Imibono

Amanye amadodana kaMbuzo nenzalo kaQwabe

Umbuzo wazala uNtshingwayo, uNtshingwayo wazala uKlwana

Ohleli phakathi nendawo iSILO uMaphumzana kaDinuzulu

Umbuzo wazala uNtshingwayo, uNtshingwayo wazala uKlwana ozala uMuntumuni. Nayo le ndlu ingeyaseGazini

 

UMUNTUMUNI nabalandeli bakhe balwa namahutho kaMntwana uHhamu ayeyalwe ngamaNgisi ngowe-1881 nowe-1882 ukushaqa zonke izinkomo zesizwe sikaMnyamana Buthelezi ayethi zazisiswe yiSILO uCetshwayo kuye singakadingiswa kanye nazo zonke izinkomo okwakusolwa ukuthi zisiswe yiSILO uCetshwayo kwabanye abantu. Baba ngelinye ithimba elahlangana nabasoZweleni, kwaGuqu naseZembeni laya kuJ. Y. Gibson imantshi yakwaNongoma mhla zili-17 kuNcwaba ngowe-1892 ngemuva kokushona kukaMnyamana Buthelezi, beyogcizelela ukuthi indlalifa yakhe kwakunguTshanibezwe. Lokhu babekwenza ngoba babengaphansi kwendawo eyayingaphansi kwesizwe sakwaButhelezi. Undunankulu kaDinuzulu uMankulumana yena uthi wayehlala eZimfabeni eduze kwasoZweleni okwakungesinye sezigodlo zeSILO uCetshwayo.

NgokukaMankulumana izindawo zasoZweleni, kwaGuqu naseZembeni zaziyizindawo zeSILO uCetshwayo ezathathwa nguHulumeni wamaNgisi wazinikeza inzalo kaMnyamana owayengundunankulu kaCetshwayo. Uthi eZembeni kulapho kwakuhlala khona uLangazana owayengomunye wabafelokazi beSilo uSenzangakhona. Leyo ndawo nayo yanikezwa inzalo kaMnyamana kwathi ingxenye yayo yanikezwa uShibilika kaSibhukula Ndebele owabekwa ngowe-1894 wabayinkosi eMahlabathini. Ngaphambi kwalokho wayeliphoyisa nesithunywa semantshi yakwalNongoma.

UNdaba waphinde wazala uSithayi yena owazala uMbopha Thubelisa owayeyinceku yeSILO uShaka nowabamba iqhaza ekubulaweni kwayo kwaDukuza, ethengwe yisandla esinoboya sedlanzana lamaNgisi ayenikezwe indawo eSibubulungu. Wayakhe imizi yakhe eGumeni naseGumaneni eningizimu yomfula iNsuze ezansi kwasehlathini iKhombe eQhudeni eNkandla. Wayemude engaphezulu kwamafidi ayisithupha futhi eqatha. USithayi wazala noNkunga owayengumnawabo kaMbopha engomunye wamaqhawe amakhulu kwaZulu. UNkunga uzala uMlandu. Nguye uMlandu owayemele uTshanibezwe kuKhomishane kaG. A. Mills eMelmoth eyayicwaninga ngembangela yeMpi YakwaMthashana mhla ziyisi-6 kuNhlaba ngowe-1902.

UMgushwa kaNdaba wazala uNodade, uNkukhula nabanye. Waphinde wazala uMutsha ongukhokho kaNonzamo Biyela. UNobhongoza enye indodana kaJama kaNdaba. Yena wazala uMqundane owazala uNtabatha. Kuthe sekubusa uMaphumzana uNobhala wakhe kwaba uGilibethe kaNgcongcwana kaMqundane kaNobhongoza kaJama. UQwabe wazalelwa kwaNkomonye isigodlo esidala kunazo zonke ngaseMfuleni iNgwegweni enhla noMhlathuze. athutha lapho waphikelela ngasoNgoye eNdlayangubo lapho wazala izizukulwane zakhe eziningi ezabizwa ngesizwe sakwaQwabe. Kuthe sekubusa uPhakathwayo kaKhondlo wakha umuzi wakhe awuqamba ngokuthi kuseMthandeni eduze komfudlana iMtilombo. Wayephuma emzini omkhulu kayise uKhondlo wasoDwini. Ithuna likaPhakathwayo lisempumalanga yentatshana iHlokohloko. ElikaKhondlo limaqondana nomuzi kaYamela Shange eNkanini. ElikaMncinci lilapho umfudlana iNwaku ingenela khona emfuleni iMatigulu. ULufutha wangcwatshwa eMatigulu. Kuthe sekubusa iSILO uDingane sakha umuzi waso wakwaKhangela emanxiweni aseMthandeni. Kukulesi sigodlo lapho izithole eziyikhulu zathathwa khona nguNxagwana kaZivalele Zuluno Mathunjana Nkwanyana zayonikezwa uMntwana uMpande eMlambongwenya eduze kwasemfudlaneni iMamba ngowe-1839. Amanxiwa aseMlambongwenya angasemfudlaneni iMamba eNtumeni.

Umuzi omusha wesizwe sakwaQwabe waseMthandeni wagcina wakhiwe nguMeseni kaMusi kaGodolozi kwaMaphumulo wawuvusa umuzi kaPhakathwayo waseMthandeni eNdlayangubo. UMeseni kaMusi waboshwa kanye noNdlovu kaThimuni ngokuzibandakanya eMpini yeNtela yaMakhanda ngowe-1906. Wadingiselwa eSt. Helena waze wakhululwa ngowe-1909 wadingiselwa esifundeni saseXobho lapho ashonela khona. Isizwe sawalanda amathambo akhe wagcina ethunwe eMthandeni khona kwaMaphumulo. Isigodlo seSILO uDingane sakwaKhangela sasibhekene nentaba iMaqhwakazi khona eNdlayangubo. Isizwe esase sibizwa ngoQwabe eNdlayangubo sazibandakanya ngokugcwele noMbuso wakwaZulu owawuhlanganiswa yiNgonyama uShaka. Ngaleso sikhathi indawo ebizwa ngokuthiwa kuseMakhosini yase ivele ikhona isetshenziselwa ukuthuna iZingonyama zakwaZulu.

Amadodana amabili eSilo uMalandela , uKhanyile noMchunu nawo ayakhe khona ngaseNkandla. Kwathi uma sekufanele kukhethwe owayezokuba yinkosi phakathi kwawo, kwahlatshwa inkomo yakhishwa izitho. Kwathiwa uKhanyile okwakunguyena owayemdala makakhethe phakathi komlenze wenkomo eyayihlatshiwe nensonyama okuyinyama eyemboza izimbambo kodwa ehlinzwayo isuswe kuzo. UKhanyile wadumela umlenze enziwa ngubuningi babantu emndenini wakhe. Abantu besifazane ababekhona kwenzeka lokhu bezwakala bememeza bethi sebumphunyukile ubukhosi. UMchunu owathatha insonyama wenziwa inkosi ngoba kuthiwa wayezobanakekela kangcono abantu. Wakha eMalakatha ngaseQhudeni eNkandla waze wasuka ngenkathi iNgonyama uShaka isihlanganisa izizwe. AbasemaChunwini nabakwaKhanyile behlukana eGolokodo khona eNkandla. Kunamakhosi amabili akwaKhanyile akhe eNkandla enye yaziwa ngokuthi uKhanyile uNgwane enye uKhanyile uLanga. Induna enkulu yeNgonyama uShaka, uMdlaka kwakungowakwaKhanyile engxenyeni yabakwaLanga. Umuzi wakhe wawakhe ngasemfuleni iNsuze eNkandla. Igama lawo kuseNhlonga. Omunye umuzi wakhe kwakuseKhwibi. Le mizi yayisabonakala ngonyaka we-1914. Inkosana kaMdlaka nguNdwandwe. Ibutho lakhe kwakunguNdabakawombe. UNdwandwe wasala enkundleni esigodlweni sasoNdini mhla uZibhebhu egebenga izikhulu mhla zingama-21 kuNtulikazi ngowe-1883. Washiya amadodana akhe ayesaphila ngowe-1914. Izizukulwane zakhe ziseNkandla esizweni sakwaKhanyile engxenyeni yakwaLanga.

 • Lo mlando ucashunwe encwadini: IZingonyama naBantwana baseNdlunkulu kusukela endulo. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918

13 thoughts on “Amanye amadodana kaMbuzo nenzalo kaQwabe

 1. Lapha IBayede ihlube undlubu okhasini ngokuveza umlando wezinyathi zeSilo uCetshwayo kamntwana uMnyamana wakwaButhelezi.Umlando obalulekile lona kuSizwe sakwaButhelezi.

 2. Amakhosi lawa asekugcineni kwekhasi.UMndeni wasoSuthu kwaNongoma.Baholwa iSilo uJama kanye NeSilo uDingane.Phela lomndeni wahlukana phakathi ngokungazwani kwawo;kodwa umndeni owodwa uSuthu noMandlakazi.Umndeni wakwaNongoma suphelele wonke;ungamaqembu amane.Umdeni wasoSuthu;umndeni wakwaMandlakazi;umndeni wakwaMinya kwaGqikazi bese kungcina umndeni waseBhanganoma.Umbiko Sibusiso J Shiba

 3. Emndenini wakwaShiba uJama nguyena omdala esiswini sikamama wasemaNcubeni;kwakuNgu-Mandla endoda Shiba.Nguyena owayefana neSilo uJama.UMandla wasebenza emshinini kaShukela Riverview;wasebenza e-one 2 one batalion kumbutho woMkhombe.Yilapha adlula emhlabeni esebenza khona.Umbiko Sibusiso J Shiba

 4. UBABA OZALA USIBUSISO SHIBA OPHAKATHI NENDAWO.UMNTWANA OMKHULU UNDABEZITHA.WAYEZINZE LAPHA ESIGONDLENI EKHUMBULA THINA.UMBIKO SIBUSISO J SHIBA(EBUTHWENI NEZINKOSI ZAKWA-ZULU OSUTHU)WENA WENDLOVU

 5. USIBUSISO SENKOSI IGAMA LAKHE OWAYEDLALISWA NGALO NGOGOGO ESEMNCANE BABETHI ISIKHWEQO SENDODA.NGIBONGA KAKHULU USWELA LAKWANDLOVU UMDELISA OZALA UMAMA.NGOKUBA NEQHAZA ELIKHULU EKUKHULENI KWETHU.UGOGO KA-ZULU KATHANDI WABA INDLOVU YOBHOKO NGENXA YOKUKHUBAZEKA.NGIBONGE WONKE UMNDENI WASEKHAKHOMAMA KWA-DINDWA OBOMVU IPHOYISA LENDUNA NIBAHLE SIYANITHANDA PHANSI EBHANGANOMA.BESE BAMBASOMBE ISIHLAHLA ESIKHULU UMHLUHLUWE SAMEVA AHLABA APHUME NGALE.UMBIKO SIBUSISO SHIBA

 6. Umntwana omkhulu Dinizulu ubaba uZulu owabhala ngempensela.Ijaji elikhulu lapha eMtubatuba;selithethile icala lezoni.Uma ngithi ngiyalungisa angidlali.Ngibonga abangaphambili uMntwana omkhulu iSilo uSolomon.Ngiphinde futhi ngibonge iSilo uCetshwayo.Ngiphinde futhi ngibonge iSilo saseGazini.Laba bangama-soul Brothers.UZalo lweNsela yezinkomo.Ngibonge nomphathi ababebambisene naye uZinja.Izingwe lezi ezaba neqhaza elikhulu ukugcina lomlando onothe kangaka waKwaZulu.Umbiko Sibusiso J Shiba KwaBonamanzi Game Reserve

 7. Owayekanye noJama omfishane enjengeBhubesi lapha kwaGuqa.Umkhulu uCetshwayo kanye nabama-Britain.Lona umlando wakwaZulu oveza kube sobala mayelana ngomsuka kaZulu.UPhunga indlovu uCetshwayo yiyo ezala amantwana bakwaZulu(Shiba).Uma bethi kwaZulu kwakunguPhunga noMageba basuke bengakhulumi amanga.UMndeni weNkunzi yeNdlovu yakwaDinizulu.Mina Sibusiso Shiba kaMjobo kaPhunga angisiyena owakwaDunuZulu.Lapha kwaDunuZulu kukaGogo kwaShayako amakhosikazi ami.Umbiko Sibusiso J Shiba

 8. NGITHI FUTHI ANGIGEQE AMAGULA NABEBESONDELENE NOMKHULU UMTUBATUBA INDLOVU UMPANDE.KWAKUNGUMKHWANAZI OMKHULU WENGWALANGWALA USOLOMON BABEBIZA NGOKUTHI UFALAZA IBUTHO.KUYINDLOVU YASEMGAZINI KWANTSHANGASE.BESE KUBA UMNTWANA OKHULU UDINIZULU UMBAMBO AZICHOBOKANGA EZINTABENI ZOBOMBO(PHELA WASALA KUFANELE AGIBELE IBHANOYI)BAZE BATHI IGAMA LAKHE UBHANOYI.YIBONA LABA ABABESONDELENE KAKHULU NESILO UCETSHWAYO KAMPANDE.UMBIKO SIBUSISO J SHIBA

 9. Lona ophethe ubhoko iSilo umntwana uMageba eduze kukaDingane phakathi nendawo bese kuthi lona wesithathu umntwana weNkosi uBhekuZulu.Lomlando wakwaZulu uyaphindaphindana kusizukulwane sakwaZulu.Okubalulekile ngempilo yomuntu noma isilwane isihlahla uma sekukudala kuyaphumula akufi;umphefumula uyasuka uyongena kusizukulwano esizayo;ikakhulukazi amakhosi aphathiswe amandla.Yikho nje kuthiwa iNkosi ayifi kodwa iyakhothama.Umbiko Sibusiso J Shiba

 10. LAPHA EKUGCINENI KWEKHASI EMAKHOSINI AKWAZULU OSUTHU.NGITHANDA UKUPHAKAMISA UKUBONGA KUBABA UNDABEZITHA ENDAWENI YAKWABANGIZWE KWANIBELA.NGIPHAKAMISA ISICELO SAMI KUMKHANDLU WASEHLUHLUWE UKUTHI UVULELE UBABA UNDABEZITHA ITELA YOMDENI WASOSUTHU NGOKUTHI BAMVULELE I PICK ‘N PAY SUPERMARKET LAPHA EPOSINI LENEW BUILDING.INKOSI UNDABEZITHA WESILO UMAGEBA; UMNTWANA UDINGANE KANYE NOMNTWANA UBHEKUZULU;BAZALWA UMAMA UQHAMUKILE KAMANYANGA ZULU KANDINDWA NOMANABA.KUNGABA INTOKOZO ENKULU EMNDENINI WASOSUTHU UMA LESICELO SINGAPHUMELELA.UMKHANDLU WASEHLUHLUWE UBUHOLI BOMDABU INDLU YOBUKHOSI OSOMABHIZIMISI BENDAWO;MABAHLANGANE BENZE NEYANDAWO ISEBENZE NGUKUBAMBISANA KANYE NOKUBUYISA ISITHUNZI SOMDABU.NGEKE KUSABA I-TOURISM SQUERE MANJE SEKUZOBA IHLUHLUWE MALL KAMNTWANA UZULU UNDABEZITHA.KUNGAFAKWA IZITOLO ZEZINGUBO KANYE NESITOLO SEMVUNULO YOMDABU.UMBIKO SIBUSISO J SHIBA ONGUMKHOKHI WETELA YASE-SOUTH AFRICA

 11. Ngithi angiphakamise ukubonga lapha phezulu kumakhosi ayisithupha akwaZulu nezingwe ezimbili.Ubaba uZulu omnyama kaDinizulu.Ngiyacabanga ukuthi izithelo zakhe uzibonile.Spar uyathandeka my Spar.From Sibusiso Senkosi Shiba.

 12. Uzalo lwakwaShiba lalumi kanje.Umnewethu omdala kwakunguMandla endoda.kati umnewethu kaMkhulu uMaphekula zikhuni uMntwana uDinizulu.Kati okaMkhulu uCetshwayo uye lona okaMageba inkunzi abayibone amabala Kati amabala akubo.Uma ufuna lolulwazi visit Mtubatuba Boxer Kings and UCOSP RIVERVIEW MILL.FROM SJ SHIBA

Comments are closed.