Umnotho uphathwa yizwe elinjani?

Enye yezindlela ezisetshenziswayo ukubona ukuthi umnotho

Ezomnotho | Bayede-News

Busiza ngani ubukhona bebhodi lenkampani

BANINGI abantu abalubalubela nabafisayo ukuba ngamalunga

Ezomnotho | Bayede-News

Ayashabalala amathemba okwehla kwentengo kawoyela

LISESEMPINI irandi nezimali zamazwe. Kwenzeke obekungalindelekile

Ezomnotho | Bayede-News

Sibheka isimomnotho saleli sonto

Iningi labantu liyayibuka ithelevishini futhi liyawulalela

Ezomnotho | Bayede-News

Ngabe kuyiqiniso ukufuduka kwamabhizinisi?

Ngenkathi sifunda umlando wokusuka kwamaBhunu eKapa

Ezomnotho | Bayede-News

Iphunga lembuzi kuseyilona iphunga lemali

Encwadini i-Eksodus 4:2 sithola uMose exoxisana

Ezomnotho | Bayede-News

Kumnyama ebusweni benkawu!

Isimo somnotho sibheke phansi futhi azibonakali

Ezomnotho | Bayede-News

Igama lingaphila ledlule iminyaka yokuphila

Kunezinto esingazithatha njengemfashini nje kanti zibalulekile

Ezomnotho | Bayede-News

Angenile amanzi endlini ngezibalo zeStats SA

KUBONAKALA usemkhulu umsebenzi obhekene nomqeqeshi weKaizer

Ezomnotho | Bayede-News

Isimo sentsha yaboHlanga kwezomnotho

  Ukuchaza kafushane nje igama elithi

Ezomnotho | Bayede-News

Iphi intsha yasemakhaya empini yomnotho

  Kuleli sonto ngizothanda sike sibheke

Ezomnotho | Bayede-News

Okuqhubekayo kwezezimakethe eNingizimu Afrika

Zonke izinsuku eNingizimu Africa kukhona izinto

Ezomnotho | Bayede News