Umhlaba ulwa nesitha esidla fumuka sidle silaza

Ngokusho kwenhlangano i-Avert kubalelwa ebantwini abayizigidi ezingama-37,9 abaphila negciwane lengculazi emhlabeni kuthi khona lapho bangama phesenti angama-21 kuphela abaziyo isimo sabo.

Imibono | nguAnathi Mtaka

UHulumeni unesandla odungunyaneni lwakwaMbuyazi

Namuhla ziyisi-6 kuZibandlela ngowezi-2018 kwangena icala

Imibono | nguMenzi Jele

Umhlaba kaZulu wadatshulwa iziqeshana

AmaBhunu athi umhlaba awunikwa iSilo uDinizulu

iBayede Kuleli Sonto | nguMenzi Jele

Ngabe ukhiye usavula noma sekungomunye umnyango?

Okushaqisayo ukuthi intsha eneziqu ibalelwa kwangama-31,0% ayisebenzi kunyangantathu wokuqala konyaka wezi-2019

iBayede Kuleli Sonto | nguAnathi Mtaka

UJantoni waba nesabelo emhlabeni kaZulu

Sikhuza ibhadi, kuyo yona le ngosi

Umlando Wethu | nguMenzi Jele

Umbuzo ngokuzuzwe ngaboHlanga ngokubuyisana kuleli

Ubani nje owayecabanga ukuthi eminyakeni engama-400 kweve yengcindezelo abacindezelwa bangadlulisa nje kanjalo kuse sebeganene bamukelana nabacindezeli babo

Inkundla Yabantu | nguMfowakwaNomajalimane

Udlame ngokobulili luyishwa nechilo esizweni

Olunye udaba olusemqoka mayelana nodlame ngokobulili olumayelana nokuchazwa kwalo. Okwamanje, luchazwa ngezindlela eziningi ngabacwaningi nezinhlangano ezehlukene.

Umbono | nguZwakele Mncwango

Ukwakhiwa nokukhuliswa komnotho wasemakhaya

Umbiko weNhlangano Yezizwe (UN) ubeka iNingizimu Afrika njengezwe eligijima ngesikhulu isivinini nxashana kukhulunywa ngokuthutheleka kwabantu emadolobheni

Amandla Omnotho | nguGugulethu Xaba

Ubebathanda abantu enza okungale uGwala

Siyabonga Mphephethe ngomoya wakho omuhle, uhleko nentokozo engapheli. Nokusifundisa ukungakhohlwa imiphakathi esiphuma kuyo

Isililo | Bayede News

Iminjunju yomhlaba isuka kude, ijulile, ibanzi

UMnu uZephania L. Mothopeng wayenguMengameli wePan

Isigcawu seNkantolo | nguMenzi Jele

Ungoti wongoti: uSolwazi Lincoln Sbusiso Nyembezi

NYEMBEZI, NKWALI, SIVUMELE SIKULOKOTHE SIBHALE UMLANDO

Ezakobantu | nguSolwazi uOtty Nxumalo

Kwakunobuntu obumangalisayo kubantu baKwaMashu

Kwaqopheka umlando owawunganakwanga ukuba ungabhalwa encwadini

Ezasemqubeni | nguSikhumbuzo Ndlovu