Ukusebenza koMthethoUncategorized

Isicelo sokunxeshezelwa sikhokhwa uma sesibhekisisiwe

ngUTshepo Mashile

NJENGOBA kusondela isikhathi sempelasonto yePhasika udaba olusuke lusematheni ngolwezingozi zomgwaqo nezindlela zokuzigwema.

Ngokocwaningo, sikhulu isibalo sabantu abadlula ezingozini zomgwaqo eNingizimu Afrika ngesikhathi sempelasonto yePhasika nakuba kusuke kuyizinsuku ezine vo. Ezinye zezingozi ezenzekayo, abalimele kuzo kuvamisile ukuthi bafake izicelo zokunxeshezelwa esikhwameni iRoad Accident Fund.

Ukusebenza komthetho kuhamba ibanga elide futhi ukuze zonke izinhlangothi zaneliseke ngesinqumo esikhishwa ekugcineni emacaleni ehlukene ezingozi kusemqoka ukuthi zinikwe ngokulinganayo ithuba lokwenza izethulo zazo.

Kunesisho sesiLatin esisebenza kakhulu kwezomthetho esithi Novus Actus esihunyushwa ngokuthi umthetho ogunyaza ukungenelela okusha lapho kusuke kunezingqinamba khona emacaleni.

Lokhu kuchazeka kalula ecaleni elaliqulwa enkantolo iSouth Gauteng lihlalelwe uMehluleli uRanchod kudingidwa isicelo senkokhelo sethird party.

Owayefake icala uNks u-Amore van der Merwe walimala engozini yemoto eyenzeka zingama-27 kuMfumfu ngowezi-2012 eModimolle eLimpopo.

UNks uVan der Merwe wayegitsheliswe kule moto eyaphuma emgwaqeni yaphenduka yayongena esihluthu. Wayeseholidini eNingizimu Afrika ngesikhathi ehlelwa yilo mshophi.

Abe Road Accident Fund (RAF) bavuma ukukhokha izindleko, kodwa into eyaba ingqinamba imali okwakumele akhokhelwe yona ngokubheka umonakalo nendlela alimala ngayo.

AbeRAF bayamukela yonke imibiko yodokotela ngokulimala kwakhe, kodwa inkinga lapho yafike yaba khona kwaba isebufakazini bombiko obafike baphonselwa inselelo.

Owafaka icala wayeneminyaka eli-19 yobudala ngesikhathi kwenzeka ingozi, ngesikhathi sokuqala ukuqulwa kwecala wayeseneminyaka engama-24.

Abammeli bakhe babekholelwa ukuthi kwakungabalulekile ukuthi athule ubufakazi kuleli cala njengoba icala lalimayelana nobungako bomonakalo kuphela.

Abe Road Accident Fund bona ngakolunye uhlangothi babekholelwa ukuthi ummangali kumele athule ubufakazi.

Izinhlangothi zombili zavumelana ngokuthi kumele ubufakazi abethule kusetshenziswa iSkype njengoba wayesebuyele eNew Zealand.

Ebufakazini bakhe waveza ukuthi ukulimala kwamhlukumeza njengoba emzimbeni sekunezindawo ezihlala ngokuqaqamba futhi akasakwazi nokusebenza ngenxa yokulimala.

Waveza ukuthi ufisa ukufunda ukuze agcine esesebenza, kodwa akakwazi ukukwenza konke lokhu ngenxa yokulimala.

Emuva kwakhe ubufakazi bethulwa udokotela wengqondo nomunye udokotela owayezomsiza akwazi ukuqhubeka nempilo.

Owayefake icala akazange aphonswe imibuzo emuva kokwethula ubufakazi kanjalo nodokotela ababili abalandela emuva kwakhe abazange baphonse imibuzo.

Nommangalelwa akazange aze abuhole ubufakazi wanquma ukubuvala emuva kokuba zombili izinhlangothi sezizenzile izethulo zazo.

Ummangalelwa wayemi kwelokuthi ummangali wabuye walimala zili-8 kuMfumfu ngowezi-2015 ngesikhathi ewa ezitebhisini nalapho alimala khona edolweni langakwesokudla naseqolo.

Abameli bommangalelwa bama kwelokuthi kubalulekile ukuthi kube nokungenelela okusha kuleli cala ngoba ummangalelwa wayengasangeni ekulimaleni kommangali kwakamuva.

Ukulimala kwakhe kwakamuva kwavela okokuqala ngasekuqaleni konyaka wezi-2017 embikweni wodokotela.

Umbiko wodokotela ngokulimala kwakhe watholakala ngemuva komhla zili-8 kuMfumfu ngowezi-2015, okusho ukuthi kwakuphakathi komhla zintathu kuLwezi ngowezi-2015 nomhla lulunye (kuMarch) ngowezi-2017.

Ummangalelwa wayemi kwelokuthi ummangali akazange ahlukanise phakathi kokulimala engozini yemoto nokulimala okwaba umphumela wokuwa ezitebhisini.

Ummangalelwa waveza ukuthi ummangali wayengakwazi ukucela ukuba icala lihlehliswe ukunika ithuba abameli bakhe ukuze babhale kabusha umbiko bashiye ngaphandle ukulimala okwenzeka ngenxa yokulimala.

Okokuqala abameli bakammangali kwizethulo zabo baveza ukuthi lokho okwakuphikiswa ummangalelwa kuncike kakhulu embikweni kadokotela wengqondo.

Okwesibili okwavela ukuthi abameli bakammangalelwa abazange bamphonse ngemibuzo ummangali kanjalo nodokotela ababili ababethula ubufakazi.

UTshepo Mashile ungummeli enkampanini yezomthetho iMkhonto and Ngwenya Inc ePitoli. Uneziqu zeLLB

Show More

Ezinye izindaba

Close