iBayede Kuleli Sonto

Inzikamnotho ichamsela igcine izinzile ezweni

nguLINDANI DHLOMO

Ibambene ngezihluthu kukhulunywa ngezindlela ezizosetshenziswa ukuveza amathuba emisebenzi. Njengoba isibalo senyuke safika kuma-29% sabantu abangaqashiwe, kunemixhantela eminingi elengayo, kodwa okuyisona siqu le mixhantela esuka kuso yinzikamnotho. Inzikamnotho yinzululwane yoqobo ngoba ayinamnikazi, ikhonjwa komunye nomunye akhomb’omunye njengembangela. Umuntu uzithola eminza esizibeni asijwayele ahleze ebhukuda kuso simshintshele ebheke ngawo womabili. Abantu baxabana bodwa baxabane nazo zonke izinto eziphambi kwabo okungumphumela wenzikamnotho.

Loludaba Lubekelwe Ababhalisele Ukuthola Izindaba Njalo Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili

Show More

Ezinye izindaba

Leave a Reply

Olunye udaba

Close