ImibonoUncategorized

OwaseMaphephetheni nombono wokugezwa kwamanxeba

Umfundi ozithobayo

AKULULA ukuba amagqubu kanye nempindiselo kuphele ekubeni kuwo lo mhlaba weshongololo, kusaggcwele abafelokazi kanye nezintandane. La mazwi ngiwasusela ekuthini kwake kwaba nempi yomkhaya phakathi kwe-Inkatha Freedom Party kanye ne-African National Congress. Lokho kungqubuzana kwabizwa ngokuthi udlame lowoHlanga nowoHlanga. Mhlawumbe abaningi bazothi ukushayisana kwe-IFP kanye ne-ANC kuqale ngesikhathi kukhululwa ongasekho uMnu uNelson Mandela ejele zili-11 kuNhlolanja we-1990, kanti akunjalo kudala kwaqala phakathi kwawo la maqembu epolitiki.

Ngaleso sikhathi kwakungqubuzana i-UDF eyayiholwa nguMnu u-Archie Gumede ongasekho, kanye neNkatha. Selokhu yasungulwa i-UDF ekuqaleni kweminyaka ye-1980 yona yayidlelana ne- ANC, ngesikhathi uKhongolose usavalwe umlomo nguHulumeni wamaNeshinali. Kwafiwa nxazonke ngoba kusolwana ngezizathu ezahlukene kuthukwana njalo njalo.

Imizi yabanumzane yasha ubuhanguhangu yaba umlotha, kwanda abafelokazi kanye nezintandane kwadukelana izihlobo. Ngikhuluma njena ngisho namanje lawo manxeba awakapholi, ngisho futhi namanje awakavaleki kuze kube yinamuhla. Udlame lwagcina selusetshenziswa kabi kangangokuthi, ngisho isitha sakho sasimane sikusasazele sithi uyiqabane noma kuthiwe unguklova. Lokho kwakuncikiswa ikakhulukazi nokuthi kuphethe liphi iqembu lapho. Ingani phela lapho kwasekuqanjwe izindawo ngokuthi ngonokalubhadwa lapho.

Emva kokuba sesedlulile okhethweni lowe-1994, kwathi uMengameli wokuqala wentando yeningi uMadiba omude wasungula iKhomishini Yamaqiniso [TRC]. Nayo yawenza umsebenzi futhi ngenela ngendlela eyawenza ngayo. Impela ngingeze ngayifela umona ngoba bavela abavelayo bawaphalaza amaqiniso.

Kulo udlame lombangazwe phakathi kwe-Inkatha Freedom Party kanye ne-African Congress, ngaphambi kokuba siye okhethweni lokuqala lwentando yeningi ngowe-1994 kwaba khona ukufa kwabantu nxazonke.

Lena eShobashobane kwafa abantu, leso senzo saduma umhlaba wonke. Okwaba isenzo esibi sokufa kwabantu bengenacala. Kwenzeka futhi lena eBoipatong nakhona kwafa abantu nakhona kwaduma umhlaba wonke. Kwaba isenzo esibi sokufa kwabantu bengenacala. Sithe sisanake lokho kwenzeka futhi lena eShell House kwafa amaZulu iningi lawo kungabalandeli be-Inkatha Freedom Party kwangaduma kakhulu khona kwanyathelwa. Nalapho futhi kwaba isenzo esibi sokufa kwabantu kwanyathelwa.

Ngithi bakithi akukhathalekile ukuthi ngobani abafelwa kakhulu, nanokuthi ngobani ababa nephutha kodwa ukufa kwabantu bakaNkulunkulu kubi ngempela ngoba yizidalwa zakhe. Ukusolana nokugxekana ngeke kusasiza ngalutho bantu beNkosi.

Mina ngikholelwa ekutheni imiphefumulo yabo iyantunta emoyeni ngoba bahamba ngendlela ebuhlungu. Abaholi bepolitiki noma bombusazwe, abaholi bomdabu, abaholi bezenkolo ngibabona kungekho ngisho noyedwa oyingenayo indaba yokuthi bakhunjulwe bonke laba bantu abahamba ngezimo zempi yombangazwe. Ngokwesintu ngisho impi ibithi uma ikade iphumilie ibiyaye iphakulwe komkhulu, ilashwe kugezwe amanxeba kanye namaqunga khona labo abasale emzileni bengezohlupha.

Ukuzisekela kuwo lo mbono wami ingani uma kwafela umuntu noma abantu emgwaqeni, labo bantu bavame ukuhlupha uma bengalandwanga. Imvamisa kuyo indawo yesigameko lapho izingozi zenzeka ubuthaphuthaphu.

Uma sicabanga sizitshela ukuthi imiphefumulo yabo ihleli ngokuthula lapho ikhona? Mina waseMaphephetheni ngithi lutho akunjalo iyantunta. Baqinisile uma bethi isambane siyawumba umgodi kodwa singawulali. Lokho ngikusho ngoba izingane zabo labo ababesekhaleni lempi namhlanje kaziyilutho futhi azinakwe ngisho nangoyedwa umuntu lona.

Kunalokho kudla ezabathize namhlanje.

Mina ngendlela engibona ngayo uHulumeni makahlangane nabaholi bendabuko, kudingidwe udaba lokuthi kumele bakhunjulwe laba bantu ngendlela yesintu ukuze bagezwe amanxeba. Mhlawume bazothi ngibashiyeleni abezenkolo. Inkinga ukuthi iningi labaholi bezenkolo basindisiwe manje kabahambisani nokugeza amanxeba. Nabo abaholi bezenkolo bayadingeka. Ukube bekuya ngami bengingakhuleka kuso iSILO, ngikhuleke kuNdunankulu kaZulu uMntwana wakwaPhindangene, eMakhosini aseNdlunkulu okungamaduna eSILO, kuNdunankulu wesifundazwe uMnu uMchunu ngokunjalo noNgqongqoshe ohlagothini lukaHulumeni baludingide lolu daba.

Nami bengibeka umbono wami ngingelutho ezweni ngingumfokazana. Yikho ukuthi imvamisa elomfokazana libonakala kamuva.

Show More

Ezinye izindaba

Olunye udaba

Close
Close