuna amavoti ngosombusazwe bengabukelenga ukuthi kwenzekani manje eZimbabwe emva kokuba umhlaba wathathwa kubalimi abamhlophe ngaphandle kwesinxephezelo. Akungadlalwa ngemizwa yabantu ngodaba lomhlaba.

Lapha ngibalula ngenkathi aboHlanga sebethatha umhlaba obekelwe izidingonqangi ezibalulekile ngisho nakubona.Lapha ngibalula ngenkathi aboHlanga sebethatha umhlaba kuthi uma sebazakhile izindlu bangalutholi usizo oluvela kumashoshozela. Njengobakhela izindlu, imigwaqo nokubalethela intuthuko nokunye kuleyomihlaba abasuke sebakhe kuyona izindlu.Siyakwazi sonke abakaze nje babasize ngalezizinto ezintathu esengizibalule ngenhla.Kuyodingeka ngelinye ilanga aboHlanga bangesabi kodwa babuyela kulawo mashoshozela beyofuna ukwazi ukuthi ngabe wona azobahlinzeka ngani njengoba sebengenile kuleyo mihlaba.

Okunye okufanele singakhohlwa ukuthi i-Afrika kanye neNingizimu Afrika isaphethwe isinyenyela ngezindlela eziningi ngamaKoloni kanye nabaseNtshonlanga abaye bawabize ngoNgxiwankulu.Iqiniso elaziwa ngisho abasePhalamende imbala.

Sedlule lapho. Kunokuhlobana noma kunokufana kwezinto ngendlela ezenzeka ngayo izinto.Ngisho inyanga kaNhlangulana lapho esangakuqaphelisisa khona ukuthi kunezimo,kunezigameko nezinto eziningi eziwumlando oziphindayo ezenzeka ezweni.

Njengokuvulwa kwePhalamende nguMengameli wezwe ngenyanga efanayo. Uma setshisa kahle siyathola ukuthi umlando ngeke sawubalekela noma ngeke sawuphika. Kwenye inkathi umlando uphindwa nguMvelinqangi ngendlela thizeni evamise ukucashela abaningi.

Ngenyanga uNhlangulana kuneholidi lokukhumbula usuku lwangonyaka we-1976 mhlazane zili-16, abathi uJune 16.Kunokuvelayo ukuthi abafundi baseSoweto babeqale baba nemihlangano mhla zili-12. Osekuwumlando ukuthi kwaba nesibhicongo mhlazili-16 kuNhlangulana ngowe-1976.

Ngenyanga uNhlangulana kwaba necala lezombusazwe nokuvukela izwe eladuma umhlaba wonke elabizwa ngeRivonia Trial ngonyaka we-1964. UMehluleli uPercy Yutar wanika isigwebo sikadilikajele obaba uWalter Sisulu kanye nabanye mhlazane zili-12 kuNhlangulana ngowe-1964.

Kanti kunabanye abanjengoMnu uJacob Zuma, uMsholozi abagwetshwelwa  ezombusazwe nokuvukela umbuso ngenyanga uNhlangulana ngowe-1962. Kwamphinda futhi okukaNhlangulana ngowezi-2005 uMsholozi waxoshwa ekubeni yisekela likamengameli ngowayenguMengameli wezwe uThabo Mbeki. Ngayo belu uNhlangulana ngonyaka ofanayo wezi-2005 kwagwetshwa uSchabir Shaik owayengumeluleki wezimali kaMsholozi.

Njengamanje ngaye belu uNhlangulana kwaqopheka umlando esawuqaphela mayelana nokuphawula kwamaqembu aphikisayo ukuthi iningi lawo alikakabi nalo iqhinga elicacile ukuthi wona aliphatheleni izwe kanye nabantu abasemazingeni aphansi.

Kwabezenkolo sithola ukuthi inyanga uNhlangulana imqoka kakhulu kwabalandela inkolo ye-Islam. Kungesikhathi lapho baye babenosuku abavala ngalo izitolo zabo kuyodunyiswa u-Allah (uMvelinqangi) emva kokuzila. Ezinye izitolo siyaye sizibone zivula ngehora leshumi imbala kungabi ndabazalutho.Ngalenyanga banesibopho lapho kufanele babe nesandla esiphayo.

Yize kubuhlungu siye sibone iningi okungaboHlanga abaye benze imigqa emide lapho belindele ukuphiwa izipho ngisho ngabe ezanhloboni. Engakuqaphela lapha ukuthi owalenkolo ngisho ebopha inja nezigodo, encishana kodwa akalenzi nakancane nje iphutha lokuba angaluli isandla sakhe.Ingani ubophezelekile ukuba aphe naye ukuze u-Allah amandisele impilo nezibusiso emhlabeni.

Kwenye inkathi siyaye sibabone bephana ngokudla okunhlobonhlobo cishe kwenyanga yonke. Yize bekhona abaye basigxeke lesisihe esikhundleni ngabe nabo baphonsa esivivaneni benze njengabo abenkolo ye-Islam.Akuwona nje umqondo omuhle othandwa nguMvelinqangi wokuphilela ukugxeka njalo izinto ezinhle ezenziwa ngabanye.