Izindaba

INjeje igasele enkampani okuthiwa ihlukumeza aboHlanga

Namuhla ekuseni (ngoLwesibili) kuchitheke uphoko enkampani

Amalungu eNjeje kanye nabasebenzi bakwaTechnovaa beyinyofa

Namuhla ekuseni (ngoLwesibili) kuchitheke uphoko enkampani yakwa -Technovaa Packing Innovations eseNew Germany. Lokhu kulandela ukugasela kwamalungu eNjeje yabeNguni kulenkampani nabayisola ngokuthi ihlukumeza abasebenzi boHlanga

 

Ukugasela kweNjeje kulandela isexwayise esikhiphe mhla ziyi-7 kuNhlolanja 2016 nayilapho ibixwayisa abaphathi balenkampani ukuthi nxa bengaphezi ukwenza lokhu abasolwa ngakho bayowukhomba onotshwala.

Ekhuluba neBAYEDE loyo ongumkhulumeli weNjeje uMnu uPhumlani Mfeka obekhuluma engungwe ngabasebenzi balenkampani abese bebeke phansi amathuluzi uthe: “Ngicabanga ukuthi lokhu okwenzeka lapha namuhla kumele kudlulise umlayezo kuzo zonke izinkampani zamaNdiya kanye nabanye abahlukumeza izisebenzi zaboHlanga ukuthi kungekudala nakubo sizotheleka. AmakwaTechnovaa sibaxwayisile bona baphikelela. Asidlali manje ukukhuluma sekuzoba kuncane kwande ukwenza.”

Ebuzwa ukuthi yoneni lenkampani nokuthi kuzokwenzakalani njengoba abasebenzi sebe beke phansi amathuluzi uMfeka uthe: “Abasebenzi abafike kithi babike ukuthi basebenza ngaphansi kwezimo ezingamukelekile okuhlanganisa ezokuphepha, impatho yabaqashi kanye nokucwaswa ngokobuhlanga, ukungakhokhelwa imihlomulo ehambisana nomsebenzi nesikhathi kanye nokungakhokhelwa kwesikhwama iProvident Fund. Njengoba ngishilo, sibaxwayisile bona babona ukuthi siyadlala. Njengoba kuqaliwe nje namuhla nakusasa ngehora lesikhombisa sizobe silapha bayoze bagobe uphondo. Uma lokho kusho ukuthi asihlale inyanga yonke noma unyaka wonke cha kasinankinga ngoba ngeke sithule izinkampani zamaNdiya zixhaphaza aboHlanga,” kuphetha uMfeka.

7 thoughts on “INjeje igasele enkampani okuthiwa ihlukumeza aboHlanga

 1. Kuthathe isikhathi eside nokho ukuthi kwenzeke lokhu, mina ngiseGoli ngisebenzela iDanmar Autobody (imperial divition), umuntu wohlanga uthathiswa okwencanga la, indiya yiloke elinguNkulunkulu, sishaywa ukuthi kugcwele kakhulu abokufoka la kungenjalo ngabe kade sayisukumela lento, khona kunzima (angicwasi abokufika kodwa abanandaba nokuningi as long besebenza nje)

 2. Labantu ngathi abafumdisekile ngomthetho noma iLRA la eSA.
  Angboni ukuthi nezikhundla abakuzo zibafanele noma banayo iJob description.
  HR,akakwazi ukuba ushlalo wamacala akhiphe izinqumo,noma athembise umsebenzi isango.
  Suspending umsebenzi,lingakohlali icala,abizwe azosebenza ngoba kuxakekiwe.bese kuhlala icala baxoshwe.
  Uma umsebemzi ekhombisa ukwazi amalungelo akhe uyahlaseleka ahlukumezeke.
  HLANGANA MSEBENZI!SONKE SITHI INJEJW!!!!!

 3. Injeje yenza kahle, yenza lokhu okungabe uhulumeni esiwuvotelayo uyakwenza, kodwa ke yiwo osidayisayo emandiyeni nakubelungu. Osomabhizinisi nezinjinga uma zingaxhasa injeje ikhule ngamandla iphonsele eziningi izinkampani nezimboni eziphethe kabi abasebenzi. Ngiyacabanga ingandlondlobala yenza okungcono kunalombhedo owenziwa yi-cosatu!

 4. Ngenxa yenhlonipho efundiswa iNjeje,abasevenzi babambe amatomu kulsisimo esibhekene naso ngabe sekuchitheke bugayiwe kumanje.

  Okwethusa kakhulu,umuntu othi azi futhi ebona kahle ukuthi naye uyaxhashazwa,anyenye ngesokuhlwa ayosebenza.
  Owami umbono,”Inyunyana sekumele ibize abayo bokugcina ukukhombisa ilaka layo nokuzimiseka ngaloludaba,kwehle uIvin Jim azokhuluma nalamaNdiya asihlukumezelaekhaya

 5. Kwafika ubaba uAbuyakhulu ezoxazulula udanba lokuxhashazwa kwabasebenzi eTechnovaa.
  sathemba ngoba kukhulume iaphalamende uqobo.lathembisa abasebenzi ukuthi akekho ozolandelwa masekubuyelwe ngaphakathi enkampaneni.

  Kube ukungena nje,bakhwela phezu kwabasebenzi,bamisiwe emsebenzini

  singajabula ukubona ubaba uMabuyakhulu ezogcizelela abasebenzi bese ebaphoqa ukulandela umgomo waseSA.
  uma kungenjalo,luyachitheka uphoko.

 6. Sifisa ukwazi ukuthi uNdiyema usakulandela yini ayeshiye ekuthembise abasebenzi baseTechnova noma inhloso kwakuknikela ngabo kwabokfika?

  sekufanele iziphathimandla zibhekisise ukuthi abalamuli balamula ngendle eyiyo noma bayachema moNgxiwankulu.
  kugadwe nesthibandlala,imvalamlomo phela.

  Baphela abantu beSilo bexhashazwa bebanjiwe.
  Ngabe kusayiyo iNKULULEKO LE??

 7. Bayede Ngonyama!

  Uma isizwe silimala kanje,sihlakazeka bumini,uma sithuli ngalendlela,ngakube insali iyosala ithi senzani ukulungisa isimo esisbonile.
  Mina ngyawbona u1949 usondela kancane ulandwa abakithi abasemagunyeni bekhweza amandiya phezu kwethu.ningakhohlwa Zulu umsebenzi owenziwa amaqhawe asendulelayo,ukuze sikhululeke,kodwa kubukeka sengathi sithi babehlanya uma singamelani nalesimo.

  ngamhla zayochama kwelikaMthaniya,yilapho kocaca khona.

  BaNguni!

Comments are closed.