Ongoti bakhomba inxeba elingajuqa elakuleli

Kufanele ukuthi ngemuva kokuzwa inkulumo yesabelomali

S-one | Bayede News

Umnotho: INingizimu Afrika kungqingetshe

UHulumeni wakuleli lizwe ukweleta imali ebalelwa kuzigidintathu ezi-R4 kodwa kumele enze isabelomali semali engaphezu kwesigidintathu esisodwa. Umbuzo ukuthi le mali ezokwabiwa izoqhamuka kuphi?

S-one | nguSolwazi uBonke Dumisa

Izinkampani zikaHulumeni: Izintwala ezidla ihlathi lazo

Miningi imibuzo, zehlukene izimpendulo ngokusebenza kwezinkampani zohulumeni. Iqiniso elisobala ukuthi, ziyehluleka ukukhulisa umnotho wamazwe ase-Afrika.

S-one | nguSolwazi Simelane

Iqiniso lithi uDe Klerk wavula umnyango owabe usuvuliwe

Umbhali umile ekutheni akukho msindisi owakhulula aboHlanga kunalokho bazikhulula bona. Uthi noMandela imbala wakhululwa yibo aboHlanga.

Inkundla Yabantu | nguMfowakwaNomajalimane

Kumenele umsunguli waMambazo uMshengu

Udlule emhlabeni namhlanje ekuseni umsunguli weqembu

S-one | nguLinda Ximba

Umkhonto ufakwa endodeni nasemfazini

Umnyombo ngodlame lwamatekisi KwaZulu-Natal olubonakala lusabalala

S-one | nguMandla Zulu

AMakhosi athi ipolitiki ayinkulu kunoBukhosi

Kuthe kushaya isikhathi somhlangano yabe indlu isigcwele phama. Usuku kwabe kuwuMsombuluko isikhathi somhlangano kulihora leshumi ekuseni. Lona bekuwumhlangano waMakhosi ngaphansi koMbuso kaZulu oholwa yiSILO.

S-one | nguMfowakwaNomajalimane

UKhongolose usuvumile ukuthi izwe liyadunguzela

Umhlangano weqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) wangempelasonto eyedlule obuse- Irene ePretoria uqhamuke namaqiniso amaningana.

S-one | nguMfowakwaNomajalimane

Ulibofuzo lukaKhongolose luyaqhubeka nokudungeka

Uma uMnu uCyril Ramaphosa efisa ukuthi kube nobumbano ku- ANC kubalulekile ukuthi kuxolelane abaphilayo kuze kuxolelwe nabangasekho

Izindaba | nguDez Khumalo

Kulukhuni ukuqagela ukuthi iyozala nkomoni nonyaka

Kwabaningi bekunethemba lokuthi unyaka wezi-2020 uzoba ngongcono kupolitiki yesimomazwe. Bekunesizathu salokhu kwazise owedlule (2019) uphele kucije imikhonto cishe kuwo wonke amakhona omhlaba.

Imibono | nguAnathi Mtaka

U-2020 unyaka wokuqomisa owandulela owokuklonyeliswa

Unyaka esikuwo ungomqoka kupolitiki yaseNingizimu Afrika.

Izindaba | nguMfowakwaNomajalimane

Umlenze wesibili wephupho ngemfundo yaboHlanga

Abafundi bokuqala abaphumelela eMangosuthu Technikon babebangwa yizimboni, abanye baya kosebenza eSingapore enkampanini yakwaPhillips abanye baqashwa yinkampani uMondi

Ezisematheni | nguMfowakwaNomajalimane