Amukeleka kangakanani amagama entsha olimini

KUNINGI ukukhuluma okuwukukhuluma kwentsha yodwa okungakhulunywa

Ezasexhibeni | Bayede-News

Siyaxaka isiZulu esikhulunywa kuthelevishini

KUBHEBHETHEKA ngesikhulu isivinini ukukhulunywa kwesiZulu esingaphusile

Ezasexhibeni | Bayede-News

Kuyadingeka ukuthi intsha icijwe ngendlela yempilo

UKUGUQUGUQUKA kwempilo kugcina kuthinta yonke indlela

Ezasexhibeni | Bayede News

Akuyona into elula ukulumula okusolimini kumuntu

Akuwona neze umsebenzi olula ukulumula ingane

Ezasexhibeni | Bayede News

Ubu-Afrika abungashabalali ngokuphela kokubungaza uNhlaba

UNHLABA waziwa ngokuthi yinyanga yase-Afrika.  Isiphelile-ke

Ezasexhibeni | Bayede News

Asizaze ukuthi simi kuphi singabi zinwabu siguqule amabala

UBukhosi bamaNgisi bubukeka buthanda ukugabadela bonke

Ezasexhibeni | Bayede News

Abazali bawa bevuka bekhathalele imfundo yezingane

UKUGUQUGUQUKA kwezikhathi kwadala ukuthi kube noshintsho

Ezasexhibeni | Bayede News

Kuningi okuyizaqheqhe okudingidwa phansi kwesihlahla

  KWEZASEXHIBENI zangeSonto eledlule sakhuluma ngezihlahla

Ezasexhibeni | Bayede News

UMthimkhulu noMthimude baveza kahle incazelo yomuthi

ABANIKAZI bolimi lwesiZulu bathi uma bekhuluma

Ezasexhibeni | Bayede News

AboHlanga sebengamalulwane ngezilimi nangokuziphatha

NGELEDLULE  zingama-27 kuMbasa bekuwuSuku lweNkululeko eNingizimu

Ezasexhibeni | Bayede-News

Ngiyabuncoma ubugcokama bababehumusha iBhayibheli

UMA uke wathinta izindaba zakubo kaJesu

Ezasexhibeni | Bayede News

Akudikizi nqulu kubazali ngezingane ezingalazi ulimi

SEKUCACE bha ukuthi izingane zaboHlanga azikwazi

Ezasexhibeni | Bayede-News