Izindaba

INdlovukazi yamaNgisi isebucayini bepolitiki

Yize inqubo yezwe ivuma okwenzakalayo, isinqumo

UNdunankulu waseBritain uMnu uBoris Johnson mhla ezethula eNdlovukazini yamaNgisi

Yize inqubo yezwe ivuma okwenzakalayo, isinqumo singacijisa imikhonto siyithele ngodaka iNdlunkulu neNdlovukazi

Seyiwuchithile  umuthi inkonyane kupolitiki yase-England. Lokhu kulandela ukuthi emuva kweminyaka isihlalo samaNgisi ngaphansi kweNdlovukazi sizame ukuziqhelelanisa nepolitiki ngoLwesithathu sizithole sesithe ntshi kupolitiki yamaqembu. Lokhu kulandela ukuvuma kweNdlovukazi isicelo sikaNdunankulu uMnu uBoris Johnson sokuba iNdlovukazi imise iPhalamende kusuka maphakathi nenyanga ezayo mhla ziyisi-9 kuMandulo kuze kube mhla zili-14 kuMfumfu. Kwenzeka konke nje lokhu iNdlovukazi ikwenye yeZindlu Zakomkhulu eBalmoral njengengxenye yeholidi. Isimemezelo sisho ukuthi kuyobe sekusele nje izinsukwana kufike umqamulajuqu wokuba iBritain iphume ku-European Union lapho kulindeleke ukuba iphume nesivumelwano esithize noma iziphumele nje ngaphandle kwesivumelwano. Isimemezelo esiphume mhla zingama-28 kuNcwaba egameni leNdlovukazi  sifundeka kanje: “Ngalolu suku ngithunywa yiNdlovukazi ukuthi iPhalamende like lime hhayi ungakafiki uMsombuluko womhla ziyisi-9 kuMandulo futhi hhayi sekwedlule uLwesine lomhla zili-12 kuMandulo ngowezi-2019 kuze kube uMsombuluko womhla zili-14 kuMfumfu wezi-2019, kuke kumiswe okwezindaba eziphuthumayo nezisemqoka nokuthi uMhlonishwa uShansela Omkhulu enze iKhomishini izilungiselele ibuye yenze ngokujwayelekile kokumiswa kwePhalamende,” kufundeka isitatimende. Lesi sinqumo siphume emhlanganweni wesigungu sesifuba  esaziwa ngokuthi yiPrivy Council. Le Council yeluleka iNdlovukazi, kodwa okuseqinisweni iwumgudu wokudlulisa izinqumo ezithathwe nguHulumeni izethula egameni leNdlunkulu. Yize kunamakhulu amakhansela ePrivy kodwa ngongqongqoshe kuphela abahlala emihlanganweni. Amaqembu aphikisayo asole uHulumeni kaJohnson ngetulo lokuwagudluza ukuze uNdunankulu akwazi ukufeza izinhloso zakhe ngesivumelwano sokuphuma kweBritain ngaphansi kwesambulela se-European Union okuyinto enomqamulajuqu wokuphela kwenyanga kaMfumfu. Umholi weLabour Party okuyiqembu elikhulu kwaphikisayo uMnu uJeremy Corby uthe: “Ngidumele ngobudedengu bukaHulumeni kaJohnson okhuluma ngozibuse kodwa ofuna ukumisa iPhalamende ukuze ugweme ukucwaningwa kwamacebo awo ngobudedengu bokungayihhoyi iBrexit. “Lokhu kuwukuhlasela nokusabisa idemokhrasi yethu. “Yingakho nje iqembu iLabour belilokhu lisebenza ePhalamende ukuze uHulumeni azibophezele ngalobu budedengu futhi linqande inhlekelele yokungahhoyi (Brexit), iPhalamende vele esekuchithile. “Uma uJohnson enokuzethemba ezinhlelweni zakhe kufanele azethule kubantu okhethweni lukazwelonke noma lomphakathi.” USomlomo wePhalamende uMnu uJohn Bercow umsole kakhulu uNdunakulu wabiza isenzo sakhe njengokuhlaselwa komthethosisekelo.  Lesi sinqumo singahle sifake izwe emgudwini wokubamba ukhetho lukazwelonke nayilapho izakhamuzi ziyokhetha uHulumeni omusha. Ngokwezinkomba uJohnson lokhu kuyomlungela ngoba kukholaka ukuthi basebaningi abavumelana naye odabeni lokukhipha izwe lakhe ku-EU. Umbimbi lwamaqembu aphikisayo nengcosana yamalungu eqembu likaJohson sebeqalile ukudingida okumele bakwenze ukuze baphikisane noNdunankulu.  Esinye sezincomo zombimbi wukuba umholi weqembu eliphikisayo uCorbyn aphakamise ukungabethembi ubuholi bukaJohnson nokuyokwenza ehle esikhundleni lokhu kuyinto okungelula ukuyiqinisekisa njengoba lokho kungasho ukuthi ubuholi buyasuka kumaConservative buya eqenjini eliphikisayo okuyinto okungelula ukuthi noma abeqembu likaJohnson bephikisana naye bayigwinye. Kukho konke lokhu kubhecana nokuklolodelana okusazokwenzeka igama noma isenzo seNdlovukazi ngeke sisale ngaphandle. Siyoba khona isimo lapho abahlaziyi, osopolitiki nabantu nje bephoqeleka ukuba bagadle kuyo iNdlovukazi nokuyokwenza kwabanye kungehli kahle ngoba kumaNgisi uBukhosi buwuphawu lobunye.