Ezomnotho

Ayashabalala amathemba okwehla kwentengo kawoyela

LISESEMPINI irandi nezimali zamazwe. Kwenzeke obekungalindelekile

LISESEMPINI irandi nezimali zamazwe. Kwenzeke obekungalindelekile kuwoyela okungase kuphinde kulethe ubunzima kwabezimoto. Kuleli sonto isimo simi kanje:

LISESEMPINI irandi nezimali zamazwe. Kwenzeke obekungalindelekile kuwoyela okungase kuphinde kulethe ubunzimakwabezimoto. Kuleli sonto isimo simi kanje:

NgoMsombuluko zili-16 kuMandulo 2019
Sehlukane ngoLwesine olwedlule isimo serandi sethembisa. Bekubonakala nenani lemiphongolo kawoyela lilihle, lokho kwenza laba likhulu ithembalokwehla kukaphethroli nodizili. Sonke besimoyizela kuze kube ngoMgqibelo ntambama lapho kuhlaselwe izikhungo ezimbili ezise-Aramco, zikawoyela eSaudi Arabia. Noma kukhona asebezivezile ukuthi yibona abagile lo mkhuba akusiguquli isimo sokuthi lokhu kunomthelela omkhulu ekwenyukeninokwehla kwentengo kaphethroli kuleli.

Kunabakhombisa ukungakholwa ukuthi isizathu yileso esiveziwe. Lokhu kusho ukuthi amanani kawoyela angesonto eledlule akazukuguquka. Kusazokubanzima.

-Intengo yegolide luqale olwangoMsombuluko yethembisa ngoba beyimi e-$1 506, okubukeka kungcono uma isengaphezulu kwe-$1 500.

-Kuvulwe emakethe yemali irandi lingaphansi kwezibalo zangoLwesihlanu kuzo zonke izimali. Uma liqhathaniswa nedola lithe ukuba namandla. Idola lase- USA belilingana namarandi ali-14,63.

-Uma kuqhathaniswa irandi nopondo waseBritain, bewusimeme upondo. Kuvulwa ngoMsombuluko upondo bewulingana namarandi ali-18,26, okuthanda ukwethusa ngoba sishiyane ngoLwesihlanu umi e-18, 00.

-UNdunankulu waseBritain ube nezingxoxo nabeEuropean Union, okwenza abacwaninga izimo ezifuze lezi bathi kuwusizile upondo ukuba ungaqhubeki wehle.

-Iyuro nalo lithe ukuba namandla uma liqhathaniswa nerandi. Imakethe yemali ivule iyuro lilingana nama 16, 19 amarandi.

NgoLwesibili, zili-17 kuMandulo 2019

Njengoba impelasonto ibe nesigigaba eSaudi Arabia kuyaqhubeka ukuphela

-kwethemba lokwehla kwentengo kaphethiloli nodizili. Kunezimpawu zokuthi ingase yenyuke intengo kuMfumfu.

-Lingaphansi kwengcindezi irandi ngoba idola lase-USA kuvulwe imakethe lilingana namarandi ali-14,68.

-Imakethe yemali ivule ngoLwesibili kungekho nguquko ebabazekayo phakathi kukapondo waseBritain nerandi. Upondo waseBritain bewulingana namarandi ali-18,23.

-Irandi kuvukwe ekuseni lithe ukuba namandla uma siliqhathanisa ne-Euro. I-Euro elilodwa belilingana namarandi ali-16,15.

NgoLwesithathu zii-18 kuMandulo 2019
Iyaqhubeka ukuba nzima impi ephakathi kwerandi nedola lase-USA. Liphinde lawuthatha lomzuliswano idola lenyukela lalingana namarandi ali-14,69.

-Impi ephakathi kukapondo waseBritain nerandi ithanda ukuba nzima. NgoLwesithathu bewulingana namarandi ali-18,35 okukhombisa ukwehla kwerandi

-Liphinde lehlela ngezansi irandi. Kuvulwe i-Euro lilingana namarandi ali- 16,26, okungaphansi kwangoLwesibili

NgoLwesine zili-19 kuMandulo 2019

Liqhubekile nokusimama idola lalingana namarandi ali-14,72.

-Lisayibambile impi irandi ngoba kuvulwe upondo waseBritain ulingana namarandi ali-18,36

Ngongaphansi nongaphezulu phakathi kwerandi neyuro. I-Euro ithe ukusimama lalingana namarandi ali-16,24. Le mpi yezimakethe zemali inguginqigonqo. Idinga siyibukele eduze ukuze senze izinqumo eziphusile ezizosisiza ukumelana nengcindezi yomnotho.