Akunganyemfi swa ukwelapha ngokwesintu

Abelaphi boHlanga bazehlisa isithunzi izinto zabo

Emlovini | nguSikhumbuzo Ndlovu

Umsakazo uneqhaza elikhulu ekufundiseni ulimi ngendlela

Mhlawumbe ngangingezwanga kahle ngenkathi uthisha mumbe

Emlovini | nguSikhumbuzo Ndlovu

Kuyenzeka kwehluke izithakazelo izibongo zifana

Akekho owoHlanga ongazi ukuthi ezwenikazi kunezibongo

Emlovini | nguSikhumbuzo Ndlovu

Ukwehliswa esikhundleni somsebenzi okungenabulungiswa

Akulona ilumbo ukuthi nelengqwele liyopha. Lokho

Emlovini | nguBheki Khumalo

ISILO sasOndini sakubona sakubeletha

UBUHLUNGU obezwiwa yiNgonyama uCetshwayo, uJininindi Omnyama,

Emlovini | Bayede-News

Siqhubeka nokubheka ubudlelwano kwabobulili obufanayo

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana

Emlovini | Bayede-News

IZINGQALABUTHO ZAYIZOLO

KULE nyanga yokubungaza abesifazane angeke lisale

Emlovini | Bayede-News