Ezomnotho

Igama lingaphila ledlule iminyaka yokuphila

Kunezinto esingazithatha njengemfashini nje kanti zibalulekile

UMnu uTshepo Mohlala

Kunezinto esingazithatha njengemfashini nje kanti zibalulekile ekubuyiseni isithunzi sesizwe. Sesedlulile isikhathi lapho owoHlanga ejabulela ukuba negama lesiNgisi. Kunesikhathi lapho esikoleni omunye waze wayomceba kuthisha ngoba embize ngegama lasekhaya. Igama lesintu belibizwa ngegama lasekhaya, bese kuthi elesiNgisi kube elesikole noma elasesontweni. Omunye wayekhala zehle mi izinyembezi uma eke wabizwa ngegama lasekhaya esesikoleni, ngoba lalimphoxa.

Yikho lokhu okwenza kube lula ukungenisa amagama anjengoLevi Strauss insizwa eyiJalimani eyazalwa zingama-26 kuNhlolanja we-1829, wakhulela e-USA; uGiorgio Armani owazalwa zili-11 kuNtulikazi we-1934 e-Italy; uLouis Vuitton, owasungula izimpahla zemfashini eminyakeni ye-1854 eFrance; uHugo Boss owasungula inkampani yezingubo zokugqoka ngonyaka we-1924; uPierre Cardin owazalwa zimbili kuNtulikazi onyakeni we-1922 eFrance, nabanye abaningi.

Angikayazi imikhiqizo edume njengalena enegama nesibongo sowoHlanga. Lokhu kungenye yezinkomba zokuthi sisamelwe wukuhamba sigijime ibanga ekusunguleni nasekugxiliseni imikhiqizo yethu njengesizwe.

Kungijabulisile ukuthola ukuthi kunensizwa enguTshepo Mohlala engumsiki wengqephu ozalelwe eTsakane eGoli eminyakeni engama-26 eyedlule. Le nsizwa isungule izingubo eziqanjwe ngegama layo iTshepo Jeans nezinye izinhlobo zempahla yokugqoka. Le mikhiqizo iTshepo ayigcini nje ngokuba seGoli kodwa seyithunyelwa nasemazweni okubalwa kuwo iGermany. Uma ungena ezinkundleni zokuxhumana uyayibona imikhiqizo kaTshepo futhi seyithuthukile impela ngoba seyiyatholakala ezinkundleni zokuxhumana, okungadingi umuntu aze aye esitolo.

Igama liyinto ebalulekile kumuntu. Kanjalo nasebhizinisini igama libalulekile. Kwesinye isikhathi imboni ihlonishwa ngegama layo nemikhiqizo yayo noma bengamazi umsunguli. Kula magama angenhla kucacile ukuthi la magama awasathathwa njengamagama abantu, kodwa iningi lazi imikhiqizo kunokuba lazi umnikazi wegama. Igama lingenye yezinto ezibalulekile ekugxiliseni umkhiqizo enkundleni yomnotho.

Ezintweni zokugqoka, imfihlo isekutheni umkhiqizo omusha wehluke kanganani ezingutsheni esezike zadayiswa phambilini. Kungenzeka kube yindlela umthungi athunga ngayo. Kunamabhulukwe amade, amakhulu kanti amanye mancane ayamumpintsha owagqokile. Zonke lezi zinhlobo zinabantu abazithandayo.

Amahembe nawo anhlobonhlobo. Kunamahembe amabhaqubhaqu, kunamanye ambala munye, kanti amanye amikhonomide kanti amanye amkhonofuphi. Kunamanye anemidada kanti amanye ayamumpintsha owagqokile. Okuye kugqame esikhathini esiningi kumuntu othengayo yigama lomthungi waleyo mpahla.

Kulaba bathungi nabasiki bengqephu abangenhla igama nesibongo yimikhiqizo yabo. Umthungi waziwa ngegama lakhe. Kwabanye umemeza igama lempahla oyigqokile bese kwaziwa ukuthi ugqoka impahla ebiza kakhulu noma kancane. Egameni lempahla lowo olalele ufunda ukuthi isezingeni eliphezulu kumbe eliphansi, ngokuzwa nje igama.

Lokhu engikuchaza kule ndaba akusiwo umsebenzi wosuku olulodwa futhi akusiyo into eyenzeka ngomlingo. Abantu bayanamathela egameni lomkhiqizo ikakhulukazi uma unento eyehlukile abangenakuyithola noma yikuphi. Abantu bayatshelana ngomkhiqizo uma unokubabeka ezingeni lokuhlonipheka. Kunabantu asebeneminyaka bethunga kodwa abangagxilile ohlotsheni oluthile lomkhiqizo futhi abangenagama. Kulungile uma kubasebenzela, kodwa kumnandi ukuthi igama lakho liphile liyedlule kude iminyaka yakho.

Noma into ingaba yinhle kangakanani kodwa uma ingenalo igama eliyibalula kwezinye, ayehlukile kangako ezintweni ezingekho ezingeni. Kumele yethiwe igama ukuze ukwazi ukuyehlukanisa kwezinye. Igama lenza kube lula ukuthenga ngoba wazi imikhiqizo eyenziwa ngaphansi kwalelo gama. Kuba lula nokuphathisa umuntu uma wazi uhlobo lomkhiqizo osemqondweni onegama. Abantu abathengayo bayakwazisa ukuthenga into enegama elihle.

Indlela owenza ngayo izinto iyakwakhela igama. Abantu bayawuthanda umbhalo omuhle futhi bayayithanda indaba ebhalwe kahle. Uma ulandela izincwadi ezehlukene, abalobi abehlukene, kanye namaphephandaba ehlukene uyothola ukuthi igama elithile liyahlala ligxile emiqondweni yabantu ngoba bejabulela izingaqho kumbe ubuqiniso bezindaba abazifundayo. Okugxila emqondweni yigama umkhiqizo obizwa ngalo.

Uma usungenile enkundleni yamabhizinisi kuhle wazi ukuthi unomsebenzi omkhulu wokuba negama, ikakhulukazi uma ungakabi nalo. Uma sebelibiza ngolimi lwesilungu baye bathi yibrand. Angisho bakwethu ukuthi osomabhizinisi abakhohlwe yimali, kodwa ngingakuqinisa ukuthi uma unegama elihle kugcina kuyiyo imali ekufunayo.

Kuhle-ke wazi ukuthi noma le ndaba yegama siyixoxa kalula nje lapha, akusiyo into elula. Uma ubona amagama asedumile namuhla, kuhle wazi ukuthi kwajuluka abantu bengalali bazisa imikhiqizo yabo. Akusiyo into elula ukwenza abantu bakwazi, bakwethembe, futhi bakuthande ungesiyo imali, ethandwa yiningi. Kwenzeka kahle uma uzinika isikhathi sokuwuthuthukisa umkhiqizo wakho, uwusebenze uze ube yintandokazi.

Lokhu kudinga isikhathi nokubekezela nemali ozoyitshala ezinkundleni ezifanele ukuze umkhiqizo waziwe futhi ubenegama elihlonishwayo. Isikhathi esiningi igama lomkhiqizo yilo eliye laziwe ngaphezu kwelomsunguli womkhiqizo. NjengaboHlanga sisasele ngemuva kule ndima. Lokhu akusho ukuthi asinawo amakhono.