Iqiniso lithi uDe Klerk wavula umnyango owabe usuvuliwe

Umbhali umile ekutheni akukho msindisi owakhulula aboHlanga kunalokho bazikhulula bona. Uthi noMandela imbala wakhululwa yibo aboHlanga.

Inkundla Yabantu | nguMfowakwaNomajalimane

Sikuphi nedemokhrasi siyisizwe

Ubuyekezo lweminyaka engama-25 luphethe izinto eziningi ezenziwe uHulumeni, okufaka phakathi izingiquko kwezomnotho, ukuvikela ubugebengu nenkohlakalo, intuthuko yasemakhaya nomnotho wakhona, kanye nezinguquko ekuphathweni komhlaba, kuze kuyofi ka embibizaneni yokuzama ukwenza umhlaba wonke ube yindawo engcono.

iBayede Kuleli Sonto | nguSolwazi Simelane

Ukuqopha ngezindlela eziningi kuyasiza

Kulula ukukuphika okubhalwe ngomshini okuwubuchwepheshe bethi akusona isandla sabo esachofoza lapho. Baqinisile ngoba kungafika noma ubani achofoze ungekho abhale umyalezo omubi awuthumele ngokusebenzisa igama nemfihlonombolo yakho.

Imibono | nguSikhumbuzo Ndlovu

Isafunisela eyowoHlanga yize iphumelele kahle

Kuze kube manje ingane yowoHlanga isafunisela

Imibono | nguLindani Dhlomo

Isikhalo ngokunganakwa kwezilimi zomdabu kuleli

Kule minyaka ngiphila, ngiye ngagcina sengiqaphela ukuthi empeleni alikho ibhuku noma itshe lapho kuqoshwe khona ukuthi leso naleso sizwe amasiko aso ahamba kanjani nokuthi izinto ezithile sizenza kanjani. Okuyiwona mthombo okhona ngalolu lwazi, ulimi lwebele olukhuluywa yileso sizwe.

iBayede Kuleli Sonto | Bayede News

Ukucabanga kwethu makube ngokuphusile

Phambilini ngathi izwe lisaphethwe ngabamhlophe ngoba ingqondo yosopolitiki boHlanga abasePhalamende nakomasipala isesaba abelungu. Ingqondo yesaba ukukhuluma ngezilimi zabo zebele ingxenye yenkulumo ngolimi lweTshiVenda, iXiTsonga, lwesiPedi, lwesiSotho, lwesiTswana, lwesiXhosa, lwesiNdebele, lwesiSwati nolwesiZulu.

Imibono | nguSikhumbuzo Ndlovu

Ezizoba sematheni ezwenikazi i-Afrika nonyaka

Lo nyaka uphinde ubaluleke kumazwe ali-17 ezwenikazi azobe ebungaza iminyaka engama-60 athola inkululeko. Lapha kungabalwa amazwe anjengeCameroon, iTogo, iMadagascar, iDemocratic Republic of Congo (DRC), iBenin, i-Ivory Coast, iCongo Brazzaville, iSenegal, iNigeria, iCAR, iMauritius, iChad, iSomalia, iNiger, okungamanye athola inkululeko ngowe-1960.

iBayede Kuleli Sonto | nguSenzo Ngubane

Limelwe ukuphila ledlule izizukulwane ibhizinisi

Indaba enkulu akusikho nje ukubhalisa ngokomthetho

Inkundla Yabantu | nguLindani Dhlomo

Ngale kwengculazi kukhona isifo sikashukela

Uma kukhona okusolayo: hlola izinyawo nemilenze nsuku zonke. Nakekela izinzipho. Gqoka izicathulo ezingakumpintshi sonke isikhathi ukuze inyawo zakho zingalimali.

Imibono | nguDkt uRosie Mgqibisa

Ngabe asenza ngakho ayelwela inkululeko e-Afrika?

Izakhamuzi zamazwe abuswa yila maqembu zazethembe ukuthi emuva kokulwela inkululeko yiwo la maqembu ayezoqinisekisa ukuthi izidingo ziyafezeka; futhi nendlela yokuphatha kanye nabaholi abaqokiwe benze kangcono kunalabo ababephethe ngesikhathi sengcindezi nobandlululo.

Imibono | nguSenzo Ngubane

Unyaka wokubona amakhizane kwaboHlanga

Inani Labantu abangasebenzi linyuke ngezi-455 000 laya ezigidini eziyisi-6,7 kwikota lesibili uma uqhathanisa nekota lokuqala lonyaka.

Imibono | nguAnathi Mtaka

Iziphehlamandla ezintsha zikagesi zingalekelela kokuningi

ISIKHONDLAKHONDLA senkampani ephehla ugesi kuleli i-Eskom

Inkundla Yabantu | nguGugulethu Xaba