iBayede Kuleli Sonto

Kukhonya omama eThe Playhouse enyangeni uNcwaba

Sekucishe kube yisiko ukuthi ngale nyanga

UTu Nokwe

Sekucishe kube yisiko ukuthi ngale nyanga uNcwaba kugida kukhonye abesifazane. IThe Playhouse Company ayithandanga ukuphambana naleli siko. Inyanga yonke kaNcwaba izobe igubha iSouth African Women’s Arts Festival (Sawaf) yeminyaka engama-23 ukuqhakambisa iqhaza labesifazane kwezobuciko namasiko kuleli lizwe.UMqondisi Wezobuciko nesikhulu esiphezulu seThe Playhouse uLinda Bukhosini uthe le migubho edidiyele umdanso, ishashalazi, izingxoxiswano, umculo nemisebenzi yobuciko ikhombisa ukuzimisela kwalesi sikhungo ukwelekelela abesifazane baseNingizimu Afrika bazuze inkululeko, ukuhlonipheka nokulingana emphakathini.Kulo nyaka kudidiyelwe iShirley Valentine neTrafficked njengemidlalo yeshashalazi ezoboniswa eThe Playhouse. Kulekwe ngaphezulu idili lomculo kanye nezingxoxiswano ezizosabalalisa ulwazi kwabesifazane baphile kangcono ngokomqondo nangokomzimba.

IShirley Valentine ingumdlalo oqondiswe wusaziwayo emhlabeni okunguSteven Stead athe uma echaza ngawo wathi: “ Lona ngumdlalo okumnandi ukuwuqondisa kwazise ugcwele amancoko yize uvusa umunyu ezindaweni ezithile. Uma uzobukela lo mdlalo kukhona okuthatha kuwo ugoduke nakho okuyizifundo ezikhuthazayo, ezikuqinisayo nezikuphakamisa umoya,” kusho uStead oqhuba athi, iShirley Valentine ikhombisa ukuthi abantu ngokwabo bazithathela phansi kangakanani nokuthi lokhu akunasidingo kangakanani.

Ngakolunye uhlangothi umdlalo iTrafficked, inikeza ababukeli ulwazi ngokuthunjwa kwabesifazane abasebancane kuleli nasemhlabeni jikelele. Lawa mantombazane aphendulwa izigqila ngokomsebenzi nangokocansi. USandile Mkhize ukhombisa ngomdanso imizwa yokwesaba, ukuphendukelwa, ubugqila, ukulahlekelwa yithemba nezidakamizwa. ITrafficked wumdlalo owabhalwa ususelwa endabeni kaSaartjie Baartman ongowesifazane wesizwe samaKhoi owathunjwa wayophendulwa isigqila nombukiso wezocansi eFrance ngekhulunyaka le-19.“UNcwaba yiNyanga Yabesifazane esiqhakambisa ngayo iqhaza labesifazane. USaartjie Baartman ungowesifazane esihlala sifuna ukumphakamisa. Yilokho okusiholele ekuxoxeni indaba ngempilo yakhe,” kuphawula uSandile Mkhize.

Imicimbi yenyanga iyovalwa ngedili lomculo elibophele uTu Nokwe noDkt uNothembi Mkhwebane. Laba ababili abasadinge kwethulwa. UNokwe ungumqambi wezingoma, usonkondlo, nombhali ongowokudabuka elokishini KwaMashu.  Ngakolunye uhlangothi uMkhwebane ungumculi nomlondolozi wamasiko esiNdebele. Usezuze imiklomelo ngaphandle nangaphakathi kwakuleli.Izingxoxo eziphathelene nezempilo zizoqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Don’t suffer in silence, don’t be alone, Let’s talk’, okuchaza kafushane ukungaququdwa yizinkinga buthule, ungabi wedwa, Asikhulume.

Kuyoba nomculo nokuhaywa kwezinkondlo eshashalazini elivulekile ngaphakathi eThe Playhouse. Abathandi bezobuciko bangazikholisa nangemibukiso yemisebenzi yezandla ekhombisa amasiko amaZulu ngobuhlalu. Lo mbukiso uyokwenganyelwa nguNks uHlengiwe Dube.Izingane ezineminyaka esukela kweyisi-6 ziyofundiswa ukudlala isitolotolo ngumculi osemnkantshubomvu uMadala Kunene  zifundiswe nokudlala izigubhu nguMandla Matsha.

ISawaf izoqala ziyisi-9 kuya zili-17 kuNcwaba eThe Playhouse. Amathikithi aseyatholakala kusizindalwebu. Ngolwazi olwengeziwe kungavakashelwa ku: www.playhousecompany.com