Ozul'azayithole

Izinsolo zokucwasa esikhungweni samakhambi

Ezinye zezinsolo zithi kukhushulwe abantu abakade

Isikhungo iNBI esisolwa ngokucwasa Isithombe: Sithunyelwe

Ezinye zezinsolo zithi kukhushulwe abantu abakade beqeqeshwa ngaboHlanga bona balahliswa okwenyongo yenyathi ezikhundleni eziphezulu, kubhala uMandla Zulu

Ngalesi sikhathi izwe lizama ukuzibangula iva elithinta ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwedlanzana labokufika kanye nabakuleli, isikhungo esisePinetown  iNational Bioproduct Institute (NBI) sivumbukelwe yizinsolo zokucwaswa kwabasebenzi boHlanga. Lezi zinsolo zivezelwe leli phephandaba yizisebenzi ezingathandanga kudalulwe amagama azo ngoba zesabela ukuxoshwa emsebenzini. Bechaza bathe abasebenzi boHlanga bahlaliswe lubhojozi kulesi sikhungo. Bathi abenzi balokhu ngabaphathi abangabadeshi kanye nabangamaNdiya. Phakathi kwemikhuba okuthiwa igilwa ngabaphathi wukwenzelela lapho kukhushulelwa khona abantu ezikhundleni.

“Sekuyinsakavukela ukuhlukunyezwa, ukuxhashazwa nokucwaswa kwabasebenzi boHlanga kulesi sikhungo. Abaphathi bethu bebala elimhlophe namaNdiya basibiza ngawo wonke amagama okucwasa ongawacabanga. Sibizwa nangezinkawu ezingawazi nomsebenzi okumele zehliselwe amaholo,” kusho umthombo.

Omunye umthombo ukhala nangokuthi abasebenzi boHlanga bakhishwa inyumbazana uma sekukhushulelwana ezikhundleni.

“Bakhuphulelana ngokwenzelela ezikhundleni thina basebenzi boHlanga sibekwa eceleni noma ngabe sifunde kangakanani,” kusho umthombo. Uqhube wathi: “Kumanje isimo sishubile phakathi kwabasebenzi boHlanga nabaqashi ngenxa yokuthi sesiphelelwe yisineke sokubekezela. Ngikhuluma nje  bekufanele singene esitelekeni njengoba sikhala phakathi kokunye nangamaholo. Isiteleka sethu sibuye sahlehliswa ngenxa yezingxoxo eziqhubeka phakathi kwabaholi bethu benyunyana nabaqashi.”

Uqhubeke waveza nokuthi sekukaningi bebikela umphathi omkhulu wesikhungo becela ukuba angenelele ukulungisa isimo singaze siphume esandleni kodwa kuvele kube nhlanga zimuka nomoya.

ElaboHlanga libe selithinta  uMnu uDavid Stubbings  oyiSikhulu Esiphezulu (CEO) ukuqinisekisile ukuthi banalo ulwazi ngalezi zikhalo zabasebenzi boHlanga.  UStubbings ukuchithe njengembudane ukuthi abenzi lutho ngalezi zikhalo zezisebenzi zaboHlanga.

“Kukhona esikwenzayo ngalezi zikhalo. Ngikhuluma nje kunezingxoxo eziqhubekayo phakathi kwethu nabaholi beNEHAWU abamele abasebenzi ukulungisa isimo. Ngokwazi kwami konke kusahamba kahle ngezingxoxo. Sengiyethuka uma lezi zindaba sezifinyelele kwabezindaba ekubeni izingxoxo zisaqhubeka kahle. Ngokwami sinobudlelwano obuhle nabaholi beNEHAWU okubalwa namaShop Steward ayo angaphakathi enkampanini,” kusho uMnu uStubbings.

Kube sekuthintwa uMnu uPrince Mthalane onguNobhala weNEHAWU wesifunda nokhale ngokuthi umi kabi ngako akakwazi ukuphawula.

Uthe ngeke akwazi ukuphawula ngalolu daba. “Indawo engikuyona ayingivumeli ukuba ngiphawule ngalolu daba. Bengicela ukubuya ngibuyele kuwena,” kusho lo mholi.

 

Ubufakazi
Kobunye bobufakazi obukhona leli phephandaba elinabo yimibiko yokuxhumana ngokwama-imeyili. Enye yama-imeyili ifundeka kanje: “Abaphathi beNBI bavimbela inyunyana iNEHAWU ekutheni inikeze usizo abasebenzi ngoba benzela ukuthi abaphathi balesi sikhungo esingenzi nzuzo baqhubeke kahle nokuhlukumeza abasebenzi nokuqashana ngokwenzelela,”  iqhuba ithi imeneja, uDkt u-Andre Gemishuizen uhlale ebiza izisebenzi zaboHlanga ngamagama okucwasa kodwa engathathelwa zinyathelo yize uMnu uDavid Stubbings oyiCEO abikelwa.

“UDkt uGemishuizen wedelele, uDkt uNonhlanhla Mzila  emshawoda phambi kwezisebenzi ethi uphethe igumbi lokucwaningela imithi njengenkundla yokudlalela amagundane ekubeni emsukela ngephutha elenziwe nguNks uPam Larkin oyiMeneja Enkulu owehlulwe umsebenzi kwaze kwaholelela ekutheni kubuyiselwe emuva umkhiqizo. UDkt uGemishuizen, uphinde wasongela ithimba leValidation ngoba libuze ngohlelo oselulandelwa yinkampani ngokukhushulwa kwabasebenzi ezikhundleni,” kuqhuba umbhalo.

Uphinde  wacacisa wathi: “Leli thimba belibuza ngokukhushulelwa esikhundleni kukaNks u-Indrian Naidoo oseyiValidation Manager abamsuse phansi bayomenza iValidation Manager kwashiywa owoHlanga obekade emqeqesha uMnu uMahesh Kompella oyiPharmacist Production, ukhushulelwe imali yafinyelela ezi-R53 000 okuyimali esondele emalini eholwa yimenenja enguGrade 14 ngoba esondelene noNkk uSridhar Lakeshminarayana oyinhloko yakwa-Operations,” kuqhuba umbhalo.

Umbhali ku-imeyili ubalisa ngokuthi lezi zikhala bekumele zigcwaliswe ngabasebenzi ebebevele bengaphakathi esikhungweni njengoba ethi kunalokho “zigcwaliswe ngabantu ebebeqeqeshwa yizo kanye lezi zisebenzi zaboHlanga.” Emagameni alunjaniswe nokwenzelela kukhona elikaMnu uKompella oyiProduction Pharmacist, uMnu uMukta Haffejee oyiCapa Officer noMnu uRicardo  Naidoo  oyiDeputy  Responsible Pharmacist. Akugcini lapho ngoba kukhona nezinsolo zokuthi kukhona ilungu lomndeni lomunye wezikhulu elinikwe ithenda yesigidi samarandi.  ElaboHlanga linalo igama lalesi sisebenzi kanye nomuntu okuthiwa uyitholile kepha ngokulandela ubulungiswa odabeni okwamanje abahleli banqume ukuba agodlwe.