Kuleli sonto kwelaboHlanga

Imboni yezokwelapha ingenye yezomnotho obanzi

Uma sikhuluma ngemboni yezokwelapha sichaza enye

Uma sikhuluma ngemboni yezokwelapha sichaza enye yezimboni eziwumgogodla womnotho. Yimboni ebanzi kakhulu lena ngoba kubalwa kuyo ingqalasizinda, imishini eyehlukahlukene esebenzelana nokwelapha, izinhlobo ezehlukahlukene zemithi yokwelapha, izimoto ezehlukahlukene ezisebenza kwezokwelapha nokunye okuyimixhantela yale mboni okugcina kubonakala kuyingxenye yomnotho wale mboni. Le mboni ingena ngisho kwezolimo nakwezocwaningo nokuhlaziya okwehlukahlukene okubalulekile ekusaseni lempilo nomnotho wezwe.

Kumele sihlale sikukhumbula ukuthi le mboni ingenye eyabalulwa ngabadidiyeli bemfundo yobandlululo, ngenkathi begcizelela ukuncishwa kwaboHlanga imfundo yeSayensi neMathematics. Kule mboni kubusa ulwazi olubanzi lwalezi zifundo. Ngale kwalokho siyazikhohlisa siyogcina sikha phezulu singafiki lapho kuzike khona umnotho wale mboni.

Okwanamuhla sibuka ingxenye eyodwa kule mboni ebanzi kangaka. Inezikhungo zokwelapha, okuyizibhedlela, amaklinikhi, izindlu zodokotela, kanye nezindawo zabelaphi bendabuko ngokwehlukana kwabo, kuyacaca ukuthi iyimboni ebanzi futhi ejulile. Uma aboHlanga bengekho kuwo wonke amazinga nasezikhungweni ezikhipha izinqumo siyoyixosha ngemuva okwenkukhu inkululeko yomnotho wezokwelapha.

Enye yezinhloso zokubuka le mboni ngeso elijulile wukuba aboHlanga babhukule babone ukuthi alikabuyi ngokuphelele elikaMjokwane, kusenamathuba amaningi adinga abakhaliphile abazochusha basebenzise ubuchule bamabhizinisi benze kube nozinzo nakuyo le mboni.

Ngiqala ngezikhungo nje kungoba ngokwazo zinabanikazi, okucacayo ukuthi iningi labo ngondlebe zikhanyilanga. Kunezakhiwo zikaHulumeni okuyizibhedlela namaklinikhi abhekelela izidingo zomphakathi. Yiningi imali

esetshenzwa futhi isetshenziswe kule zikhungo zikaHulumeni.

Kunalezozikhungo ezakhiwa ngosomabhizinisi zibe nabanikazi abazimele abanenhloso yokwenza imali kulemboni yokwelapha. Lezi zibhedlela ezizimele zinabanikazi, abanye abababiza ngongxowankulu ngoba basebhizinisini nje bafuna imali kwaphela, sengathi kubo impilo yabantu iza kamuva. Okwabo wukuqikekela ukuthi izikhungo zabo ziyayenza inzuzo. Kulezi zikhungo zabo kungena omntakabani abanobufakazi bokuthi bazokwazi ukukhokha imali edingekayo ngalowo owelashwayo.

Lezi zikhungo ezizimele kunemigomo okumele ayilandele lowo ofisa ukuvula esakhe isikhungo. Kulukhuni satshe ukungena kule mboni usungule isikhungo sokwelapha okwenza labo abambalwa abaphakathi kule mboni bazizwe bephephile embangweni. Phela ubonakala esekude lowo ofisa ukungena kuyo, angene eminyangweni eyehlukene kuphele izinyanga elindele izimpendulo, kuphele iminyaka edukuza ontwini, agcine eminyanisekile otshumweni okumele adlule kulo ngaphambi kokuthola imvume yokusungula isikhungo sokwelapha esifuze isibhedlela.

Zikhona nezikhungo zikaHulumeni ezisebenza ukwelapha umphakathi ngaphandle kokwenza inzuzo.

Lapha eNingizimu Afrika izikhungo zokwelapha ezizimele zingaphezudlwana kwamakhulu amabili, kanti lezo ezingaphansi kukaHulumeni zingaphezulu kwamakhulu amane. Lezi zikhungo ngasinye azisilo ihholo nje okungena kulo abantu bahlale, kodwa zinemishini emisha nemidala enobuchwepheshe obehlukahlukene yenani elikhulu. Ngobani abasunguli nabanikazi balezi zikhungo nalobu buchwepheshe? Yilabo abanolwazi lwale mboni nalabo abawubona ngeso elibanzi umnotho ocashe kule mboni.

Kulezi zikhungo ezingenhla bengingakazibali izikhungo zochwepheshe nabelaphi abazimele njengalabo abahlola amehlo badayise izibuko, abahlola izindlebe badayise izinsizakuzwa, abahlola belaphe izinkinga ezehlukene zesikhumba nezinye izifo eziningi. Kukhona nalabo abasebenzisa amagumbi abo okwelapha besebenza ngokuzimela. Kulezi zikhungo kukhona ezinye ezisebenza ukudayisa imithi enhlobonhlobo ezingahlangene nezibhedlela namaklinikhi. Zonke lezi zikhungo ngezesilungu ezibheke ukwelashwa kwabantu.

Kushiya umbuzo othi zingaki izikhungo esingazibala siqiniseke ukuthi zinabanikazi abangaboHlanga? Kuphinda kushiye omunye umbuzo esingenakuwuphendula ngokukhululeka omayelana nezikhungo zokwelapha ngokwendabuko yaboHlanga.

Kusibeka kuphi njengesizwe ukuthi lokho okusungulwe kusetshenzwa ngaboHlanga kusetshenzelwe emakhoneni. Bayongixolela abelaphi bendabuko uma ngibiza izikhungo zabo zokwelapha ngamakhona. Inhloso enkulu ngeyokuveza ukuthi nazo ziyadinga ukubalwa uma kubalwa izikhungo ezisemthethweni zokwelapha.

Inkunzi ekhonyayo ezikhungweni zokwelapha ezizimele eziyizibhedlela namaklinikhi yinkampani iNetwork Healthcare Holdings Limited ejwayeleke ngegama iNetcare. Iningi lezikhungo ezizimele zingaphansi kwale nkampani. Izihola zonke izikhungo ezizimele lapha eNingizimu Afrika naseBritain ngobukhulu. Inkampani elandelayo kwezezikhungo ezizimele zokwelapha yiLife Healthcare.

Uma kukhulunywa ngezikhungo zokwelapha okufika kuqala emqondweni wabantu yizikhungo ezelapha ngokwaseNtshonalanga. Kulezi zinsuku seziyanda nezelapha ngendlela yaseMpumalanga okubalwa ezamaShayina naseNdiya. EzaboHlanga azivamile ukucatshangwa uma kukhulunywa ngomnotho osemthethweni.

Kumele kesigxile kulesi sigaba sizibuze ukuthi kungani singekho nesisodwa isikhungo sabelaphi bendabuko esikhona nesaziwayo esihamba phambili ekubhekeleni izidingo zaboHlanga.

Kungenzeka ukuthi ukusebenza ngabodwana kuyawanqinda amandla abelaphi bendabuko ukwakha izikhungo zokwelapha ngokuhlanganyela. Uma ulandela impumelelo yabakwaNetcare uyothola ukuthi phakathi kokunye, okubalethele impumelelo esiyibonayo wukusebenza ngokuhlangana. Ngaleyo ndlela bagcina bewengamele umnotho nemboni yezokwelapha. Sengathi kwezinye izinto sekuyibo abalawula ukusungulwa kwemithetho elawula lemboni kwenze kube nzima kulabo abasafuna ukungena kule mboni. Kungenzeka nokuthi uHulumeni naye uzithola engakwazi ukubalawula ngokuphelele.

Ngiyafisa lo mbhalo uvule ithuba lokuxoxa kujulwe ngale mboni nekusasa layo.