Izindaba

Limbeke emsamo ufakazi, okwamanje

Kulindeleke umdonsiswano onzima wezomthetho ngoba noma

UMnu uBonga Ntanzi

Kulindeleke umdonsiswano onzima wezomthetho ngoba noma kubani ophumelelayo impilo yabantu abaningi ngeke isefana, kubhala OZUL’AZAYITHOLE

KUngakapheli namahora angamashumi amabili nane leli phephandaba libike ngesimo esimanzonzo kuMasipala aBaqulusi omunye wabathintekayo uthole incwadi emazisa ngokumiswa kwakhe. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi uMnu uBonga Ntanzi uthole amaphepha amazisa ngokumiswa kwakhe. Le ncwadi ikhishwe ngaphansi kwesihloko esithi:   Notice of Precautionary Suspension Pending Investigation in Terms of Sub Regulation 6 (4) of the Local Government Disciplinary  Regulations for Senior Managers. Le ncwadi esayinwe ngomhla zizi-4 kuNtulikazi nonyaka yabe ibhalwe nguMlawuli uMnu uHlula Dladla. Ilandela ecishe ifane neyabe ibhalwe mhla zingama -24 kuNhlangulana. UMgabadeli ubhala le ncwadi ngegunya alithathe esinqumweni sangomhla zingama-21 kuNhlolanja kophezulu nokuyilapho iSigungu Sokuphatha KwaZulu-Natal sanquma uhlelo lokungenelelela ngaphansi kweSigaba 139 (1) (b) soMthethosisekelo we-1996.

Ngesonto eledlule leli phephandaba libe ngelokuqala ukuveza ukucija kwemikhonto eBaqulusini nokuthiwa kushushiswa phakathi kokunye wukuzazelana kwezinhlangothi ezimbili. Uhlangothi lokuqala kuthiwa ngolweMeya uMnu uSibiya okuthiwa ubukeka esondele kuMlawuli. Kuthi olwesibili kube yilolo lukaSomlomo uMnu uMkhonyovu Khumalo okuthiwa uncike ngakuNtanzi.

Ozul’azayithole sebengakuqinisekisa ukuthi uFakazi udaba lokumiswa kwakhe uselwedlulisele eNkantolo Yezabasebenzi  eThekwini.  Idokodo elingunombolo: D1025/2019 elingamakhasi ali-121 ummangali okunguMnu Bonginkosi Evert Ntanzi kanti abamangalelwa ngoMnu u-Elphias Hlula Dladla onguMlawuli uMphathiswa woMnyango Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu, uMkhandlu aBaqulusi, iSigungu Sokuphatha saBaqulusi neMeya uMnu uMbongeni Jerry Sibiya. Ukukleliswa kwabamangalelwa kubukeka kuxoxa indaba njengoba ummangalelwa wesithathu (UMasipala aBaqulusi), owesine (iSigungu Sokuphatha saBaqulusi) kanye nowesihlanu (iMeya uSibiya)  behlukanisiwe. Lokhu kungasho ukuthi kubo kukhona ongaba ngaphesheya nokungadala imibuzo noma kuveze ukwehlukana kwangaphakathi kuMasipala.  Ngakolunye uhlangothi uNtanzi emaphepheni akhe uthi “Kubamangalelwa kusukela kowesithathu kuya kowesihlanu bakhona nje ngoba bebalwe njengalabo abangaba nofuqufuqu kulolu daba”, lokhu okusho ukuthi uFakazi uhlose ukugadla eMnyangweni.

Lokhu kufakazelwa yiphuzu le-15 edokodweni eliphambi kwenkantolo lapho uNtanzi eveza ukukhuluma okuthi uMnu uDladla akakaze abe yiMeneja kaMasipala. Uthi uHulumeni waqale wabeka uMnu uMH Nkosi njengoMlawuli nokuthe ngokuhamba kwesikhathi wamkhipha wafaka uDladla noqale ukusebenza ngomhla ziyisi-9 kuMbasa wezi-2019. Elinye iphuzu alwa ngalo uNtanzi ngelokuthi “wamiswa yisithunywa sikaNgqongqoshe hhayi uMkhandlu njengoba kusho umthetho”.  Umile uFakazi ekutheni yena kumele amiswe nguMkhandlu neMeya engabaqashi bakhe.

Kulokhu Ozul’azayithole sebengakuqinisekisa ukuthi uMnyango uthi uphethe ubufakazi bokuthi umhlangano woMkhandlu awuhlaliswanga “ngamabomu” nguSomlomo ngoba enzelela uNtanzi.

Emaphepheni uNtanzi ukhulekela ukuba inkantolo ikuchithe ukumiswa kwakhe: “Uma ukumiswa kwami kungasukunyelwa kungenzeka ukuthi ngesikhathi ngisamisiwe izinqumo ezingathathwa zikhinyabeze abantu bakulo Masipala engiwusebenzelayo. Ngithi kusukela ngiqashwa ngiba yiMeneja kaMasipala imibiko eminingi ikhombisa ukuthi uMasipala usebenza ngokuyikho manje, nokho kulokhu kwafika omele iHhovisi likaNgqongqoshe ongenalwazi lomsebenzi sekukhona ukungqubuzana  kushayiswana ngamakhanda. Ngiyesaba ukuthi lobu budididi buzoqhubeka bube kubi futhi buthikameze kakhulu ukulethwa kwezinsizakalo,” kuphetha ummangali.  UFakazi lapha  umelwe ngabameli bakwaMacgregor Erasmus

 

Isiphithiphithi

Icala bekumele lingene izolo (ngoLwesine) ngehora leshumi. Uma befika enkantolo oZul’azayithole baziswe ukuthi iNkantolo iguqile / isekhefini izoqala ukusebenza ekupheleni kwephezulu.Kuthe kusenjalo seledlule ihora leshumi kwakhona umlayezo othi lizongena ngehora lesibili. Kuthe kusenjalo kwaphuma umlayezo othi icala linamhlanje mhla zili-12 kuNtulikazi ngehora lesibili.Bonke abathintekayo okungabamangalelwa  banikwe ithuba lokuba bafake amaphepha abo okuphendula izinsolo ngoLwesithathu kuthi uNtanzi afake awakhe namhlanje.

Odabeni lombiko weForensic Investigation omayelana nezinsolo zomkhonyovu othinta izikhulu nezisebenzi zikaMasipala waKwaNongoma ebesithembise ukuluqhuba kuleli sonto, sithathe isinqumo sokuluqhuba ngesonto elizayo ngenhloso yokunikeza abakwaMasipala ithuba elanele lokuphendula imibuzo abathunyelelwe yona.