Imibono

Sidinga ushintsho enkantolo yaseMbumbulu naseNsimbini

IZINGA lentukuthelo liphezulu kakhulu kulesikhathi esiphila

IZINGA lentukuthelo liphezulu kakhulu kulesikhathi esiphila kusona. Abantu abaningi bahlukumezeke ngezindlela ezahlukene, kanti nobuntu bokukhuzana lapho omunye enza kabi omunye abusekho.

Sifi ke sigqugquzelwe ukuba siye kovota, kuthenjiswe uguquko oluzokwenzeka nxa sesivotile, kepha izinto zijike, sizithole sesiphila phansi kwencindezelo. Sibhala imihla namalanga emaphephandabeni ngoba kunezinto esingeke sakwazi ukuziyekela ziqhubeke zenzeke uma nje sisaphila. Lapha ngithanda ukuphawula ngezi nkantolo, ikhakhulukazi lena engiyaziyo yase Mbumbulu, kuya eNsimbini. IMantshi yakhona uMnu Vezi, kanti laphayana eNsimbini kukhona owesifaze womdabu waseNdiya okuthiwa uNkk uMoodley.

Ngingafi sa ukuhlangana nje nomuntu oyedwa ongangixoxela ukuthi wake waphathwa kahle kulezi Nkantolo, waphuma egculisekile ngezinqumo nobulungiswa balezi mantshi zonke. Ngiyazi ukuthi nxa beke bafunda loludaba kukhona okuzothi abangidle bangifele, ngoba noma ubatshela into okuyiyona bavele bavukwe ulaka, bakuthsele ukuthi awukwazi ukutshela iMantshi ngomsebenzi wayo, wena ube ulwela ubulungiswa. Ngaze ngazibuza ngelinye ilanga ukuthi sekukhona izimanthsi ezivuka ekuseni ziye ezinkantolo ziyokwenza umsebenzi wazo, thina njengo mphakathi silindele ukuthi zenze umsebenzi eziqashelwe wona wokuletha ubulungiswa nozinzo ngaphansi kuka Hulumeni omiswe yithina Mphakathi.

Kunabasebenzi bakyzona leziNkantolo, okuthi uma umangalele umuntu othize, zona zizakhele ugazi nalowo muntu noma nalabo bantu obamangalele, kuhlekwe phambi kwakho, uphenduke isiphukuphuku ubunethemba lokuthi udaba lwakho njengoba selusenkantolo luzolunga, kanti uqambe ushilo, inkantolo yiyo ezobhebhekethisa uqhekeko nentukuthelo kakhulu, ungazi noma indlela okuthakathwa ngayo ukuthi nigcine nibulelene ningu mndeni, bese bejika ngokukhohlakala kwabo bethi umthetho usebenza ngenye indlela.

Ukungcola nokubola, kukhona kusukela emaphoyiseni aKwaMakhutha, kuze kuyongenelela nasenkantolo yaseMbumbulu, esifi sayo ngelinye ilanga sibone kuqashwa abaMhlophe ngoba kusobala ukuthi into enabantu bodwa nabacasha ngokufundiswa kwabo ihlale inobugebengu. Izigebengu azive zithanda ukuthi ziyathukwa uma zitshelwa iqiniso, ngoba iqiniso ezikhohlakalini liyinhlamba. Ngiyaxolisa-ke zigebengu ndini zase Nkantolo yase Mbumbulu ukunithuka ngeqiniso, ngoba vele nina nicashe ngomsebenzi eniwenzayo. Bakwethu masingayivaleli ngaphakathi intukuthelo yethu, amsikhulume ngezinto esingazithandi.

Imindeni eminingi yahlukene phakathi, kunabantu ababoshelwe izinto abangazazi ngendlela esekusetshenzwa ngayo yokuxhaphaza abanye abantu ngoba benezinsiza namandla okucindezela abanye abantu. Into esiyifunayo nje qha ubulungiswa, abantu bangathwali izinkinga zabo bayozikhiphela kwabanye abantu. Namasonto sekwaba yindawo yokucasha zona lezi gebengu ezingena nembeza wokuhlukumeza. Ngedlela umuntu agqoka ngayo uma eseya esontweni ungamphikela uze wethembe ukuthi ukusebenza kwakhe kuyiqiniso.

Sengiphetha ngithanda ukunxusa abantu ukuba bakhulume ngezinkinga zabo, nanokuthi bahlukunyezwa ngobani, ukuze abantu bangahlonishwa noma banconywe ngokuthi bami kahle, kanti ukuma kwabo kahle bakuzuza ngokudicilela abanye abantu phansi. Lowo ophansi aziqhenye ngobuphansi bakhe, nangokungazuzi lutho ngokudicilela omunye umuntu phansi, ngoba kunabanye ngoba benemali abakwaziyo ukushintsha abantu abacabanga kafi shane ukuba babe yimikhovu yabo. Uma ngiqamba amanga ngalesi sitatimende sami, mangibizelwe esigcawini noma enkantolo ngiyoshushiswa, kepha ngiyazi ukuthi senginyathele kwezwelayo kulabo abangalifthandi iqiniso.