Ezasexhibeni

Kuyadingeka ukuthi intsha icijwe ngendlela yempilo

UKUGUQUGUQUKA kwempilo kugcina kuthinta yonke indlela

Kuningi okwenzeka kubafana uma besentabeni

UKUGUQUGUQUKA kwempilo kugcina kuthinta yonke indlela yokuphila kubantu. Zikhona izinguquko ezinhle ezithi uma zifika zithokozeleke.  Kukhona izinguquko ezingahambi neze nobuhle ikakhulukazi kwaboMdabu.  Impilo iguquka uthole ukuthi abantu bagcina belahlekelwe okuningi okwabe kubasiza ubabone sebebamba beyeka bengazi ukuthi yikuphi ngempela okulungile okumele bakwenze.  Isimo sempilo yalezi zinsuku ungasibiza ngokuthi kukwaMagabangejubane. Abantu sebavele bafana nezinyamazane zona ezihlale zilindele ukujahwa ngaso sonke isikhathi.  Okuningi okuhle okwabe kwakha ubuntu kubantu sekungabanhloni kulesi simo sakwaMagabangejubane.

Okwenzekayo kulezi zinsuku sekuba wukubamba kuyekwa kwabantu bethatha noma yini abahlangana nayo.  Akuselula ukuthi kube khona umuntu abambelele kukho okuyindlela okwabe kuqhutshwa ngayo.  Kwezinye izindawo sekucishe kube nzima kwakuhlaba imbuzi.  Uma kudingeka ukuba kuhlatshwe imbuzi kuba wubushudushudu engekho ophumela obala ukuthi ihlatshwa kanjani imbuzi.  Njengoba kulukhuni ukuhlaba imbuzi ayisaphathwa-ke eyokuyihlahlela.  Kukhona okuthi uma sebeyihlahlela isiphekwa ubone izimpondo zivele kuyo le nyama ephekiwe.  Akube kusaqondakala ukuthi kanti izimpondo lezi ziyadliwa yini uma seziphekwa nenyama ezodliwa.

Ukuwa Kwezinsika Ezabe Ziyizisekelo Zobuntu

Lesi simo sokuba wudledle kwabantu saholela ekutheni kube nezinsika ezisemqoka empilweni ezavele zawa bhu phansi.  Ukuwa kwalezi zinsika kwaholela ekulahlekeni kokuningi okwabe kuwusizo kubantu boMdabu ikakhulukazi amaZulu.  Lezi zinsika ezawa zabe zibambe elikhulu iqhaza ikakhulukazi ekukhuliseni izingane.  Eziningi zalezi zinsika singazibiza ngokuthi zabe ziyizikole zokwakha ubuntu kubantu.  Likhulu iqhaza elabe libanjwe yimikhuba yabafana ekwaluseni.  Ukuqhathwa kwabafana kube khona ohlulwayo nalowo oyingqwele kwabe kwakha ukuhloniphana kwakubona bebodwa.  Kwayena lona oyingqwele wabe engachachazi azenzele noma yini ayithandayo.  Uyazi ukuthi bakhona abangalophisa nelakhe ikhanda.

Ekwaluseni lapha abafana babesizana ngisho nasekulungiseni izinto zabo zangasese.  Kulezi zinsuku sekukhulunywa ngokusoka osekwenziwa nasezibhedlela kanti lokhu kwabe kwenziwa ngabafana ekwaluseni.  Abayazi kahle le ndlela yokusoka eyabe yenziwa ngabafana ekwaluseni bathi yabe ingcono kakhulu kunalena lapho kuvele kusikwe khona ijwabu lomphambili kuphela.  Eyabafana indlela yona yabe inqamula umthambo womphambili bese ijwabu leli lizihlehlela lona.  Ukunqamuka komthambo womphambili bathi yikho okuwenza umphambili uqonde uthi nto.  Okuqaphelekayo ekunqanyulweni komthambo womphambili ukuthi umfana wabe engophi yize eqhanjuswe ngeva ngenkathi kuboshwa umthambo ngenhlayi.

Uthi umfana engophi kuphinde kusheshe kuphole lapho kuqhanjuswe khona kanjalo nomthambo onqanyuliwe.  Buyamangaza lobu bumpicothi babafana ababebenza budlule ngisho odokotela imbala.  Namantombazane nawo abe ehlelekile kungekho ukungazi ukuthi intombazane isikusiphi isigaba.  Ukuhleleka kwamantombazane kwabe kusukela kuleyo ebizwa ngeqhumamponjwana kuya eqhikizeni.  Ahleleke ngale ndlela nje amantombazane nasemakhaya liphosiwe iso kuwo.  Uma intombazane iqhuma izalinga, isalukazi sabe sithatha umshanelo sizishanele ngawo izalinga lezo bese zishabalala.  Inhloso yalokhu kwabe kuwuvikela intombazane ukuthi ingaphuthunywa ngabafana kanti kusahlwile lapha kuyo.

Uma ewodwa amantombazane abe elulekana ngendlela yokuziphatha.  Amadala kwabe kuyiwo othisha balawa asemancane.  Intombazane yabe yelulekwa nokuthi kufanele ikhulume kanjani nabantu besilisa.  Ukucija intombazane ukuthi ikwazi ukukhuluma ngendlela nabantu besilisa kwabe kwenzelwa ukuthi bangayikhwingci ngamazwi igcine isivume umuntu inganakile.  Amaqhikiza abe eyidonsa ngendlebe intombazane ukuthi ingalinge ihambe ixhawulana nabantu besilisa.  Babaziwa phela abantu besilisa ukuthi bayagqaba.  Ukuxhawula umuntu wesilisa kungayiholela ekutheni ithuke isithanda umuntu ingazi ukuthi yini imvelaphi yalolo thando lomuntu ongazange athi vu kuyo.

Kwawa izinsika ezabe ziyizikole ezisemqoka ekukhuliseni izingane.  Amakhaya wona abe enezezela kulokho kwalezi zikole zentsha.  Isimo samanje sidinga ukuhlalelwa phansi kuhlelwe ukuthi kwenziwa njani uma kunje.  Ziyadingeka izindawo zokufundisa intsha ngendlela yokuziphatha nokubhala amabhuku okuyisiza nabadala.

  • UDkt uMpumelelo Mbatha ungumhleli weSichazamazwi SesiZulu, ungoti wolimi isiZulu nombhali.