ISILILO: Eziyodla uMshengu izintuthane ziyobonakala ngamakhanda abovu

Omunye wabazwakalise isililo sabo esikhulu ngokudlula kukaBaba uJoseph Shabalala wuNks uLinda Bukhosini Oyisikhulu Esiphezulu esikhungweni i-The Playhouse eThekwini.

iBayede Kuleli Sonto | nguDez Khumalo

ISILILO: Eziyodla uMshengu izintuthane ziyobonakala ngamakhanda abovu

Isililo siqhuma nhlangothi zonke ngokuhamba kukaDkt

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

IClermont Community Choir iyovinjwa kude

Ngaphandle kokuwola cishe yonke imiklomelo ebekelwe labo abakulo mkhakha womculo osekucacile ngaleli khwaya eliholwa yinsizwa esencane uWiseman Mkhize wukuthi alenelisekile ngokuzithuthukisa lona nje kuphela.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Ifa alakhile uMshengu lifundisa isizwe okungaphezulu komculo

Kunenkondlo evula ngamazwi athi: “Mhla ngificwa wukufa ngiyolala ngishaye amanhlakomuzi.”

S-three | nguDez Khumalo

IChesterville inesizathu sokuziqhenya ngababhali bayo

USolwazi uLewis Nkosi (ongasekho) ngomunye wababhali

EZEZINCWADI | nguDez Khumalo

Obungase ungakwazi ngomzwilili wejazz uSbongile Khumalo

Abamhloniphayo uMaMngoma bakwenza kufanele ngenxa yemisebenzi ayenzile ngama-albhamu asewaqophile. Wazibula nge-Ancient Evenings ngonyaka we-1996 wangabe esabheka emuva. I-albhamu yakhe yakamuva inesihloko esithi, Breath of Life kanti yona wayidedela ngowezi-2016 ibe ilama amanye ama-albhamu amnandi futhi.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Umlando kaMabatha uziphinda kabusha eThe Courtyard

Ngenyanga uNhlolanja kuya ekuqaleni kukaNdasa abathandi beshashalazi kuzobuye kuvuke okwezinsuku ezadlula kubo zangesikhathi somdlalo kaWilliam Shakespeare uMacbeth owaguqulelwa olimini lwesiZulu nguMnu uWelcome Msomi maqede kwasha izikhotha emhlabeni jikelele.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Sizibukula izilulu zethelevishini nomsakazo kuleli

ISABC inophiko lomsakazo nolukamabonakude ngaphansi kohlaka olulodwa. Lulunye ngokwalo uphiko lunemisebenzi yamaciko nokungumlando ngezemidlalo okubalelwa ezinkulungwaneni nokudinga ukunakekelwa ukuze izizukulwane zisizakale ngakho

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

UMeyiwa ubona kusenamagebe kwezokuthwebula

Inkakha yezokuthwebula izithombe uSiyabonga Msizi Meyiwa waKwaMashu akalilahlile ithemba lokuthi umkhakha wezokuthwetshulwa kwezithombe uyogcina ubasebenzela aboHlanga njengoba kwenzeka kwezinye izizwe.

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Waqoma ukuphikisana nezimo ukuze athuthuke kwezobuciko

Ezobuciko ziqhubeka kulokho okuyimvelo yami njengomuntu ongowokudabuka esifundazweni i-Eastern Cape. Ngikhule ngihaya izinkondlo, ngixhensa, ngibumba ngezandla zami. Ukungehlukanisa nalokho kusho ukulahlekelwa wubumina

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Nakule-albhamu uDana usaqhubeka nadume ngakho

Ngike ngaba nethuba lokulalela i-albhamu yesithathu

Ubuciko Bethu | nguDez Khumalo

Incwadi kaMphahlele ibuka imuva nephambili laboHlanga

Incwadi kaSolwazi u-Es’kia Mphahlele nenikwe isihloko esiyigama lakhe u-Es’kia ibuka impilo yaboHlanga ezinhlangothini eziningana.

EZEZINCWADI | nguDez Khumalo