Ezasemqubeni

Kwakungelula ukuvuma induku emidlalweni yezikole

NGUMNU USIKHUMBUZO NDLOVU

SIYAQHUBEKA nokubheka isasasa elalethwa yibhola ezikoleni zaboHlanga. Ukukhishwa kwenkunzi esibayeni sayo akuyona into ethandekayo nokulula ukuyamukela. Kuba yisishozi uma abantu sebancamela ukususa uchuku singekho isidingo. Ukungayivumi induku kwakugqamile nasemidlalweni yezikole eminyakeni yowe-1972 kuya kowe-1979 nangelandelayo.

Uma sicaphuna emgodleni sithola unompempe mumbe owagxekwa ngokuthi wayenzelela Isibonelo High School esikhundleni sokunqobisa isikole sasekhaya Ohlange High emidlalweni eyeyandulela owamanqamu.

Abafundi bas’Ohlange babengayivumanga induku yokuzohlulelwa ekhaya eNanda. Bathi unompempe wawuqeda umdlalo engasekho ngisho enkundleni, engasabonwa nangokhalo.

Kukhona lapho yavunywa khona induku ngowe-1973 mhlazana Isibonelo High School sihlula i-Orlando High School yaseSoweto, emdlalweni owawuse-Orlando Stadium emqhudelwaneni wokugcina weNdebe iCocaCola.

I-Orlando High yayisagabe ngoJomo Sono, uWebster Lichaba bodumo ku-Orlando Pirates. Uma sikhumbula ngaleso sikhathi Isibonelo sasisagabe ngoBongani Bophela owaduma ku-African Wanderers futhi wasebenza ku- Ukhozi FM.

Lo mqhudelwano wawudlalwa yizikole ezazibe ngompetha ezifundazweni zazo. Ngaleyo minyaka izifundazwe ezweni zabe zizine kuyiTransvaal, i-Orange Free State, iCape Province neNatal.

Kwasuka umsindo ngisho nangonyaka we-1976 enkundleni yaseMlaza, iDe Wet Nel manje osekuyiKing Zwelithini Stadium mhlazana kudlala iSwelihle High School yakhona kuleli lokishi neSibonelo High School lapho kwanqoba khona Isibonelo ngegoli elilodwa eqandeni.

Uma sicaphuna esilulwini kuyavela ukuthi kwakusafunda uJabu ‘Skeyimani’ Dubazane owagcina esenguthisha ePhembisizwe High School, eNtuzuma nowayeyindodana kababa uDubazane owayengumholi wekwaya Amazwi KaZulu Choral Society kanti umkhuseli wekwaya kwakunguMntwana uMangosuthu Buthelezi.

Abanye abadlali kwakunguThabo Kunene, uMandla Mngadi, uSakhephi, unozinti kwakunguKatiza Mdletshe, uMbhishobhi Mdladlamba isekela likanozinti, uMichael ‘Mfanlo’ Phungula, uStephen ’Litha’ Shandu, owayeluthantashiya uthisha Nanda-Newtown.

Kwasuka esinamathambo enkundleni iSwelihle ingafuni ukuyivuma induku.

UBhoyi Manyoni owayesafunda eZakhe,waxoxelwa ngumngane wakhe uBhishobhi ukuthi esangweni kwase kuvalwe ngensizwa eyayithathwa njengomenzakalisi isiqhwaga saseMlaza neyayala ukhasha entweni ewumbala waseSibonelo.

Kulapho uBhishobhi azidela amathambo waqonda ngqo esangweni wayivula intuba. UBhishobhi wavikela inqwaba yabafundi besifazane nabesilisa imbala kulesiya siqhwaga.

Kwaphela iminyaka ukuba siphole isilonda kwababengabafundi baseSibonelo ngowe-1976. Nami ngesikhathi sengifunda khona eSibonelo ngonyaka we-1978 nowe-1979 labo bafundi bangonyaka we- 1976 babedela yonke into ngoba babesanesibibithwane sokuziphindisela uma kudlalwa neSwelihle.

Uma kwakwenzekile, kwakuzolimala ababengenacala nababengafundanga kulezi zikole.

Kufanele sizijwayeze,sizigqaje ukuthi uMlazi sewabizwa ngegama langempela uMlaza. Igama uMlaza lethiwa iNgonyama yaKwaDukuza iLembe, mhlazane liphuza emfuleni owabe unamanzi ayeyisimuncwane sathi uMlaza.

Onondweba, abadlali nezibukeli ngolimi lwabo

Asikuvume, singakushalazeli kodwa sizigqaje ngolimi lwethu ngokukangoti womlando uSolwazi uJabulani Maphalala lapho esintongelisa khona encwadini yakhe ethiwa “IziNgxabo zamaKhosi esiFundazweni saKwaZulu.UMQULU 2”. USolwazi uMaphalala usintongelisa ngokuthi zaba mbili vo iziNgonyama okwabe kuyiNgonyama uShaka neNgonyama uDingane ezalibusa elikaMthaniya ngempela ngendlela yaboHlanga, hhayi lena esingaphansi kwayo okungeyaseNtshonalanga. Uma sibuka nganeno emaXhoseni kwagcina ngeNkosi uHintsa. Kube uKgosi Sekhukhune wabaPedi nezinye iziNgonyama zaboHlanga.

Akumfundo akumajazi kuyafiwa kwaboHlanga kodwa kuze kube yimanje abanayo imfundo engumqondo wabo yabe isichuma emhlabeni jikelele yize beyiningi ePhalamende likaHulumeni wedemokhrasi. Basalobizela ukuphatha izwe nje kuphela hhayi izinguquko ezinqala.Asingazikhohlisi, kuningi kabi okungakasunguleki ngokomqondo waboHlanga.

Abakutshala kithina abelungu mhlazane befika e-Afrika kusazihlonza ukuthi basalibusa isinyelela izwe. Ngisho inkece, umamona ngolwaseBhayibhelini. Imali lena yasunguleka ngokomqondo womkoloni umlungu osewafa kudala kabi emhlabeni. Imali isesezandleni zabamhlophe ngoba abantu aboHlanga abakabi namabhange abo kanye nebhange lombuso.

Nginethemba ukuthi bakhona abafundi abothi bangawufunda lo musho bese beba nofuqufuqu lokusungula imali nokunye ngokomqondo waboHlanga base-Afrika nakwelikaMthaniya, okuyongithokozisa uma kwenzekile.

Ngalelo langa ziyosihlonipha ezinye izizwe. Ziyoyeka nokubiza aboHlanga ngamagama ayiziswana anokubandlulula, naboHlanga bayozigqaja ngokuthi sebaba nezinto abaziqambela zona kuqala zase zisabalala emhlabeni wonke.

Show More

Ezinye izindaba