Ubuholi obusha: Izibophezelo zeNingizimu Afrika njengoSihlalo we-African Union

“Uma sizogxila kulezi zinhloso, uma sizosebenza

Ezomnotho | nguSenzo Ngubane

Zidlana imilala phakathi kosomabhizinisi nabathengi

Osomabhizinisi bathenga impahla eningi belungiselela abathengi. Bayazi ukuthi lesi sikhathi yisikhathi sokwenza imali ngoba abantu baphila entokozwen

Ezomnotho | nguLindani Dhlomo

INingizimu Afrika iselifusi kwezomnotho

Akukho ukungabaza ukuthi ubuholi bepolitiki eNingizimu Afrika ngaphansi kukaRamaphosa bunezinhlelo nezifiso ezinhle ngomhlaba. Umbuzo omkhulu othi ingabe imigomo ehambisanayo nokukhulunywayo izokwazi yini ukweseka lezifiso.

Ezomnotho | nguGugulethu Xaba

Umnotho uphathwa yizwe elinjani?

Enye yezindlela ezisetshenziswayo ukubona ukuthi umnotho

Ezomnotho | Bayede-News

Busiza ngani ubukhona bebhodi lenkampani

BANINGI abantu abalubalubela nabafisayo ukuba ngamalunga

Ezomnotho | Bayede-News

Ayashabalala amathemba okwehla kwentengo kawoyela

LISESEMPINI irandi nezimali zamazwe. Kwenzeke obekungalindelekile

Ezomnotho | Bayede-News

Sibheka isimomnotho saleli sonto

Iningi labantu liyayibuka ithelevishini futhi liyawulalela

Ezomnotho | Bayede-News

Ngabe kuyiqiniso ukufuduka kwamabhizinisi?

Ngenkathi sifunda umlando wokusuka kwamaBhunu eKapa

Ezomnotho | Bayede-News

Iphunga lembuzi kuseyilona iphunga lemali

Encwadini i-Eksodus 4:2 sithola uMose exoxisana

Ezomnotho | Bayede-News

Kumnyama ebusweni benkawu!

Isimo somnotho sibheke phansi futhi azibonakali

Ezomnotho | Bayede-News

Igama lingaphila ledlule iminyaka yokuphila

Kunezinto esingazithatha njengemfashini nje kanti zibalulekile

Ezomnotho | Bayede-News

Isimo sentsha yaboHlanga kwezomnotho

  Ukuchaza kafushane nje igama elithi

Ezomnotho | Bayede-News