Ubuciko Bethu

Ezakithi Music Outreach ziqhamuke nomcimbi owehlukile

Ngokujwayelekile ngoZibandlela kuba nochungechunge lwemicimbi esuke

Ngokujwayelekile ngoZibandlela kuba nochungechunge lwemicimbi esuke ithe chithi saka nezwe lonke kuye ngokuthi umuntu ufuna ukuhambela muphi. Kuvamisile ukuthi imicimbi kube ngeyokuzithokozisa, abahambeli bayo kungabi khona lutho olutheni abaluzuzayo ngaphandle kobumnandi nokuzithokozisa ngeziphuzo.

ITheku lingelinye lamadolobha adume kakhulu ngobumnandi ngalesi sikhathi sonyaka.

Kulokhu leli dolobha lizoba nomcimbi owehlukile kwejwayelekile obizwa ngokuthi i-Indigenous Music Competition, ohlelwa Ezakithi Music

Outreach. Lo mcimvi uhlelelwe umhla zi-7 kuZibandlela kanti uzobanjelwa eBat Centre.

ElaboHlanga likhulume nomhleli walo mcimbi uMzamo L, nalapho elandise kabanzi ngezinhloso abanazo ngawo.

“Into efika kuqala kumuntu uma enza umcimbi kuke kube ukwenza inzunzo, kodwa thina ngalo mcimbi siyi-Ezakithi Music Outreach sifisa ukufundisa abantu impilo yabantu okuthiwa “Osaziwayo”.

Ukuthi kumele uphile kanjani uma ufuna umculo wakho uqhubekele phambili. Kumele wenze kanjani ukuze udayiseke kahle futhi usizakala kanjani.” kusho uMzamo.

Uthi le ngxenye yomcimbi kuzobe kungeyokucobelelana ngolwazi. Abaculi abasafufusa abazobe bebhekiwe kulo mncintiswayo abomculo wesintu.

Lo mcimbi oxhaswe uMnyango wezoBuciko namaSiko kuzobe kunandisa kuwo uNjoko, uLizwi uDeeJay July, umphathi wohlelo kube uNgizwe Mchunu.

Ngokusho kukaMzamo kubaculi abazongenela lo mncintiswano oyedwa uzoba sethubeni lokuthi anqobe izinkulungwane ezili-R10.

“Sifisa abantu bephume ngobuningi bezoseka lo mcimbi. Emasontweni adlule sihambele izindawo eziningi lapho ngibala eMlazi, iseClermont, iseGlebeland naseWorkshop. Isizathu salokho ukubafundisa ngomculo wesintu,” kusho uMzamo

Lo mcimbi uzoqala ligamanxe ihora lesithupha, kanti ngehora lokuqala kuya kwelesithathu kuzobe kucobelelwa abantu ngolwazi ngezomculo wesintu.

Leave a Reply