Ngabe izigelekeqe sezicasha ngomfaniswano ezikoleni

  NGOKOMTHETHO-SISEKELO waseNingizimu Afrika umuntu oneminyaka

Khumbula Zulu | Bayede-News

Wasala eMpini yaseMaqonqo uNozishada kaMaqhoboza

UMntwana uMpande wabizwa ngomsizi. Umntwana ongumsizi

Imibono | Bayede News

Amaqhawe akwaNzuza uMbekelo, uMaqhoboza noNozishada

Indlu kaMbekelo izinze eNkandla lapho uMgundeni

Imibono | Bayede News

Ukwanda nokusabalala kwabakwaNzuza kwelakwaZulu

Nzuza! Nongweni! Mthila, Ndlovu, NDLOVU Mbekelo,

Imibono | Bayede News

Isizwe samaShezi simeseke waze waguqa uSigananda

NGOWE-1920 kwakunemizi engama-445 nezindlu eziyi-1161 esizweni

Imibono | Bayede News

USigananda wazibandakanya kokuningi embusweni kaZulu

UDangazele kaSodidi! UMnguni ongafi imikhonto, uCacaca

Imibono | Bayede News

Walwa ngasohlangothini lukaMpande uLuhungu

ULuhungu nabalandeli bakhe bazilungiselela impi. Ibutho

Imibono | Bayede News

UNtobolongwana kaSigananda welekelela uMbuyazwe

IsiZulu sithi: “ukhamba lufuze imbiza.” Lokho

Imibono | Bayede News

USomungco kaDlaba noNtobolongwana kaZokufa

UDlaba waphinde wazala uSomungco naye owayeliqhawe:

Imibono | Bayede News

UDlaba uzalwa uninakhulu weNdlovukazi uNandi

UDlaba-dludlu! Odl’ imhlambi yabantu. Abadliwa uDlaba

Imibono | Bayede News

Isizwe sakwaShezi eNkandla namafagugu kaDlaba

Shezi! Dubuluzana! Shukulase! Mavovo! Dlaba! Mvakela

Imibono | Bayede News

Imbube ihola abakwaMhlongo ibaphindisela eMthinemide

INgonyama uShaka yagcina isihlaselile eLangeni eMthinemide.

Imibono | Bayede News