iBayede Kuleli Sonto

Ubebusisa amakhaya amaningi kuthelevishini

nguDEZ KHUMALO

 

UKudlula emhlabeni kwengqalabutho yeshashalazi uNomhle Nkonyeni kugqeme le ndima udume olungeqiwa ntwala. Lokho kufakazelwa wukuthi uMama uNkonyeni udlula emhlabeni nje bekungakadluli zinyanga ezitheni eklonyeliswe nguMengameli uCyril Ramaphosa ngeNdondo iNational Order of Ikhamanga kuhlonishwa iqhaza lakhe kwezobuciko. Lona ngumklomelo obekelwe kuphela labo ababe negalelo elizwakalayo emikhakheni abasuke begxile kuyo.  Akugcinanga lapho ngoba nomgwaqo u-Aggrey Road ePort Elizabeth lapho akhulela khona usuwethiwe kabusha wabizwa ngegama lakhe ukumhlonipha ngegalelo abe nalo kwezobuciko.

Izindaba zokudlula kwakhe zisabalele ezinkundleni zokuxhumana nakwabezindaba enhla nasezansi kuleli lizwe. Noma singakabi bikho isiqiniseko ngokumthathile thathe kodwa kusolakala isifo senhliziyo. Isililo siqhume nxazonke kusukela kowayenguMvikeli Womphakathi uSolwazi uThuli Madonsela; uMholi weDemocratic Alliance uMnu uMmusi Maimane kuze kuyofika kuNgqongqoshe Wezobuciko Namasiko uNathi Mthethwa bonke bebekhala sililo sinye sokuthi kudlule iqhawe leNingizimu Afrika.

Eziphawulela kuphephabhuku iMove! esaphila uMama uNkonyeni wabeka kanje: “Uthando lwami lweshashalazi lusavutha kakhulu ngaphakathi kimi. Ngikhuluma nawe nje, uma ngingasebenzi okuqondene nami ngisebenzisana nabantwana abazibiza nge-Isithebe Drama Group bakhona e-Eastern Cape ukudlulisela ulwazi engilucoshe kuyo yonke le minyaka ngisendimeni yezobuciko. Sizibhalela izindaba zethu sikhwele nazo eshashalazini bese siyobukisa ngazo koMakhanda National Arts Festival. Inhloso ukugcina intsha iphephile ezidakamizweni nakweminye imikhuba abayicosha emgwaqweni bengenzi lutho,” kuchaza uNkonyeni.

INhlangano Yezokusakaza eNingizimu Afrika nayo idlulise amazwi okudabuka ngokudlula kwenye yezingqalabutho ebezibonakala kakhulu kuthelevishini. Okhulumele iSABC uVuyo Mthembu ubeke wathi: “Umama uNomhle Nkonyeni ubambe elikhulu iqhaza kwezobuciko eNingizimu Afrika. Iqhaza lakhe libonakale ngomklomelo awuthola kuMengameli uRamaphosa okuyi iNational Order of Ikhamanga in Silver okungomunye wemiklomelo eminingi asake wayizuza ihalalisa iqhaza lakhe kwezobuciko. SiyiNhlangano Yezokusakaza eNingizimu Afrika sidlulisa amazwi endunduzo emndenini nakulabo asebenze nabo emkhakheni wezobuciko,” kuphetha uMthembu.

Kuthelevishini uNkonyeni uzokhumbuleka kuScandal; iGazi; kuTsha Tsha. Kumafilimu uyokhumbuleka edlala kuRed Dust. Unkonyeni wazalelwa ePort Elizabeth ngonyaka we-1942. Waqala ukuzibonakalisa emidlalweni yeshashalazi eneminyaka eyi-19. Ngokwezinga lakhe kwezeshashalazi unegalelo elifanayo nelamaciko afana noWinston Ntshona noJohn Kani. Emidlalweni yeshashalazi aduma kuyo kwaba yi- Die Swerfiare van Poppie Nongena eyamenza waba ngowesifazane wokuqala omnyama ukugibela esteji eSouth Africa yobandlululo. Ephawula ngokugibela kwakhe esteji enguPoppie Nongena wabeka kanjena uNkonyeni, “Ngaba owokuqala ukungena kulowa mnyango weshashalazi uma uvuleka. Ngenza isiqiniseko sokuthi uma uvuleka awuphinde uvaleke kwabanye futhi.”

Udlule emhlabeni eneminyaka engama-77 ephezu kwamalungiselelo okuqamba iNomhle Nkonyeni Foundation ebizobhekana nokusiza amaciko eshashalazi afufusayo. Amalungiselelo omngcwabo abengakaphothulwa ngesikhathi sokushicilela.

Ngonyaka wezi-2016 wahlonishwa ngeLifetime Achievement Award yiSouth African Film and Television lapho athi uma ezibongela wathi, “ Kuyiphupho lami ukushiya umlando ngemuva. Angifuni ukuthi uNkulunkulu uma ngifika phezulu engibuza ukuthi ngenzeni ngethalente anginika lona ngivele ngibhanyaze amehlo ngingazi ukuthi ngiphendule ngithini,” kuncokola uNkonyeni esadla anhlamvana.

Ngendlela amazwi enduduzo angena ngayo abantu bencoma igalelo lale ntokazi kwezobuciko kusobala ukuthi uma ebuzwa ngakwenzile esesemhlabeni ngeke angingiza nakancane.

Show More

Ezinye izindaba