Kungabe iqhingasu likaNhlangothi lizomenza uMsholozi isibili

UNYAKA kwakungowezi-2005, usuku kuwumhla zili-14 kuNhlangulana

Ipolitiki | Nhlanhla Mtaka

Isibindi simenze waba linxusa labahlwempu ngomdlavuza

Ukukhulela kwakhe eMpendle okuyindawo yasemakhaya kwaholela ekutheni uMphephethe athole izimfundiso ezifanele okukhuliswa ngazo ingane yomfana

iBayede Kuleli Sonto | Nhlanhla Mtaka

Ulwandle olubizela konke kulo lumbizile noGwala

Kukhona izinto noma amaqiniso esizalwa ekhona nayoma ungunaphakade. Lamaqiniso kawancikile ekutheni thina njengabantu sicabangani. Elinye lalamaqiniso wukufa

Inkundla Yabantu | Nhlanhla Mtaka

Umgunyathi wamaShayina sewungenise emakhaya

ElaboHlanga libe nengxoxo ekhethekile nongoti oselandele uhwebo olungekho emthethweni e-Afrika nasemazweni aseMpumalanga.

Ozul'azayithole | Nhlanhla Mtaka

UMbuso Khoza uphathiswe inqabakutholwa

Usedlale phambi kweSILO, aMakhosi noMengameli.

Ubuciko Bethu | Nhlanhla Mtaka

Isinguqunguqu ipolitiki yamazwe ngamazwe omhlaba

IYA ngokuguquka ipolitiki yamazwe ngamazwe lokhu kulandela izigameko zakamuva ezenzeke ezifundazweni ezehlukene.

Ezamazwe Ngamazwe | Nhlanhla Mtaka

Ingozi kaKhongolose yokusuka endaweni yakhe

USUKU olwabe lukade lumenyezelwa lufike lwedlula.

Umbono | Nhlanhla Mtaka

Iyahlehla inqama: Ayaphuka amakhosana ka-ANC

Umbhali uthi ngale kwezizathu okungenzeka ukuthi zenze wesula uNhlangothi, ukhona umkhokha ozungeza ubuholi bukaVukayibambe nokungadala isithiyo ebuholini kubhala uNHLANHLA MTAKA

Injolozela | Nhlanhla Mtaka

Seziqala ukweqana ngempela izibiba kweyokugwamandwa kombuso

ISONTO esikulo libe ngelihlabahlosile esigcawini seKhomishini ebuka kabanzi izinsolo zokugwamandwa kombuso neholwa nguMehluleli uZondo. Ngaphandle kwabantu abebeyihambele nalabo abebenza izethulo, okuvelile wukuthi nayo le Khomishini kukhona amaphutha ewenzayo ekusebenzeni kwayo.

Ukuhlaziya | Nhlanhla Mtaka

Abezindaba basolwa ngokuba yizindibi zosopolitiki

Yize besemqoka emehlweni abantu kepha amabatha aseqala ukuthunaza isithunzi sabezindaba nezintatheli

Ukuhlaziya | Nhlanhla Mtaka

Iyasabalala imvunge yokuthi uKhabazela uyalandela

Bathi uMengameli ugadla ngabeHluleli namaKhomishini ukuhlelembela ukubusa anethezeke ngale kokhetho

Ipolitiki | Nhlanhla Mtaka

kwabaxova imindeni yoBukhosi bukaZulu

Lo mhlangano wemindeni uphele sekumnyama phandle

Ubukhosi | Nhlanhla Mtaka