Ubuciko Bethu

IShawshank Redemption ingqayi elungele umndeni wonke

Isihloko: Shawshank Redemption Uhlobo: Drama Abalingiswa

Isihloko: Shawshank Redemption

Uhlobo: Drama

Abalingiswa abaphambili: Tim Robbins noMorgan Freeman

Abanye: UBob Gunton; uWilliam Saddler; uClancy Brown; James Whitmore noGill Bellows

Umqondisi: Frank Darabont

Uma beyichaza iShawshank Redemption bayinika isicoco salezo ezingasoze zabuna (classics) ngendlela eyaqoshwa ngayo nangokudlala okukhethekile kwabalingisi kusukela kwabaphambili kuyofika kulabo abadlala ezinye izingxenye zengqayi. Ezinye ezisezingeni layo yiGod Father okudlala phambili kuyo u-Al Pacino neGreen Mile okudlala kuyo uPatrick Duncan.

Indikimba yale ngqayi wukungasebenzi ngendlela kweziphamandla zejele iShawshank lapho iziboshwa ziphathwa khona ngesihluku esesabekayo.

Ngaphezulu kwalokho kwakuthethwa kwamacala kuyagqakaziswa iziboshwa zinikezwe ezinde izigwebo. Uma usungaphakathi ithemba lokuphuma alikho nhlobo njengoba kwenzeka kumlingisi ophambili uTim Robbins oboshelwa icala angalazi lokubulala umkakhe nesoka ngesihluku esimangalisayo.

Lapho indaba ishuba khona yindlela enesibindi nesizotha aziphatha ngayo u-Andy Dufresne olingiswa wuTim Robbins nobungane obakheka phakathi kwakhe noMorgan Freeman olingisa indawo ka-Ellis Boyd ‘Red’ Redding.

Okuhle ngale ngqayi wukuthi ithi iphatha izindaba ezijulile kodwa izibeke ngendlela yokuthi umndeni wonke ukwazi ukuyibuka le ngqayi ngoba ayigxilile kakhulu kwezocansi nodlame kodwa iqinise kakhulu ekusebenziseni umqondo ukuze umuntu akwazi ukumelana nezimo ezinzima. Ngaphezulu kwalokho yindaba enamahlaya anikeza olunye uhlangothi ngempilo yasejele

Isibonelo salokhu yindaba yekhehla eseliboshwe eShawshank iminyaka engaphezulu kwama-50 osekufike isikhathi sokuthi likhululeke ejele kodwa eselesaba ukuyobhekana nempilo yangaphandle. Lisho ukubadla luhlaza abaphathi bejele. Nokho umthetho wumthetho. Ligcina liphumile ejele beseliphetha ngokuzibulala ngoba impilo yalo yonke iphelele ejele.

Yilokhu u-Andy Dufresne aphambene nakho. Izimo zaseShawshank zinzima kodwa yena uzimisela ukulwisana nazo. Usebenzisa ulwazi lwakhe lokugcinwa kwezimali ukuzisondelanisa neziphathimandla zejele. Indlela agcina ephunyule ngayo ejele imkhombisa engumuntu onesineke, ithemba nokunganikezeli okuyisifundo esihle komncane nomdala.

Iphupho likaDufresne kwakuwukuyohlala eMexico aphile impilo yabadla izambane likapondo. Lokhu kuyenzeka kuze kusizakale nomngane wakhe amthole ejele u ‘Red’ Redding olingiswa wuMorgan Freeman.

Le ngqayi ikhumbuza oyibukayo ukuthi inkohlakalo yezikhulu zamajele yindala. Ngokulingisa kukaMorgan Freeman kule ngqayi ngendlela encomekayo waqokelwa indondo i-Oscar iziwombe ezintathu kanti ngokwesikalo le ngqayi ibekwe ku 9.3/10 okuyiqophelo elihle ngendlela eyisimanga. Indala le ngqayi kodwa nanamuhla kuseyintokozo ukuyibuka ngendlela ebhalwe nedlalwa ngobuchule ngayo.

Leave a Reply