iBayede Kuleli Sonto

ICHILO: Izwe lisahlobe ngehlazo ngodlame lobulili

Ngaso lesi sikhathi sonyaka eminyakeni emibili eyedlule, owayeyiSekela likaNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme kuleli, uMnu uMduduzi Manana, washaya ephindelela umuntu wesifazane

Sigcwele siyachichima isitimela. Sisanda kusuka esiteshini eThembalihle, elokishini KwaMashu, enyakatho yeTheku, siphikelele eDuffs Road. Kusekuseni ngezithuba zehora lesi-6 ngoMsombuluko, abantu baya emsebenzini nasezikhungweni zemfundo.

Nangu umfo kaMchunu la esitimeleni, uyakhuluma, uyampongoloza impela. Ukhulumela phezulu, kuzwa wonke umuntu ogibele.

“Izwe selonakala kangaka nje, yilo Hulumeni ophethe. Uvele wanikeza abafazi nezingane amalungelo. Yini yona umfazi? ngoba umfazi yinto yokuthelwa induku nje kungabi ndaba zalutho? Yini yona ingane? ngoba ingane yinto yokuqondiswa ngoswazi.

“Wo-hhe! Lafa elikaMjokwane kaNdaba, we madoda. Uma ushaya umfazi noma ingane, ulala ubaliwe, dadewethu kababa! Amaphoyisa ayakubopha. Awasineki impela. Angithi agunyazwa yilo Hulumeni, ogibeza abafazi nezingane emakhanda ethu,” isho intshebe yakwabo ize inqekuzise ikhanda impela.

Amanye amadoda ayenanela la esitimeleni.

“Uqinisile wena Macingwane. Uyindoda yasemakhaya impela wena. Uyakwazi ukubona izinto ezitshekile,” kunanela enye insizwa. Ukhuluma nje uMfo kaMchunu, uMengameli wezwe, uMnu uCyril Ramaphosa ngehora leshumi ngalo lelo langa wethula umkhankaso wokulwisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane.

UMengameli wethula lo mkhankaso ekamu lamaphoyisa eWitpoort, eLephalale, esifundazweni iLimpopo. Lo mkhankaso uthatha izinsuku ezili-16, futhi ngowezwe lonke. NgokweVictims of Crime Survey, okuwucwaningo olubhekene nabelelesi nodlame, iNingizimu Afrika, ingelinye lamazwe ahamba phambili ekuhlukumezeni abesifazane nezingane.

Ngalo leli sonto kuzwalaka izindaba ezishaqisayo zokugwazwa komfundi wesifazane amanxeba angama-24. Lo mfundi waseLimpopo esifundeni iVhembe, ubefunda eCapricon TVET College, ePolokwane.

ENkandla, esigodini saseMfongosi, kulona leli sonto intombi, uNks uNontuthuko Ntuli idutshulwe ngobeyisoka layo ngoba ibisilitshele ukuthi ucu kalusalingani. NaKwaMondi, eShowe, ogwini olusenyakatho neKZN kutholwe isidumbu sowesifazane okusolakala ukuthi ubulawe yisoka lakhe kulona lesi sonto.

Ukuphoqa owesifazane ukuthi niye ocansini yize nishadile ukumhlukumeza lokho. Ukumbeka isandla noma umchaphe ngenhlamba, ukungamondli, ukumshayela imithetho emhlukumeza emoyeni nokumcupha, kuthathwa ngokumhlukumeza ngokomthetho wakuleli zwe. Uma nishadile kodwa wena ndoda ube nobunye ubudlelwano bezothando eceleni lokho kuthathwa ngokumhlukumeza owesifazane.

Kunenduna yaseMsinga enezingane ezibalelwa eshumini, yayingafuni lezi zingane ziye esikoleni. Yayithi amantombazane azoba “ngonondidwa” uma esefundile, abafana bazohlakanipha bedlule yona. Lezi zingane zasezikhulile kufanele ngabe kade zaqala ukufunda. Omakhelwane baze bahlaba umkhosi babiza ebezindaba, udaba lwalezo zingane lwagcina selungenwe uHulumeni wesifundazwe. Ziyafunda lezo zingane njengamanje.

UNks uMapule Selepe waseSoweto onguNonhlalakahle uthi indlela oboHlanga abakhuliswa ngayo inomthelela ekuhlukumezeni izingane nabesifazane.

“Ingane uma ikhula ibona unina edindwa ngenduku noma ethelwa nguyise ngempama kungabi ndaba zalutho, uma kuyingane yomfana iyokhula yenze njalo, uma kuyintombazane ebona leyo nto iyokhula yemukela ukuthi umuntu wesifazane njengayo, yinto yokushaywa.Abantu besifazane ababiki emaphoyiseni uma behlukunyezwa, lokho bakuthatha njengehlazo.

“Bancamela ukuyobika emakubo uma behlukunyezwa, udaba lukhulunywe ngumndeni noma lunyathelwe ngezinyawo. Ingane ekhule ihlukunyezwa noma eswele uthando lwabazali ekukhuleni kwayo, uyibona ngokwenza kwayo uma isikhulile. Yizo lezi ezivamisa ukuhlukumeza noma zibe ngabadlwenguli uma zikhula. Ubumqoka bomunye umuntu azibazi nhlobo,” kuchaza uNks uSelepe.

Sekwavalwa ukusetshenziswa kwenduku ezikoleni nasemakhaya. Abanye bathi lokhu kube nomthelela omubi ngoba izingane zigcwala emigwaqeni, zilala nasezikhotheni nasemapaki yingoba awusekho umthetho emakhaya. Bathi induku iyona eyayithusa izingane zesabe ukwenza izinto eziphambene nemithetho yasekhaya.

UNks uNompumelelo Khuzwayo, waseMlaza eThekwini, oyisishabasheki samalungelo abesifazane uthi imikhuba esaqhutshwa ngaboHlanga, ezindaweni zasemakhaya inomthelela ekuhlukumezeni abesifazane.

“Kusenezindawo ezinjengoBergville, lapho kusaqhutshwa khona umkhuba wokuthwala. Uthola isiqoqo samadoda siqhuba intombazane siyoyiganisa emzini othile ngoba bethi baqhuba ‘isiko lokuthwala’. Nayo leyo ngane ivele ithule ingabiki emaphoyiseni nakubantu ababhekene nenhlalakahle yabantu njengamakhansela, izinduna naMakhosi,” kuchaza uNks uKhuzwayo.

Uthi enye into edala ukuhlukunyezwa kwabesifazane isimo somnotho ababhekana naso. “Uthola ukuthi lo muntu wesifazane akasebenzi, indoda yiyona eyondlayo lapha ekhaya. Izokwenza onke amanyala lana ngoba iyazi ukuthi incengiwe, iyona eyenza kulale kudliwe kuleli khaya. Ahambe lo muntu wesilisa ayoqonywa ngaphandle, omunye abuye nezifo ezingelapheki azozichela ekhaya,” kusho uNks uKhuzwayo.

Uthi indoda enganamfazi ayihlonishwa ngokwesintu, ithathiswa okomfana. Noma kukhulunywa ebandla kuhlangene amadoda ayiphawuli yona. Umbuzo okhona uthi uma sekuphele izinsuku ezili-16 zomkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane, ukhona yini umehluko oyobonakala emiphakathini esiphila kuyo.

Ngaso lesi sikhathi sonyaka eminyakeni emibili eyedlule, owayeyiSekela likaNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme kuleli, uMnu uMduduzi Manana, washaya ephindelela umuntu wesifazane endaweni lapho babezijabulisa khona. Miningi imizi esichithekile ngenxa yesihlava nesifo sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.

Leave a Reply