Ukhala ngokungahlonishwa kukaDube

Unyaka esikuwo uqopha iminyaka eli-13 kwabulawa isihlabani sombhaqanga neReggae, uLucky Phillip Dube.

Ubuciko Bethu | nguLinda Ximba

ISILILO: Eziyodla uMshengu izintuthane ziyobonakala ngamakhanda abovu

Isililo siqhuma nhlangothi zonke ngokuhamba kukaDkt

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

IClermont Community Choir iyovinjwa kude

Ngaphandle kokuwola cishe yonke imiklomelo ebekelwe labo abakulo mkhakha womculo osekucacile ngaleli khwaya eliholwa yinsizwa esencane uWiseman Mkhize wukuthi alenelisekile ngokuzithuthukisa lona nje kuphela.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Obungase ungakwazi ngomzwilili wejazz uSbongile Khumalo

Abamhloniphayo uMaMngoma bakwenza kufanele ngenxa yemisebenzi ayenzile ngama-albhamu asewaqophile. Wazibula nge-Ancient Evenings ngonyaka we-1996 wangabe esabheka emuva. I-albhamu yakhe yakamuva inesihloko esithi, Breath of Life kanti yona wayidedela ngowezi-2016 ibe ilama amanye ama-albhamu amnandi futhi.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Umlando kaMabatha uziphinda kabusha eThe Courtyard

Ngenyanga uNhlolanja kuya ekuqaleni kukaNdasa abathandi beshashalazi kuzobuye kuvuke okwezinsuku ezadlula kubo zangesikhathi somdlalo kaWilliam Shakespeare uMacbeth owaguqulelwa olimini lwesiZulu nguMnu uWelcome Msomi maqede kwasha izikhotha emhlabeni jikelele.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Sizibukula izilulu zethelevishini nomsakazo kuleli

ISABC inophiko lomsakazo nolukamabonakude ngaphansi kohlaka olulodwa. Lulunye ngokwalo uphiko lunemisebenzi yamaciko nokungumlando ngezemidlalo okubalelwa ezinkulungwaneni nokudinga ukunakekelwa ukuze izizukulwane zisizakale ngakho

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

UMeyiwa ubona kusenamagebe kwezokuthwebula

Inkakha yezokuthwebula izithombe uSiyabonga Msizi Meyiwa waKwaMashu akalilahlile ithemba lokuthi umkhakha wezokuthwetshulwa kwezithombe uyogcina ubasebenzela aboHlanga njengoba kwenzeka kwezinye izizwe.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Waqoma ukuphikisana nezimo ukuze athuthuke kwezobuciko

Ezobuciko ziqhubeka kulokho okuyimvelo yami njengomuntu ongowokudabuka esifundazweni i-Eastern Cape. Ngikhule ngihaya izinkondlo, ngixhensa, ngibumba ngezandla zami. Ukungehlukanisa nalokho kusho ukulahlekelwa wubumina

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Abanandisela umculi benza umsebenzi omkhulu

Ukungaqhakanjiswa kweqhaza elibanjwa ngabaculi abalekelela ngamaphimbo

Ubuciko Bethu | nguLinda Ximba

Nakule-albhamu uDana usaqhubeka nadume ngakho

Ngike ngaba nethuba lokulalela i-albhamu yesithathu

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

UBeBe Winans uzojabulisa izihlwele eGoli nase-ICC

Intaka izobe ibekelwe amazolo ngenyanga uNdasa

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Uzimisele ngokuphelela emajukujukwini ezobuciko uSphelele

Emdlalweni wethelevishini owaziwa ngele-Isibaya udume ngelikaKentucky oyisithandwa sikaBongani oyinkabi yomndeni wosomatekisi bakwaNdlovu.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo