Umlando Wethu

Badlala kwaMageba babangabakwaMdlalose

Mdlalose Vudu (indlunkulu) Delesha Dikane Nhlaka

Mdlalose Vudu (indlunkulu) Delesha Dikane Nhlaka Sekethwayo Zidunge Hali Dalwayini. Abantu bakwaMdlalose babekade kungabakwaZulu isibongo sabo. Kwathi- ke izingane zidlala zakhulelisana ekhaya zingezakwaZulu zonke. Lowo owayenze njalo wesilisa wanikezwa igama lokuthi unguMdlalose. Lokhu kwakususelwa emdlalweni owagcina sekuholele ekukhulelisaneni kwezingane. Labo ababekhulelisene bakhishwa ekubeni yizihlobo zakwaZulu. Isibongo sabo sagcina saziwe ngokuthi ngabakwaMdlalose. Baphela kanjo- ke ubuhlobo namadlozi aziswa ukuthi kwakungani bekhishwa ekubeni yizihlobo zegazi. UNdengezi wayeliqhawe elikhulu leSilo uShaka. Wahlabana empini yakwaNdwandwe kaSikhunyana inkosana kaZwide. Kuleyo mpi waqoma umzila wempi. Ehamba nexhiba lakwakhe abalwa naye. Kwathi uma efi ka empini kaSikhunyana wayixosha kade ilwa namanye amabutho kaShaka, isiwabulele. Wayesengena eNtonteleni yona eyayisalwa.

Kwathi uma engena empini yabafo bakwaNdwandwe wathi: Uyababaza! Uyababaz’ uDlungwan’ ongenamthelekeleli. Wash° njalo engena empini ngokuyidumela. Walandelwa yisigaba sakwabo sonke esiyintanga kaShaka, amaWombe. Wasithwala isihlangu sakhe wasibhekisa phezulu. Wanele ukwenze njalo yacela empunzini impi kaSikhunyana. ISilo uShaka sasethembise ukuthi oyogwaza umhlanganiso empini kaSikhunyana oyogwaza umhlanganiso empini kaSikhunyana uyoxoshiswa izinkomo eziyogcwala isigodi, eziyokwelekwa induku emhlane zihamba ingawi ngenxa yobuningi bazo. Nempela ekubuyeni kwempi ukuxosha uSikhunyana, uShaka walixoshisa iqhawe lakhe uNdengezi kaKhuzwayo wathi: “nazo-ke mntakaKhuzwayo izinkomo engikuklomelisa zona, njengokusho kwami.” Lezo zinkomo zaziziningi kodwa azizange zigcwale isigodi. Zazisesiseleni esiseduze kwesigodlo sakwaBulawayo esisekhona nanamuhla lokhu kwaBulawayo eNdlayangubo lapho zonke izinkomo zamaqhawe ahlabene zazimiswa khona.

Wazithathake uNdengezi, ngemuva kwalokho wazabela izinsizwa zexhiba lakwakhe ezazimlwela. Wazaba zaphela zonke akwangasala neyodwa ngakuye. Wezwa-ke uShaka ukuthi uNdengezi izinkomo wayezinikeze izinsizwa zexhiba lakhe zonke. UShaka wambuza uNdengezi ukuthi wayekwenzile yini lokho nokuthi wabe ekwenzeleni. Wavuma uNdengezi isizathu sokwenza lokho wathi yingoba ngenkathi ehlabana wayehlatshwa ngameva [imikhonto yabafo] ayekhunyulwa yizinsizwa zexhiba lakwakhe. UShaka wathukuthela kakhulu uma ezwa lokho ngoba kwakusho ukuthi uNdengezi wayemsola ngokumnika kwakhe izinkomo yedwa. Akathandanga ukukhipha isinqumo sokuthi uNdengezi abulawe ngoba wayeliqhawe ayelihlonipha. Wamtshela ukuthi ahambe adliwe yizintaba. Lokho kwakusho ukuthi alishiye izwe lakwaZulu aye noma yikuphi lapho ayethanda khona. Nempela uNdengezi wafi ka kwakhe wahlaba izinkomo ezenza ugabe zaphekwa ngelanga ezihlatshwe ngalo, wathatha abafazi bakhe ababili, udibi lwakhe lokumthwalela izimpahla nokuqhuba izinkomo ayezohamba nazo, waqonda eMdlazi phambi kwalapha sekulidolobha lasePort Shepstone.

Ekufi keni kwakhe eMdlazi uNdengezi wahlasela imizi yabantu ngenhloso yokudla izinkomo zabo. Abantu bahlaba umkhosi ukuba ahlaselwe. Wahloma uNdengezi waphuma nesihlangu sakhe. Wathwala umqhele wempi wayixosha impi eyayizama ukumkaka. Wayehlula eyedwa nje vo. Yanda yabaningi imfuyo yakhe waze wathola isizwe esikhulu kuleyo ndawo. Ukuthi nguNdengezi kwakungelona igama alinikwa nguyise, lona elagcina lingaziwa. Leli lokuthi: “Ndengezi! Ndengezi- mashumi. Kushiwo izindengezi ayencinda kuzo ngoba ebulele amashumi abantu. Izihasho zakhe ezinye:”umdaka ongaz’ ungoma, ngoba wayephuma njalo impi. Wayenindwa ngodaka-ke nxa sekuliwa. Njengoba sesichazile uNdengezi kaKhuzwayo wathatha abafazi bakhe ababili nje kuphela ngenkathi ehamba ngokomyalelo kaShaka. Abanye wabashiya. Enye yamadodana akhe kwakunguMpepha.

Nayo yayiliqhawe ifunze yena uyise. Kuthe sekubusa iSilo uCetshwayo uMbuso wamaNgisi usufuna ukuhlasela izwe, uCetshwayo wathuma yena uMpepha kaNdengezi kaKhuzwayo Mdlalose, uSintwangu kaNtenjane Cele, owayeyiSangqu, uNkomesiswebhu Xaba noSidindi kaMnqumela Xulu ukuthi bahambise isaka lophoko kuSomtsewu Theophilus Shepstone bathi: “Wo! Sithunywe yiNkos’ uCetshwayo.” Uthi:”Nane isaka lophoko. Akubal’ izinhlamvu zalo, zingaki. Thina-ke Zulu, singaka-ke! “ UTheophilus Shepstone owayenguNobhala weZindaba zaBantu yena waphendula wathi: Yebo! Usho njalo kimin’ uCetshwayo? 0, nasike isikhumba senkomo okwakungesenkabil. Ayobala uboya baso, ukuba izindosi zabo zingaki.” Wathi nawo amaNgisi angangoboya benkomo. Wayekhona kulelo thimba umfo kaNdengezi mashumi kaKhuzwayo. Ibutho lakhe kwaku uMkhulutshane ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane.

Wagcina akhe esizweni eduze kwaseShowe kwesikaMavumengwana Ntuli owazala uMfungelwa. Wayeliqhawe elaziwayo ehlabana ezimpini, waze wanikwa lezi zibongo ngobuqhawe: Igeja likaMzombi; Elitheng’ inkomo, lilodwa. uSilwa ngomnyama, kuzosa. UQond’ovikelinhloko, fugondo lwesicoco uGovuzel’ umuntu ehlangeni lakhe, Kanye nomfazi wakhe. UMdlalose wazala uDikane owaziwa njengokhokho wabo bonke abakwaMdlalose. Ithuna lakhe eduze kwaseNquthu lakhiwe gendlela yesimanje yizizukulwane zakwaMdlalose. Akukho okuzwakalayo ngobuqhawe bukaDikane. Indlalifa yakhe uNhlaka yona yaduma njengeqhawe lezingonyama oShaka noDingane. UNhlaka wayenamadodana amathathu: uSekethwayo wasoThaka owayeyiNdlunkulu, uThondolozi wakwaHlahlindlela, owayeyiKhohlo noNtuzwa wasellubalekeni eNyambe owayeyiQadi. Bonke laba babengamakhosi akwaMdlalose.

NguSekethwayo kaNhlaka owaba esinye sezikhulu ngesikhathi seNgonyama uMpande. Wanikezwa indawo enkulu ayeyingamele entshonalanga kwalapho sekulidolobha laseVryheid khona namuhla kuze kubheke nalapho sekulidolobha laseNquthu khona. Ngesikhathi seMpi yaseNdondakusuka uSekethwayo wesekela uSuthu olwaluholwa uMntwana uCetshwayo. Isikhundla sakhe saphinde sathola ukuhlonipheka kakhulu eNdlunkulu kaZulu ngenkathi uMntwana uCetshwayo eganwa ngenye yamadodakazi kaSekethwayo. OkaSekethwayo nguyena owaba yinkosikazi enkulu, iNdlunkulu yasesigodlweni sasoNdini eMahlabathini. Wazala ingane yomfana uMaseyana eyashona isandakuzalwa. Ukuthi yayizosliona iNgonyama uCetshwayo yakuboniswa ephusheni. Ingonyama uCetshwavo yayizela amantombazane amaningi. Abafana babebabili nje: uDinuzulu ozalwa okaMsweli Mzimela noManzolwandle ozalwa okaQethuka Magwaza.

Leave a Reply