USIZI LWABOHLANGA: Ukudilizwa kwemizi kucijise imikhonto

UMasipala iTheku usohlelweni lokuzobhidliza yonke le mizi eyakhe kule ndawo.

Izindaba | Bayede News

Umbuzo ngokuzuzwe ngaboHlanga ngokubuyisana kuleli

Ubani nje owayecabanga ukuthi eminyakeni engama-400 kweve yengcindezelo abacindezelwa bangadlulisa nje kanjalo kuse sebeganene bamukelana nabacindezeli babo

Inkundla Yabantu | nguMfowakwaNomajalimane

A!Zwelonke: Iguqile iNkosana yabeNguni baKwaXhosa

IKumkani uSigcawu uhlobene neNdlunkulu kaZulu. Udadewabo weSILO uBhekuzulu kaSolomon umNtwana uJessica wagana iNkosi uTutor Ndamase wesizwe samaGcaleka. Yena nomNtwana bathola indodakazi uFeziwe eyagana iKumkani uXolilizwe siSigcawu okunguyena ozale le Nkosi esikhotheme.

Izindaba | nguMenzi Jele

Umzabalazo wemfundo kuleli uyaqhubeka

Kwaku ngowezi-2015 mhlazane, njengabafundi emanyuvesi, sihlangana sithatha isinqumo sokumisa ukufunda sikhalela imfundo yamahhala.

Inkundla Yabantu | Bayede-News

Isibindi simenze waba linxusa labahlwempu ngomdlavuza

Ukukhulela kwakhe eMpendle okuyindawo yasemakhaya kwaholela ekutheni uMphephethe athole izimfundiso ezifanele okukhuliswa ngazo ingane yomfana

iBayede Kuleli Sonto | Nhlanhla Mtaka

Ulwandle olubizela konke kulo lumbizile noGwala

Kukhona izinto noma amaqiniso esizalwa ekhona nayoma ungunaphakade. Lamaqiniso kawancikile ekutheni thina njengabantu sicabangani. Elinye lalamaqiniso wukufa

Inkundla Yabantu | Nhlanhla Mtaka

EkaChang ingaqhatha elakuleli neMozambique

UMnu uManuel Chang wayenguNgqongqoshe Wezezimali eMozambique usolwa ngokundlula uHulumeni wakhona.

Izindaba | Bayede News

Izimeya namakhansela baqomisa, bavunywe, bangendi

Aqala ngomfutho nangesikhulu isivinini amakhansela uma

Inkundla Yabantu | nguMenzi Jele

Kwakuvikelwa abazali ngesinqumo sokushaya izingane

Umphumela wokufinyelela kulo mthetho ojwayelekile kube ukuvikela abazali ekushushisweni nasekuboshweni.

Inkundla Yabantu | nguNgqeshe Buthelezi

Limi ngothi nkombose kababa ngesimo sezwe emnothweni

Lesi sethulo sinzima ngoba singanomthelela omkhulu esinqumweni esizokhishwa ngabakwaMoody ekupheleni kwesonto.

S-Two | Bayede News

Makuhlonyiswane ngesimo sezulu

UKUGUQUKA kwesimo sezulu akuseyona insumansumane izifundiswa

iBayede Kuleli Sonto | bayede