Umzabalazo wemfundo kuleli uyaqhubeka

Kwaku ngowezi-2015 mhlazane, njengabafundi emanyuvesi, sihlangana sithatha isinqumo sokumisa ukufunda sikhalela imfundo yamahhala.

Sibukwa ngezindlela ezingefani iSikebhe

Ngamadoda anolaka lana. Bathembisa ukukuthela induku manje nje uma ulokhu ubabuza ukuthi basebenza ngayiphi indlela.

I-The Playhouse iyisikhungo somphakathi ngokugcwele

UBukhosini uthi leli yihholo lomphakathi ngokugcwele. Umehluko wukuthi lingelezinga lobuchwepheshe obuphezulu


Idemokhrasi ayiwona uzifo zonke

Okushaqisayo ngabalandeli be demokhrasi  wukuthi bakholwa ukuthi kayinaphutha nokwenza bahlale njalo nje bebukela phansi ezinye izinqubo.

iBayede Kuleli Sonto | Nhlanhla Mtaka

Ukwakhiwa nokukhuliswa komnotho wasemakhaya

Umbiko weNhlangano Yezizwe (UN) ubeka iNingizimu Afrika njengezwe eligijima ngesikhulu isivinini nxashana kukhulunywa ngokuthutheleka kwabantu emadolobheni

Amandla Omnotho | nguGugulethu Xaba

Abasemapulazini nosizi lweminyaka

Abantu “abangena amapulazi” abaholelwa imali engaphilisa umuntu yize sekunomthetho olawula ukuholelwa kwezisebenzi zasemapulazini.

Ezomhlaba | nguMenzi Jele

IThupelo ibuyisa ithemba ngekusasa lezobuciko

Thina maciko oHlanga asinikwa ilungelo lokubuka izinto ngendlela yase-Afrika noma-ke yomhlaba jikelele.

iBayede Kuleli Sonto | nguDez KhumaloUBUCIKO BETHU

I-The Playhouse iyisikhungo somphakathi ngokugcwele

UBukhosini uthi leli yihholo lomphakathi ngokugcwele. Umehluko wukuthi lingelezinga lobuchwepheshe obuphezulu

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo

Siqhubeka nezingwazi zeTheku negalelo kuJazz

Ulwazi luhunyushwe lususelwa encwadini: iJazz, Blues

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo

Kudingeka abasakazi abanolwazi nobuciko emoyeni

Kungiphindlile ngempelasonto edlule ngazithola ngilalele umsakazo

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo

I-Art House kaJali inombukiso oyisiqalo sokukhulu okuzayo

Lo mbukiso uzobanjwa ngoMgqibelo ziyisi-9 kuLwezi kusukela ngehora lesibili ntambama kuze kuyovalwa.

UBUCIKO BETHU | nguDez Khumalo

I-THE PLAYHOUSE ISONGA UNYAKA NGOBUMNANDI BODWA

IDurban Playhouse Company isonga unyaka wezi-2019

UBUCIKO BETHU | Bayede News