iBayede Kuleli Sonto

Intabamlilo engaqhuma konakale izinto

  Sekukhona ukuvumelana ngokuthi mazidlekhaya kuqala

Izibhelu zokuhlaselwa kwamaphoyisa ngabokufika enkabeni yedolobha eGoli ngeledlule kusakhalwa ngazo namanje

 

Sekukhona ukuvumelana ngokuthi mazidlekhaya kuqala njengoba ziphezulu izibalo zabangasebenzi

 

SEKUPHELE isonto kwenzeke ichilo lokuhlaselwa kwamaphoyisa enkabeni yedolobha iGoli ngabantu bokufika kuleli abebeshaya phansi ngonyawo bengafuni abakwasidlodlo bashaqe izimpahla ezingombombayi abazidayisa ezitaladini oningi lazo ezingene kuleli ngokungemthetho. Lo mkhankaso ufuqwa uHulumeni wesifundazwe eGauteng ngaphansi kweHhovisi likaNdunankulu uDavid Makhura ubizwa ngokuthi, O Kae Molao okuwukuthi, Kuphi Ukusebenza Komthetho?. Inhloso yawo ukuqinisa ukusebenza kwemithetho yedolobha.

Lesi sigameko sisengundabamlonyeni ngoba sikhombise ubuhlongandlebe nokungazihloniphi izinhlaka zezokuphepha kwabokufika. Isenzo sabo sifane nokuhlasela ngqo uMbuso okuyisenzo esingahlukile nesokuvukela umbuso. Bekulindelekile ukuthi uNgqongqoshe Wamaphoyisa ezweni uMnu uBheki Cele aphawule kabanzi ngalesi senzo ngoba sehlise isithunzi sezwe sashiya nongabazane ngamaphoyisa uma ebhekene nabangaphandle, kodwa ukuwuhlaba inhlali kwakhe kushaqisile.Okwenzekile kuhambe emagameni kaNdunankulu waseGauteng uMnu uDavid Makhura oseke waxwayisa ngobungozi bokufukamela abokufika nokuthambisa umthetho uma kuziwa ngakubo ngoba kusatshwa ukuthi kuzothiwa bayacwaswa.

Kuliqiniso elibabayo okushiwo uNgqongqoshe Wezamabhizinisi Amancane Nokuthuthukisa uNks uKhumbudzo Ntshavheni othi wonke amazwe e-Afrika anohlelo lokulawula amabhizinisi ngoba amabhizinisi amancane awumgogodla emnothweni wezwe. Uthi umnotho wakuleli ulahlekelwe izigidi ezingama-R350 ngenxa yezimpahla ezingombombayi ezingena kuleli ngokungemthetho.  “Kusuka e-Angola, eMalawi, eGhana, eNigeria, eZimbabwe amazwe ayayivikela imisebenzi namabhizinisi ukuze kuhlomule kuqala abantu bakhona. Kungani uma sekuyithina esenza lokhu sisolwe ngokuthi siyacwasa. Akumele nakancane sizisole noma sixolise ngesikwenzayo ngoba yinto eyenziwa yiwona wonke umuntu,” kugcizelela uNgqongqoshe.

Uthi abasho ukuthi abantu bokufika abangawaqali amabhizinisi azobathuthukisa kodwa abakushoyo ukuthi kumele babavikele nabantu bakuleli kube yibona abahlomula kuqala. Kusuka kwaqubuka izibhelu nodlame olwalubhekiswe kwabokufika eNingizimu Afrika ngowezi-2016  akekho obefuna ukuzininda ngokukhuluma eyokulawulwa kwabo. Lokhu bekubonakala kusuka kosopolitiki nomphakathi ngokubanzi ngoba bekukhona  ukukhuluma okuthi konke okuthinta ukuphawula ngabokufika kuhunyushwa ngokuthi kungukubacwasa kugcine ngokuthi labo abaphumela obala bekhuluma ngakho bazithole sebesha izandla.

Ngonyaka odlule umholi weCongress of the People (Cope) uMnu uMosiuoa Lekota wazijuba waveza ukuthi kunesidingo sokuba kusungulwe izinkambu zokukhoselisa abokufika kunokuba babe wuvanzi ezweni. ULekota akakufihlanga ukugxeka indlela uHulumeni asingethe ngayo udaba lwabokufika ethi ngesikhathi kusalwelwa inkululeko, abantu be-ANC namanye amaqembu ayelwela inkululeko ababesekubhaceni babehlala ezinkanjini bengavunyelwe ukududula abantu abawumsinsi wokuzimilela ezweni.

Noma udaba lwabokufika kuleli lukhulunywa ezinhlakeni zikaHulumeni naseqenjini elibusayo kuba nokumbambatha nakuba kokunye kusuke kukhona okubambekayo umphakathi osuke ukhala ngakho njengokushushumbiswa kwezidakamizwa, oqhibukhowe bamabhizinisi ezindaweni ezingabhalisile nobugebengu obunhlobonhlobo. Kunombiko wakamuva wophenyo oluhlanganisa uMkhandlu Wezifundazwe iNational Council of Provinces (NCOP) noHulumeni waseGauteng omayelana nomphumela wokuthutheleka kwabokufika eGauteng.

Kulolu phenyo kuvele ukuthi bangama-47% abantu bangaphandle abahlala kulesi sifundazwe abanazo izincwadi ezisemthethweni. Ngokombiko lesi sifundazwe sidinga izikole ezintsha ezingama-42 ukuze kwamukelwe izingane ezizalelwe khona zabantu abafike ngokungekho emthethweni. Ngosuku isibhedlela iCharlotte Maxeke Academic kuthiwa sisebenzisa imali eyizi-R4 500 ngosuku ngenxa yabantu bokufika abalashwa kuso. Esibhedlela iChris Hani Baragwanath ingxenye yeziguli ezigama-5% ngosuku kuthiwa kusuke kungabokufika iningi labo okungabesifazane abasuke bezobeletha. Ngasekuqaleni konyaka uMakhura waphawula nangengcindezi edalwa ukuthutheleka kwabokufika esifundazweni.

“Ngicabanga ukuthi kunesidingo sokuba sixoxisane nozakwethu kuSouthern African Development Community (SADC). Kunamazwe okumele akhokhe ukuze abantu bawo bakwazi ukusebenzisa izinsiza zethu zezempilo. Amanye ala mazwe enza sengathi awanabo oHulumeni njengeZimbabwe, Eswatini, iLesotho, iMozambique. KunoHulumeni kulawa mazwe kodwa bathola yonke into eNingizimu Afrika. Uma umuntu egula efika esibhedlela ezocela usizo angeke umbuyisele emuva ngoba uthi ungowaseZimbabwe, kumele nabo banakekelwe”.

UMakhura enkulumweni yakhe wakugcizelela ukuthi akacwasi abokufika kodwa sebethole ukuthi kunobugebengu obugqugquzelwa abokufika esifundazweni. Uthe ekushushumbisweni kwezidakamizwa kunamazwe athintekayo. “Ebugebengwini obunodlame nokubulala nokubanjwa kwezimoto zemali kunamazwe athintekayo nakhona. Ngalokhu angiqondile ukuthi kunamazwe nezizwe eziyinkinga’. UMakhura akazange akufihle ukuthi abantu baseNigeria bayathinteka ekushushumbisweni kwezidakamizwa ethi kumele sizibuze ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube nezidleke zezidakamizwa ezweni ezilawulwa abaseNigeria.

Kukhona izikhalo ngokuthi lo mkhankaso kaMakhura ukhetha iphela emasini ngoba ubonakala ugxile kakhulu kwabokufika abaphuma emazweni ase-Afrika ekubeni ziningi nezinye izinhlanga ezidayisayo ngokungemthetho kuleli dolobha njengamaChina, amaPakistan nezinye izinhlanga. Izimpahla ezingombombayi azidayiswa ezitaladini kuphela, kodwa zikhona nasezitolo ezibhalisile cishe kuwona wonke amadolobha ezweni.