Imibono

Kudinga ukujolozelwa okwenzeka kwaSAA

Olunye lwezindaba ezisematheni kulezi zinsuku wudaba

Olunye lwezindaba ezisematheni kulezi zinsuku wudaba lwenkampani yezindiza iSAA, eseyifakwe ngaphansi komlawuli. Njengezinye izinkampani zezindiza iqashe ochwepheshe emikhakheni eyehlukene. Uma inciphisa imizila kumele kunciphe ochwepheshe neminye imisebenzi ebalulekile. Asikalwazi uhlelo oluphelele lwabalawuli, kodwa sekuyakhulunywa ukuthi iSAA izonqamula umzila waKwaZulu-Natal. Umbuzo ofi kayo ngothi, yini eyenza iSAA iwubone ungenanzuzo umzila wakulesi sifundazwe, ezinye izinkampani ziqhubeka zisebenza zikhula? OnguSihlalo weSAA Pilots, uKapteni uGrant Back uveze ukuthi abashayeli bezindiza zakwaSAA bangaphezu kwama-540.

Lapha kukhulunywa ngabashayeli nje kuphela, akukakhulunywa ngabasebenzi abenza imisebenzi enhlobonhlobo enkampanini yezindiza. Uma kuncishiswa imizila ehanjwa yizindiza zakwaSAA kusho ukuthi kunabasebenzi abaphelelwa wumsebenzi. UKapteni uBack uchaze isimo ababhekene naso abashayeli uma kudilizwa kwaSAA sizophoqa ukuba bafune imisebenzi lapho kunamathuba khona. Ubale amazwe amaphakathi neMpumalanga njengamazwe adinga abashayeli bezindiza. Kulezi zinsuku kukhulunywa ngokuncishiswa kwemizila yinkampani yezindiza iSAA, okwenza abashayeli bezindiza abasebenza ngaphansi kwale nkampani bazibone bezophelelwa wumsebenzi. Ngakolunye uhlangothi inkampani eneminyaka eyisithupha kuphela isebenza lapha eNingizimu Afrika, iFlysafair iziqhweba inqulu ngokuthi iyakhula unyaka nonyaka, kanti kamuva nje iyahluma ngesidididi sakwaSAA. NgoZibandlela wanyakenye iFlysafair ibe nkulu kunazo zonke izinkampani zezindiza ezikhokhisa amanani aphansi.

Le nkampani iyasifakazela isaga esithi ukuwa kwenye wukuvuka kwenye. Okhulumela inkampani iFlysafair, uMnu uKirby Gordon uchaze isimo sakwaSAA sinika izinkampani ezikhokhisa imali ephansi ithuba lokuzikhulisa lihlomule kulesi sikhathi. Inkampani iFlysafair seyifi ke ezingeni lokulawula amaphesenti angama-24 omsebenzi wezindiza kuleli lizwe uma liqhathaniswa nezinye izinkampani zezindiza. Uma inkampani iFlysafair esembonini efanayo neSAA ikhula ngaphezu kwesimo somnotho wezwe ontengayo, kusobala ukuthi akusiso isimo somnotho esikhandle iSAA kodwa yindlela abaphathi benkampani abayiphethe ngayo. Uma iSAA seyinqume ukumisa ezinye zezindiza zayo, ukuvala eminye yemizila ebeyisebenza kuyo, yafakwa ngaphansi komlawuli, kusobala ukuthi imisebenzi izulelwa ngamanqe. Inkampani iFlysafair yasungulwa ngonyaka wezi-2013. Kwakumele iqale ukusebenza ngoMfumfu ngowezi-2013. Ngenxa yokungazenelisi izidingo zobunikazi yaze yaqala ukusebenza ngoMfumfu wezi-2014. Umthetho waseNingizimu Afrika wawudinga amaphesenti angama-75 kube ngabanikazi baseNingizimu Afrika.

Ngonyaka wezi- 2017 iSouth African Rugby Union yaba ngabanye babanikazi beFlysafair, lokho kwayibeka esimweni esihle, yase iba nabagibeli bayo abamile okuyiqembu lebhola lombhoxo iSpringbok kanye neSouth African Rugby. IFlysafair inemizila ephelela ngaphakathi kweNingizimu Afrika okubalwa kuyo iCape Town, eThekwini, i-East London, iGeorge, iLanseria eGoli, iOR Tambo eGoli kanye nePort Elizabeth. Inezivumelwano zokusebenzisana nezinkampani zezindiza i-AirFrance, iCondor Flugdienst kanye neKLM. Ukungasebenzi noma ukuwa kweSAA kuhlomulisa ezinye izinkampani okubalwa kuzo yona iFlysafair. Uma idiliza abasebenzi iSAA asikho isiqiniseko sokuthi bazothola imisebenzi ezinkampanini ezivele zikhona, iningi lazo ezizimele. Kungabaphoqa labo abanamakhono adingeka kwamanye amazwe baphume kuleli lizwe uma befuna imisebenzi.

Ukuhamba kwabantu abanamakhono kuleli lizwe behanjiswa yisimo sokwehluleka kwezwe ukuphatha amabhizinisi alo, kulifaka ehlathini elimnyama leli lizwe, elingagcina liphethwe ngabokufi ka, kuthi abazalelwe kulo abayizakhamuzi bazithole beyizihambi ezweni labo. Lokhu kwenzeka kancane emikhakheni eyehlukene, kusuke abantu esifundazweni babone amathuba angcono kwesinye isifundazwe, bese beshiya esabo ngoba singabavuleli amathuba, bayosimamisa ezinye izinfundazwe. Ngokunjalo uma bephuma kuleli lizwe basuke behambisa ulwazi lwabo kwamanye amazwe iNingizimu Afrika ingasizakali ngezakhamuzi ezizalile yazifundisa futhi yazikhulisa.

Ngonyaka wezi-2017 izibalo ezakhishwa wuMnyango Wezasekhaya waveza ukuthi kubantu abayisishiyagalombili baseNingizimu Afrika abaqeqeshiwe abalishiyayo leli lizwe, kungena oyedwa onobuchwepheshe obuthile ophuma ezweni elithile alingaphandle kweNingizimu Afrika. Izizathu ezazibekwa yilabo ababeshiya leli lizwe ngamathuba angcono emisebenzi, isimo somnotho nesepolitiki esinozinzo. Umbiko waqhubeka waveza ukuthi bangaphezu kwengxenye yesigidi abalishiyile leli lizwe beyofuna amathuba angcono kwamanye amazwe phakathi konyaka we-1989 nowezi-2003. Ngezikhathi ziphuma lezi zibalo lokhu bekubukwa ngeso lokuthi abahambayo yilabo abangavumelani nezinguquko ezazenzeka eNingizimu Afrika. Angazi noma lukhona yini ucwaningo olwake lwenziwa.

Imibiko iveza ukuthi amazwe abasuka eNingizimu Afrika baye kuwo kuvamise ukuba yiBritain, yi-USA, yi-Australia kanye neNew Zealand. Izibalo ezikhishwe yiHhovisi elicwaninga ezasekhaya eBritain ziveza ukuthi izimvume, amavisa akhishwe yileliya lizwe ayizi-567 889, okuyisibalo esiphezulu. Kulaba ababaliwe, abayizi-18 797 babeqhamuka eNingizimu Afrika. Abasebenzi ezinkampanini eziningi lapha eNingizimu Afrika abanakho ukunethezeka ngoba izinkampani zibhekene nesimo somnotho ontengayo, owehla inyanga nenyanga. Kuyamangalisa ukuthola abantu abafundele imisebenzi ebeyaziwa njengemisebenzi ebalulekile eNingizimu Afrika behlezi emakhaya. Angikwazi okwenza umbhali wakudala alobe incwadi eyayinesihloko esithi, “Isitha somuntu nguye uqobo.” Kodwa engikubuka namuhla ukuthola umuntu efunde waqeda iminyaka ebalelwa kweyisikhombisa yaze yeva, ehlezi efuna umsebenzi wobudokotela. Abanye abafunde izifundo zomthetho basaduve emakhaya, ikakhulukazi aboHlanga, ngenxa yokuswela imisebenzi bethi bagogodile.

Izifundo zokushayela izindiza bebengavulelekile kuzo aboHlanga. Bekusenenjabulo enkulu uma kukhona abambalwa bakuleli lizwe boHlanga abaphumelelayo kulezi zifundo. Konakele kuphi? Ngenkathi beqala ukufunda ngobuningi izifundo abebengenawo amathuba okuzifunda, sekuqala ukuphela kwemisebenzi.

Leave a Reply