Ezabasebenzi

Cabanga ngemisebenzi yekusasa namuhla

SEKUYISIKHATHI sokuthi intsha icabange ngohlobo lwemisebenzi

Ubuchwepheshe obulekelela amandla ebhethri Isithombe: Tespack

SEKUYISIKHATHI sokuthi intsha icabange ngohlobo lwemisebenzi edingwa ikusasa uma yenza izinqumo ngemikhakha efisa ukuyilandela kwezomnotho namabhizinisi. Lokhu kusho ukuthi umuntu omusha obhekene nesinqumo sokukhetha umsebenzi azowufundela kanjalo naloyo obhekene nesinqumo sokuthi imuphi umkhakha wezamabhizinisi ongamenzela inzuzo kumele abheke ukuthi ikusasa linazidingo zini.

Uma sikhuluma ngezidingo zekusasa kumele imiqondo yabantu abasha isabalale; ibuke ngaphakathi eNingizimu Afrika iphinde ibuke umhlaba wonke njengoba isikhathi esiphila kuso sesivumela ukuthi umhlaba wonke usebenzisane.

Ukusetshenziswa kobuchwepheshe besimanjemanje kwenza ukuthi umhlaba wonke ube nezinto ezithize ezidingakalayo noma ezizodingakala ukuthi abantu baphile ezweni lonke; okungeke kusaba lula ukuthi abantu baphile ngaphandle kwazo.

Umzekelo, singasho ukuthi eminyakeni ezayo kuzodingeka ukuthi wonke amagalaji kaphethroli abe nezigubhu zokushaja izimoto zikagesi hhayi nje ezikaphethroli kuphela. Mhlawumpe kuyogcina kunamagalaji kagesi kuphela nalowo kaphethroli ehamba wodwa kwazi bani. Yilo uhlobo lwekusasa esibheke kulo.

Lezi izinto esingeke sisakwazi ukuzibalekela uma sijula ngeminqondo njengabantu abasha. Uma sizibalekela abanye abantu abasha bazobhekana nazo bese kuba yibo abanika umhlaba umhlahlandlela thina sibe yisuka muva. Lokho kuyoba yishwa kakhulu ngoba isuka muva likholwa izagila.

Yingakho kumele siqale manje sigqugquzele intsha yakuleli leNgabadi ukuthi icabange ngemisebenzi yakusasa hhayi nje ekubona emehlweni ayo esikhathini samanje. Izwe liyaguquka, kanjalo nokucabanga kumele kuguquke ukuze abantu abasha bangasindwa izinyawo emathubeni alethwa isikhathi sanamuhla esincike kakhulu ekusetshenzisweni kobuchwepheshe.

Okumbalwa okubalulekile ukuthi intsha isike iphethini kukho ukuqonda ukuthi izinto zazigaya ngamuphi umhlathi esikhathini esedlule kanti manje sezihamba kanjani. Lokho kujula kuyokwenza ukuthi abantu abasha bakwazi ukubona izidingo zabantu ezizolethwa ikusasa bese bezicija ngokwanele.

Kubalulekile ukwazi ukuthi sisuka kuphi njengabantu noma njengezwe noma umhlaba wonke uma sifisa ukuhlaziya ukuthi sibheke kuphi bese sizilungiselela ikusasa ngokwanele. Kafushane nje izinkampani zokuxhumana kanye nalezo zobungoti eziholwa abantu abaphilayo njengami nawe bakwazi ukubona ukuthi cishe wonke umuntu usebenzisa iselula esikhathini samanje.

Lokho kwabanika umqondo wokuthi iningi labantu liba nenkinga yokucishelwa amafoni uma bephelelwa amabhethri besemgwaqeni, ngalokho base beza nomqondo wokwenza ipower bank osekugcwele umhlaba wonke manje.

Lo mzekelo usifundisa isifundo esibaluleke kakhulu sokuthi imisebenzi yakusasa nemikhiqizo emisha esingayenza incike kakhulu ekutheni yini ekhona njengamanje bese sakhela kusukela kulokho ukuze sibhekane nezidingo zekusasa; phela yakhela ngamaqubu enye!!!

Uma kukhulunywa ngemisebenzi yakusasa akusikho nje ukuthi kukhulunywa ngezwe elehluke kakhulu kuleli esilibonayo. Eqinisweni nje umhlaba uyobe usenabantu njenganamuhla inqobo nje uma izwe lingakagoqwa. Okuguqukayo indlela abantu abaphila ngayo nabenza ngayo izinto. Yikhona lokho okuveza amathuba emisebenzi nezidingo zekusasa okumele intsha icabange ngakho.

Isikhungo sezomnotho somhlaba wonke esaziwa ngokuthi iWorld Economic Forum sakhipha ucwaningo olubuka imisebenzi yakusasa ngonyaka owendulela esikuwo u-2018.

Okokuqala lolu cwaningo olwenziwa uMnyango obhekelene nomnotho kanye nemiphakathi emisha emhlabeni jikelele (New World Economy and Society) ngaphansi kweWorld Economic Forum lwaveza ukuthi imisebenzi yakusasa incike kakhulu ekusetshenzisweni kobuchwepheshe; nokusho ukuthi amazwe omhlaba kuzomele abheke izindlela aqeqesha ngazo abantu emikhakheni eyehlukene ukuze kuhambisane nezinguquko ezilindelekile.

Lezi zinguquko futhi zingasho ukuthi kunemithetho yamazwe okumele ibuyekezwe. Lolu cwaningo lwaveza imisebenzi yakusasa ezovela noma elindelekile ezimbonini ezahlukene. Kula masonto ambalwa azayo sizobuka izimboni ezahlukene siziqhathanisa namathuba emisebenzi yakusasa elindeleke kulezo zimboni noma izinguquko ezilindelekile ukuze sihlomise intsha efunda leli phephandaba laboHlanga.