Emlovini

IZINGQALABUTHO ZAYIZOLO

KULE nyanga yokubungaza abesifazane angeke lisale

uIrene Mzila

KULE nyanga yokubungaza abesifazane angeke lisale ngaphandle igama likaNdlunkulu u-Irene Audrey Thandekile Buthelezi uMaMzila owayengunkosikazi weNkosi yakwaButhelezi nomholi we-IFP uDkt uMangosuthu Buthelezi. Wazifeza zonke izethembiso azenza ngesikhathi bebopha ifindo likasofa silahlane zimbili kuNtulikazi ngowe-1952 baze bahlukaniswa ukufa emuva kweminyaka engama-67 beshadile bakwazi nokukhulisa ngendlela izingane zabo. Wazalwa zili-12 kuNhlolanja ngowe-1930 wadlula emhlabeni zingama-25 kuNdasa ngowezi-2019. UNdlunkulu u-Irene wayengumhlengikazi owakwazi ukumelana nempilo enzima yokuba ngunkosikazi womholi weqembu lezepolitiki owayechitha isikhathi esincane kakhulu ekhaya ngenxa yomsebenzi wakhe. Lapho uMntwana waKwaPhindangene ayehambela khona kwakuba kuncane engaphelezelwa uNdlunkulu kunguye umuntu ohlala njalo eseceleni kwakhe.

 

Ngonyaka wezi-2012 uMntwana wakhuluma ngokuzwana kwabo ngeminyaka yama-1950 nalapho aveza khona ukuthi owayenguMengameli uMnu uNelson Mandela wayesondelene kakhulu nomukhwe wakhe uMnu uZachariah Mzila. Wabhala ukuthi: “Uma uMandela emvakashele lapho ayesebenza khona ku-Eloff Street indodakazi kaMzila u-Irene Thandekile Mzila nguye owayemenzela itiye. Ngaleso sikhathi wayesafundela ubuhlengikazi eGoli. Nangonyaka wezi-2010 uMntwana waphinde wabhala ngokuthi umkakhe wayengumngani wakhe omkhulu. UNdlunkulu u-Irene uzokhunjulwa njalo ngokuba ngowesifazane onesibindi owakwazi ukukhulisa umndeni wakhe ngezikhathi ezinzima zomzabalazo lapho umyeni wakhe wayephuma engena eshumayela ivangeli lokuthula nokubuyisana ebeka impilo yakhe neyomndeni wakhe engcupheni.