Ezisematheni

Kambe ngubani owahlulela abehluleli?

Kuzo zonke izinto ezimbi nokuthiwa ziyawohloka

Kuzo zonke izinto ezimbi nokuthiwa ziyawohloka eNingizimu Afrika yinye nje vo okuthiwa sisagogode kuyo; izinkantolo. Emhlabeni wonke izinkantolo zakuleli ziyatuswa ngokukwazi ukugwema ukungena odakeni lwepoloitiki yamaqembu. Izinqumo zeNkantolo YoMthethosisekelo zakamuva zenze kwaqina lokhu kokuthi izinkantolo zingaphezu kwepolitiki yamaqembu. Isinqumo nje esachitha uMnu uZuma owayengumengameli ngesikhathi kunodaba oluthinta umuzi wakwabo kwaDakwa’udunuse.

Akugcinanga lapho njengoba kwaba khona amanye amacala nezinqumo lapho izinkantolo zazinquma ngaphandle kokuchema. Ukuthembeka kwezinkantolo kuleli kubonakale nangesikhathi lapho kuqokwa khona iKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso eholwa nguMehluleli uZondo. Wonke umuntu wamukela uma kuthi leKhomishini izoholwa nguMehlulei okwabe kuyizinkomba zokuthi abantu, amaqembu kanye nezinye izinhlaka ziyakholelwa ekuzimeleni kwezinkantolo zakuleli.

Nokho njengoba iya ikhula idemokhrasi nabantu bayakhula ekubeni nemibuzo ngokusebenza kwayo. Omunye umbuzo osuvame ukuqhamuka kulezi zinsuku wukuzimela kwezinkantolo noma ukuchema (nokungachemi) kwabahluleli. Kulabo ababuza lo mbuzo basuke behlaziya izinqumo ezithile, ibala likamehluleli nomlando wakhe. Kulaba nje okuthiwa bamhlophe inhlamba isuke isemlandweni wabo njengoba babe yingxenye yezinkantolo ngezikhathi zobandlululo.

Abanye basuke besolwa ngezinqumo zabo noma zabantu ababesondelene nabo. Isibonelo nje uMehluleli uLeon ongubaba kaMnu uTony Leon uze waba senhlabathini ekhunjuzwa ngesinqumo asithatha nesaqeda ngempilo kaMnu u-Andrew Zondo. Kulaba boHlanga isethuko esejwayelekile ‘yikhono labo nobudlelwano babo’ ngezikhathi zokulwela inkululeko. Bahlale besolwa noma benukwa ngabalingani babo ngokuthi balapha bekhona nje yingoba bekwenziwa ngakhona, hhayi ngoba benamakhono. Kwala ngisho kunobufakazi ukuthi abanye babo bafunde bagogoda.

Izinsolo zide ziqhamuka nxa zonke

Ezinye izinsolo ezikhona ngezokuthi nakubo abehlulei kukhona lokhu okuhlupha abantu lapha phansi, okuwukubuka izinto nezimo ngeso lobuhlanga. Bayakhala nje aboHlanga abangabashushisi ekutheni bona kabalutho ‘kuphakama abelinye ibala bona do’. Okube lukhuni muva nje yizinsolo zokuthi abehluleli abathize nabo njengosopolitiki sebephenduke imikhovu yabathile kupolitiki nasemabhizinisini. Emasontweni edlule kuphume ezinkundleni zokuxhumana izinsolo ezishaqisayo mayelana nabehluleli okuthiwa bacosha amavenge emkhankasweni kaMnu uRamaphosa owaziwa ngeleCR17. Kubantu abadalulwa ngamagama kwaba nguMehluleli uLettie Molopa-Sethosa okuthiwa wabelwa izi-R150 000, uMehluleli u-Elias Matojane okuthiwa waphoselwa izi-R185 000, uMehluleli uDhaya Pillay okuthiwa akabuyanga elambatha ngoba wabuya nezi-R130 000. UMehluleli uSullet Potterill kuthiwa imikhono yaze yaba mibili njengoba kuthiwa wathola izi-R220 000 wabuye wathola izi-R70 000. UMehluleli uNavi Pillay yena kuthiwa akasalanga ngaphandle njengoba acosha izi-R175 000. Yize bungekho ubufakazi kulezi zinsolo, uMengameli waBehluleli uMlambo kanye noMehluleli Omkhulu uMogoeng bathi zonke lezi zinsolo ziyimbudane

“Sitsheleni ukuthi yimuphi umehluleli ogwamandiwe noma okhohlakele, futhi kwenziwa ngubani. Uma imali noma umhlomulo kwadluliswa kungakanani? Nini? Nikhiphe nobufazi bamarisidi noma bokudluliswa ngokwekhompyutha,” kusho uMogoeng kulabo abathi kukhona umkhonyovu. Uqhubeke wathi: “Akukho lwazi engilutholile. Nginikezwe isiqiniseko yibo bonke ozakwethu abangabaholi ezifundazweni sokuthi bonke labo abasolwa ngenkohlakalo nokugwamandwa babhecwa ngobubende inyama bengayidlanga,” kusho uMehluleli Omkhulu uMogoeng.

“Njengoba bungekho uubufakazi obubambekayo, ngikholwa okushiwo ozakwethu. Wonke umuntu onobufakazi ukusekela lezi zinsolo ezidicilelayo zokuthi kukhona umehluleli okhohlakele noma ogwamandiwe akayeke ukucasha njengabantu abangaziwa. Ngicela ukuba uveze, kithina nokubo bonke abaseNingizimu Afrika, uqobo lwakho nokuthi uthola kanjani,” kuphetha uMogoeng.

Kubo bonke abalandela ipolitiki bayazi ukuthi ezinsolweni ezinjena akudingeki ubufakazi obutheni ngoba okumqoka wukuthi abantu bakholwa yini ngaleso sikhathi. Kungaleso sizathu uMogoeng engachithanga sikhathi waphawula ngalezi zinsolo. Akagcinanga lapho kepha unxuse ukuthi uMkhuzi wamaPhoyisa uGenene uSitole aphenye ngomsuka walokhu.

Imibono nezinqumo

Okunye muva nje izinkantolo zakuleli esezisolwa ngakho yilokhu abazi umthetho abakubiza ngokushabasheka ngokwezomthetho nokungachazwa ngokuthi izinqumo okusolwa ukuthi zisuselwa embonweni womuntu kunokuthi zisuselwe emthethweni okhona. Kwesinye isikhathi zisetshenziswa njengokuphikisana nokubophezelwa ngokomthetho. Incazelo yokushabasheka ngokomthetho kanye nezinqumo ngqo ukuthi izishabasheki ziwudaba lwezepolitiki olungubazisanayo. Kulokhu ikhona ingozi kanye nenkulumompikiswano engaba khona. Ingozi isekuthenini abanye bazothi izinkantolo zichemile. Kanti abanye bazothi kukhona isikhathi lapho izinqumo kumele zilwele okuthile. INingizimu Afrika inomlando omude wezinto ezonakele ngakho kwabanye izinkantolo kumele zithathe izinqumo ezeseka uguquko.

Ukusheshe agxume ahlale uMehluleli Omkhulu odabeni oluthinta izinsolo zokuchema nokugwamandwa kwabanye abehluleli kungenxa yokuthi uyabazi ubungozi bezwe elinezinkantolo ezichemile nezingahlonishwa. Lobu bungozi bufakaziwe emazweni amaningi ngakho elakuleli limi endaweni embi nokumele kungekudala lisuke kuyo.

Abehluleli nabo bangabantu, banemizwa yebo baqeqeshiwe ukwenza umsebenzi wabo kepha nabo bangabantu. Umbuzo uthi uma uheshe eqaphe amatshwele, ngubani oqaphe uheshe. Lena yinkulumompikiswano edinga abantu abanobuchopho obuvulelekile nabayiqondayo ipolitiki yezwe nengcindezi ephezu kwezinkantolo zakuleli ezweni nasemphakathi okuqukayo ngezindlela ezahlukene.