Ipolitiki

Imboni yobisi iyadinga ukubhekisiswa

Ngelinye ilanga ngangihambele emajukujukwini ngiya kobona

Onondlini bayisisekelo semboni yobisi Isithombe: Pinterest

Ngelinye ilanga ngangihambele emajukujukwini ngiya kobona umsebenzi owawenziwa ngomunye wemifelandawonye yaboHlanga esasisebenzisana nayo. Kwakufuywe izinkomo ezazikhiqiza ubisi olwalulandwa nsuku zonke ngabenkampani yobisi yakwaNestle, eyaziwa ngemikhiqizo eyahlukahlukene evela obisini. Umsebenzi wawumiswe yizintombi ezazisezincane ngokweminyaka, ezazisanda kuphuma kwesinye sezikhungo zemfundo ephakeme. Yizo lezi zintokazi ezazisenga izinkomazi ngezikhathi ezihleliwe…

Loludaba lubekelwe ababhalisile ukuthola izindaba njalo. Ukubhalisela ukuthola izindaba njalo kukusiza ukuthi uthole uhlale uthola ingqikithi ngezihamba phambili